Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Velikonoční list 2020

Domácí liturgie Velikonočního třídenní – pomůcka pro slavení domácí liturgie v době mimořádného slavení Velikonoc 2020 ke stažení ZDE.


POZDRAV arcibiskupa Jana Graubnera k VELIKONOCŮM 2020

Drazí bratři a sestry,

dnes, kdy píši tyto řádky, nevím, jak se bude situace vyvíjet, jestli budeme slavit Velikonoce společně a bude se číst můj pozdrav. V tyto mimořádné dny se situace rychle mění a my jsme odkázáni spíše na rychlé vzkazy prostřednictvím e-mailu. Těším se na chvíli, kdy Vás budu zvát ke společnému děkování Bohu.

Dnes prosím: Vezměme tuto situaci tak, že nás rozšířenou nemocí zastavil sám Bůh, a ptejme se, co nám tím chce říci. Zastavil naši činnost a vnutil nám pracovní klid k soukromým duchovním cvičením a samotu, abychom si udělali čas na Boha a vychutnali si jeho přítomnost.

Už ve Starém zákoně řekl Hospodin lidem mnohokrát, že nestojí o jejich dary, ale že chce je samotné. Dnes zastavil naši činnost a my těžko neseme například zákazy veřejných bohoslužeb. Chybí nám svátosti. Nechce nám tím Bůh říct, že od nás chce, abychom přestali s pouhým zvykem či plněním povinností? Abychom, až to bude možné, chodili na bohoslužby daleko častěji? Abychom přestali žít pro sebe a podle sebe, že od nás čeká úplné darování sebe Bohu? To nepřeháním. Darování se Bohu není jen pro kněze a řeholnice. Jde o odpověď pokřtěných na jeho dar nám. On za nás už přece život dal, když zemřel na kříži!

Co znamená vzdát se sebe? Nemá Bůh právo chtít, abychom se svobodně zřekli svých názorů a postojů, kritik a hádání, a pokorně přijali Boží slovo do našich skutků ve vší jeho náročnosti a sjednocování se v lásce s těmi, které pověřil, aby mohl být novým způsobem přítomen mezi námi? Zakusíme-li přítomnost Zmrtvýchvstalého uprostřed nás, když budeme v jeho jménu – v jeho lásce, prožijeme pravé Velikonoce a vítězný Kristus se dá poznat i mnoha lidem kolem nás.

Současná situace ukazuje, jak svět bez lásky snadno propadá strachu, který se šíří jako pandemie a ochromuje život. Mysleme na biblické: Láska zahání strach. Otevírat se Bohu a nechat Boha milovat skrze nás je nejjistější cestou k vítězství nad strachem z nemoci i ze smrti samotné. Jestli se víra projevuje láskou, pak skutky lásky posilují velikonoční víru. Čím štědřejší budeme ve skutcích lásky, tím víc vyrosteme ve víře.

Každému z Vás přeji pravou velikonoční radost, která vyrostla z Kristova vítězství i v nás samých a všem ze srdce žehnám.

arcibiskup Jan


Sestry a bratři, milí farníci,

spolu s otcem Lvem a otcem Jiřím přeji vám všem a každému z vás vyprošuji o těchto Velikonocích plnost radosti a pokoje. Prožíváme tyto posvátné dny tak, jak jsme to jistě neplánovali, ani si nedovedli přestavit. Působivou liturgií Tridua jsme byli vždy vtahování do jedinečných událostí na vrcholu Ježíšova pozemského života. V jednom společenství jsme naslouchali Božímu slovu, zpěvem a modlitbami vyjadřovali bolest i radost a žasli nad Boží láskou. Toto vše nám schází. Ale v rodině církve jsme v jednom společenství - i teď, třebaže na dálku. A Bůh se dotýká srdce každého z nás – jedinečným způsobem, jak to dokáže jen On. I v našich domovech, když se ztišíme v osobní modlitbě a zvláště, když se v rodině modlíme spolu. Při sledování televizního či rozhlasového přenosu bohoslužby opravdu odložte vše, co by vás mohlo rozptylovat. A nebojte se uspořádat domácí liturgii, kde zapojení otce, matky a dětí vede ke sdílení víry a dá zakusit pravou radost. Návod najdete na www.liturgie.cz (video Liturgie v rodině) nebo v souboru ke stažení: Domácí liturgie Velikonočního třídenní. Ježíšovo vítězství nad hříchem a nad smrtí, přijaté vírou a křtem, znamená povolání k novému životu, o kterém píše svatý Pavel v listě Římanům: „Považujte se za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem“ (Řím 6,11). Okolnosti života se mění, někdy zcela nečekaně, ale spojeni s Kristem jsme nositeli naděje, pokoje i radosti.

Josef

 

PRO DUCHOVNÍ SPOJENÍ

V obou našich farních kostelích budou v tyto dny slouženy bohoslužby a konány obřady bez účasti věřících. Abychom mohli být duchovně spojeni, zde uvádíme časy bohoslužeb: Zelený čtvrtek a Velký pátek v 18 hod., Bílá sobota ve 20.30 hod., neděle Zmrtvýchvstání Páně v 9 hod.

Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství. Modlete se doma Korunku k Božímu milosrdenství až do neděle 19. 4. nejlépe vždy v 15 hod.

Letos nebude v kostelích znázorněn Kristův hrob. Pokladnička u Božího hrobu slouží každoročně na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Tato sbírka je přeložena na neděli 13. září 2020. Kostel sv. Mořice je otevřen po celý den. Můžete přijít k soukromě modlitbě zvláště na Bílou sobotu. Také velmi doporučujeme během Tridua modlitbu breviáře – tato modlitba nás spojuje s církví na celém světě.

Z olomoucké katedrály bude na YouTube kanálu „Arcibiskupství olomoucké“ přenášena mše svatá se svěcením olejů na Zelený čtvrtek v 8.30 hod.

Sledujte program na Radiu Proglas, ČT 2. a TV Noe - přímé přenosy z Říma s papežem Františkem (viz Trio expres č. 13, Květná neděle) a také hodnotné duchovní programy a filmy.

 

PRO RODINNÉ SLAVENÍ

Texty ke slavení liturgie doma v kruhu rodiny najdete vytištěné v kostele a na stránkách farnosti sv. Mořice pod názvem „Domácí liturgie Velikonočního třídenní“.

 

ŽEHNÁNÍ POKRMŮ V RODINĚ

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxi, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Následující modlitbu pronáší u domácího stolu na velikonoční neděli zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma sv. může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.

 

Úryvek z Písma na výběr:

Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13

 

ŽEHNACÍ MODLITBA:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,

ty všechno naplňuješ svým požehnáním;

shlédni na nás, když dnes

o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna

děkujeme za tvé dary,

které mají sloužit k uchování

našeho pozemského života,

a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,

aby všechno směrovalo k tvé oslavě.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Velikonoční triduum skrze antifony

Největší tajemství vykoupení lidstva slaví církev každoročně od večerní mše svaté na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek až do nešpor neděle Zmrtvýchvstání Páně.

ZELENÝ ČTVRTEK

Ustanovení Eucharistie a Kristova služebného kněžství.

Ant. k přijímání: Toto je moje tělo, které se za vás vydává; tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví, praví Pán, kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku.

VELKÝ PÁTEK

Památka umučení Páně. Je to den smutku (církev neslaví mši svatou), ale zároveň den naděje – skrze kříž je vykoupení nám všem velmi blízko.

Ant. při uctívání kříže: Tvému kříži se klaníme, Pane, a slavíme tvé svaté vzkříšení. Neboť kříž přinesl radost celému světu.

BÍLÁ SOBOTA

Tento den se neslaví žádná liturgie. Bdíme na modlitbách.

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Noční bohoslužbou v sobotu – Velikonoční vigilií – vstupujeme do velikonočních svátků. Jde o vrchol Svatého týdne i celého liturgického roku.

Výzva při zapálení velikonoční svíce: Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.

Ant. k přijímání: Náš velikonoční beránek – Kristus – je obětován. Proto slavme svátky s vnitřní opravdovostí a životem bodle pravdy. Aleluja.

Vstupní ant. v neděli: Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja. Jemu buď sláva a vláda na věčné časy.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně je prodloužena přes dny velikonočního oktávu až do následující neděle – 2. velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství.

 

KARTIČKY PRO DĚTI

V evangeliu této neděle (Jan 20,1–9) sledujeme Marii Magdalenu, která brzy z rána ještě za tmy přišla ke hrobu, do kterého bylo v pátek uloženo mrtvé tělo Pána Ježíše. Když viděla, že hrobový kámen je odvalen, běžela to oznámit učedníkům. Petr a Jan rychle běželi ke hrobu, ale tělo Pána Ježíše tam nebylo. Zažili velké překvapení a později se ujistili, jak pravdivá jsou Ježíšova slova, že bude pohřben, ale třetího dne vstane z mrtvých. Jejich úzkost a smutek se proměnily v obrovskou radost. Tato radostná zpráva o zmrtvýchvstání Pána Ježíše naplňuje i naše srdce. Nesme ji k našim přátelům a kamarádům, ať zmizí smutek a roste radost: Kristus vstal z mrtvých. Aleluja!

 

POSTNÍ AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Po celou dobu postní jsme se nechali inspirovat biblickými verši ze začátku 5. kapitoly evangelia sv. Jana, o nichž říká papež František: „Blahoslavenství jsou osobním průkazem křesťana,“ (viz Gaudete et exsultate, 63). O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně si připomínáme radostnou událost, kdy Ježíš přemohl smrt, vstal z mrtvých, otevřel nám nebe a vykoupil nás od hříchů. Tomuto vítězství však předcházelo velké utrpení a vše vypadalo nejdříve jako obrovská prohra. Mnoho bojujících za spravedlnost musí i v dnešní době trpět. Týká se to dětí i dospělých. Sami jsme se už v této situaci možná ocitli. Někdy způsobí problém pouze fakt, že zůstáváme na straně pravdy. Bůh však svůj boj vede jinak, než si představujeme my lidé. Vítězství se často dostavuje takovým způsobem, jaký bychom vůbec nečekali. Velkým povzbuzením jsou proto Ježíšova slova Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království“ (Mt 5,10). Ježíšovo vzkříšení je pro nás největší zárukou, že když se zde na zemi přidržíme jeho a budeme konat to, co je správné, budeme s ním věčně v jeho království. Zkusme v tomto týdnu vytrvat na straně dobra s vědomím, že Ježíš překonal smrt a že s ním bude překonáno každé zlo. Radujme se tento týden z Ježíšova vítězství, z toho, že je náš Vykupitel a že k němu patříme.

 

VELIKONOČNÍ VÝZVA BISKUPŮ

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.

Milí věřící, bratři a sestry,

až na výjimky nebude pro vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení velikonoční vigilie.

Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.

Děkujeme vám, že se k této výzvě připojíte.

Z celého srdce vám žehnáme 

Čeští a moravští biskupové
Zdroj: www.cirkev.cz

 

NA VLNĚ POMOCI PROTI BEZMOCI!

V kostelích se nekonají veřejné bohoslužby, nejsou ani kostelní sbírky. Z toho důvodu organizuje církev pomoc nejpotřebnějším u nás prostřednictvím Charity. Česká biskupská konference, jako zřizovatel Charity ČR, jednoznačně podporuje tuto sbírku. Je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Číslo sbírkového účtu 44665522/0800  VS: 90619. Více informací na www.cirkev.cz.