Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 28. 1. 2024, 4. mzd.

Prosíme za rodiny, ve kterých zemřelo dítě, aby je dobrý Bůh provedl jejich bolestí, aby žily v naději na setkání na věčnosti a přijímali lásku bližních.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. Skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za rodiny, ve kterých zemřelo dítě …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

 

Modlitba za dobrou smrt: Svatý Josefe, oroduj za nás!

Svatý Josefe, patrone šťastné smrti!

Vím, že také já zemřu. Není snadné si to připustit.
A je těžké brát to vážně. Zemřu, chvíle mé smrti se blíží.
Vím to, a proto tě prosím o přímluvu.

Stůj při mně v hodině mé smrti. Kéž také já mám to štěstí umírat v blízkosti Ježíše a Marie. Kéž také já mohu umírat s vědomím, že jsem správně naplnil čas svého života. Kéž také já skrze smrt vstoupím do království svatých.

Bože, prosím, aby mne smrt nezastihla nepřipraveného. Chraň mne od náhlé smrti a dej, abych se mohl na smrt připravit a uzavřít vše důležité. Kéž se stihnu vyzpovídat a umírám posílen svátostí nemocných a darem Eucharistie.

Kéž umírám s čistým svědomím, s modlitbou na rtech a pokojem v srdci. Prosím také za své blízké, aby pro ně má smrt nebyla zármutkem a bolestí, Naopak kéž se posílí jejich víra ve vzkříšení a upevní poznání, že naším pravým domovem je nebe.

Ježíši, Tobě odevzdávám svou duši, svůj život. S vírou v Boží milosrdenství prosím o odpuštění všech mých hříchů a odpuštění všeho, co jsem neudělal. Zapomeň na mé nedostatky, slabosti a ubohost mé lásky. Prosím, přijmi mne do nebe. Kéž se tam setkám se všemi svými blízkými. Kéž naše vzájemná láska smrtí nekončí, ale v tvém království se stane láskou dokonalou. Bože, kéž mne přemýšlení nad mojí smrtí vede ke správnému prožívání přítomného života. Naplno, v každé chvíli, vytrvalostí a moudrostí žít v lásce s druhými a v lásce k Tobě. Pane, kéž chvíle mé smrti je radostným spočinutím v náruči Tvého milosrdenství! Amen.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 21. 1. 2024, 3. mzd., Neděle Božího slova

Ježíši, Boží sílo a moudrosti, zažehni v nás lásku k Písmu svatému, protože v něm zaznívá hlas našeho nebeského Otce, který nás osvěcuje, živí, utěšuje a vede.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Já jsem vás vyvolil, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý, praví Pán.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Ježíši, Boží sílo a moudrosti, zažehni v nás

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

 

Přijď, Duchu svatý,

vejdi ke mně, do mého srdce a do mé mysli.

Naplň mě svou chápavostí,

abych mohl poznávat Otce v rozjímání slov evangelia.

Naplň mě svou láskou,

abych tě i dnes, povzbuzen tvým slovem,

nalezl v událostech a v lidech, které potkávám.

Naplň mě svou moudrostí,

abych ve světle tvého slova

uměl žít a docenit vše, co prožívám.

Naplň mě vytrvalostí,

abych trpělivě pronikal do Božích tajemství,

ukrytých ve tvém slově.

(sv. Tomáš Akvinský)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 14. 1. 2024, 2. mzd.

Bože, prosíme o dar moudrosti, rozumnosti a smíru pro státníky a všechny, kteří vládnou, aby vedli lidi k míru a usmíření.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Shromáždi nás, Bože, ze všech národů, abychom pod ochranou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, chválili tvé svaté jméno.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o dar moudrosti, rozumnosti …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

 

Svatý Václave, pros za nás Boha

Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice české země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha moudrosti a prozíravosti;

ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti;

ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy;

ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti;

ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově.

Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď ke svědomitosti, abychom přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 7. 1. 2024, Svátek Křtu Páně

Bože, prosíme za naše farní společenství, abychom uchovávali v srdci vánoční poselství Ježíše, narozeného pro naši spásu a žili v této radosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad ním Duch svatý jako holubice a ozval se hlas Otce: "To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil."

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za naše farní společenství, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Vzývej Ducha Svatého! Modli se, jak jsi schopný, jak ti Pán dá, anebo se modli takto:

„Bože náš, Otče světla, tys poslal do světa své slovo, moudrost vycházející z tvých úst, moudrost, která se zmocnila vlády nade všemi národy země (Sir 24, 6-8). Tys chtěl, aby si učinila příbytek v Izraeli a aby skrze Mojžíše, Proroky a Žalmy (Lk 24, 44) zjevila tvou vůli a mluvila k tvému lidu o Mesiáši Ježíši. Konečně jsi chtěl, aby se u tebe přebývající věčné Slovo, sám Tvůj Syn, stalo tělem a přebývalo mezi námi (Jan 1, 1-14), aby se tvůj Syn narodil z Marie a byl počat z Ducha Svatého (Lk, 1,35).

Sešli mi nyní Ducha Svatého, aby mi dal srdce schopné naslouchání (1Král 3,5n.), aby mi umožnil setkat se s ním v Písmu svatém a aby i ve mně dal vzniknout slovu. Ať tvůj Duch odejme závoj z mých očí (2Kor 3,12-16), ať mě uvede do celé pravdy (Jan 16,13), ať mi dá porozumění a vytrvalost.

O to tě prosím skrze Krista, našeho Pána, požehnaného na věky věků. Amen!

(Enzo Bianchi: Modlit se Boží slovo, str. 87)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 31. 12. 2023, Svátek Svaté Rodiny

Prosíme za manželské páry, které touží po dítěti, aby vytrvali na cestě modlitby a důvěry v Boží vedení a v Jeho lásku v každé životní situaci.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad svaté Rodiny a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, …

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za manželské páry, které …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Svatý Josefe, při nás stůj, dům tento i nás opatruj.

Sešli z nebe požehnání, ať nás všeho zlého chrání.

Ať se láska, svornost množí, bychom žili v bázni Boží.

Ve ctnostech vždy prospívali a do nebe se dostali.

Tak dnes k tobě voláme, a tvou lásku žádáme.

Přijmi klíče našeho domu odvrať od nás vždy pohromu.

Budiž strážcem všeho statku, nedej místa nedostatku.

Uč nás Boha milovat, hříchu se vždy varovat,

ať jsme živi zde na světě, jako tys žil v Nazaretě

s Marií a Ježíšem na věky věků.  Amen.

https://www.poutnik-jan.cz/lidova-zboznost--c/modlitba-k-svatemu-josefovi-ochranci-rodin/

 

Modlitba ke Svaté rodině

… Přijmi milostivě pod svou ochranu i naši rodinu, která se Ti nyní s důvěrou obětuje a zasvěcuje. Chraň ji a posiluj ji neustále v bázni vůči Tobě. Zachovávej v ní obětavou lásku a domácí mír, aby se takto vždy více podobala svatému vzoru nazaretské Rodiny...

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=modlitba-ke-svate-rodine&cisloclanku=2013120191

Strana 2 z 60