Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 9. 6. 2024, 10. mzd. (1. pátek)

Bože, oslavujeme Srdce tvého milovaného Syna a prosíme, aby se na nás naplnila zaslíbení jeho lásky. Ať je nám jeho Srdce nevyčerpatelným zdrojem tvých darů a milostí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Bůh si nás zamiloval a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, oslavujeme Srdce tvého milovaného Syna…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Zaslíbení Pána Ježíše ctitelům Božského Srdce:

 1. Dám všechny potřebné milosti a požehnám jejich činnosti.
 2. Potěším je ve všech jejich obtížích.
 3. Hříšníci najdou v něm nevyčerpatelné milosrdenství.
 4. Vlažní se stanou horlivými, horliví dokonalejšími.
 5. Ochráním ty, kteří se mu zasvětí a nepřestanou ho zbožně uctívat.
 6. Vepíši do svého srdce jména všech, kdo budou rozšiřovat úctu k němu.
 7. Kde bude uctíván obraz mého Srdce, tam dám svůj mír a spojím rozdvojené.
 8. Ochráním rodiny, které se s důvěrou na mě obrátí v jakémkoli soužení.
 9. Společnosti, které se dají pod mou ochranu, uchovám ve svornosti a uchráním je trestů, které si zasloužili.
 10. Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost, že obrátí i nejzatvrzelejší.
 11. Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří o mém svátku přistupují ke stolu Páně, aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti. (pátek po 2. neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého).
 12. Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost konečného setrvání a nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátosti. Mé Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 2. 6. 2024, 9. mzd.

Bože, ty nás miluješ věčnou láskou, otevři nám v Nejsvětějším Srdci svého Syna pramen milosti a slitování.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Vezměte na sebe mé jho, praví Pán, a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ty nás miluješ věčnou láskou…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Poznat Kristovu lásku, přesahující všechno poznání

Z tohoto božského Srdce neustále vytékají tři proudy milosti. Prvním se vylévá milosrdenství na hříšníky a dává jim ducha lítosti a pokání. Druhým je láska, přinášející pomoc všem, kdo se lopotí, a zvláště těm, kdo musí překonávat překážky na cestě k dokonalosti. A třetím se rozlévá láska a světlo na Ježíšovy dokonalé přátele, s nimiž chce být v nejužším spojení a dávat jim účast na svém poznání a na svých úmyslech, aby se, každý svým způsobem, úplně zasvětili šíření jeho slávy.

Toto božské Srdce je hlubina všeho dobra, a chudí mají do ní pohroužit všechny své potřeby. Je to hlubina radosti, a máme do ní ponořit všechny své smutky. Proti naší pošetilé domýšlivosti je to hlubina pokory, pro ubožáky hlubina slitování, je to hlubina lásky, v níž se má utopit všechna naše bída.

…Ale především si uchovejte v srdci pokoj, neboť ten převyšuje všechny poklady. K jeho uchování není nic užitečnějšího než zříkat se vlastní vůle a na její místo klást vůli božského Srdce, aby nás vedla k tomu, co přispívá k jeho slávě, a my se jí s radostí podřizujme a zcela odevzdávejme. (zkráceno)

(Z dopisů svaté Markéty Marie Alacoque)

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/poznat-kristovu-lasku-presahujici-vsechno-poznani-marketa-marie-alacoque

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 26. 5. 2024, Slavnost Nejsvětější Trojice

Chlebe živý, který jsi sestoupil z nebe, daruj nám častým svatým přijímáním radost věčného života a chraň nás od vlažnosti v přijímání svatých svátostí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Trojjediný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý, nám proká-zal své milosrdenství; chvalme a oslavujme ho navěky.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Chlebe živý, který jsi sestoupil z nebe,...

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za kněze (3. část)

Ať žádná milost, kterou jsme prostřednictvím Kristových kněží přijali, nezůstane marná, ať nese ovoce spásy, ať nese bohaté ovoce pro nás, pro církev, pro naše společenství, pro celý svět. Amen.

Pane, pro hořkost této chvíle prosíme za dar neposkvrněné čistoty pro každé kněžské srdce. Pane, připrav si nová mužná a statečná srdce pro svatý a zasvěcený ideál. Ať je Ti vždy znovu slouženo důstojně, jako Pánu a jediné Lásce. Amen.

Tak Bůh miloval, že dal svého Syna za nás... Když se celou duší přimkneme k Ukřižovanému, nemusíme se ničeho bát. Amen.

Něco víc než kněze nám nikdo nemůže dát. Nikdo nám nemůže dát Boha v živé oběti, v živém svátostném pokrmu, než kněz. Nikdo nám nemůže smazat z duše vinu, než kněz. Kněz nás narouboval na kmen Kristův ve svatém křtu. Kéž bychom mohli opustit svět zaopatřeni knězem svátostí nemocných. Pane Ježíši, svěřuj se stále novým požehnaným kněžským rukám. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši, ...

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 19. 5. 2024, Slavnost Seslání Ducha Svatého

Nebeský Otče, ve svém Synu jsi nám daroval nový život. Dej, ať v síle Ducha Svatého, naplněni radostí, pomáháme bližním na cestě k Tobě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Duch Páně naplňuje celý svět, všechno udržuje a obnovuje, promlouvá k národům všech jazyků. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Nebeský Otče, ve svém Synu jsi nám daroval…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

MODLITBA K DUCHU SVATÉMU

Věřím v Ducha svatého.

Věřím, že může odstranit moje předsudky.

Věřím, že může změnit moje návyky.

Věřím, že může přemoci moji lhostejnost.

Věřím, že mě může nadchnout k lásce.

Věřím, že mě může zbavit zlého.

Věřím, že mi může dát odvahu k dobrému.

Věřím, že může přemoci můj zármutek.

Věřím, že mi může dát lásku k Božímu Slovu.

Věřím, že může odejmout pocit méněcennosti.

Věřím, že mi může dát sílu v utrpení.

Věřím, že mi může dát na pomoc bratra.

Věřím, že může proniknout moji bytost.

Věřím, že Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. (Řím 5,5)

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/modlitby-k-duchu-svatemu-1

 

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium. Prosíme o to skrze tvého Syna…

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 12. 5. 2024, 7. velikonoční

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nás oheň své lásky.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám. Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá; hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Přijď, Duchu svatý, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Prosba k Duchu svatému

Přijď Duchu Otce a Syna, Duchu lásky, Duchu synovství, Duchu pokoje, důvěry a síly.

Přijď tajemný jásote v slzách světa, vítězný živote ve smrti země,

Otče chudých, oporo utištěných, světlo pravdy, lásko, která se vylila do našich srdcí.

Přicházej denně, stále znovu a více.

Miluji tě, protože jsi láska sama.

Děkuji ti, oživovateli.

Duchu svatý, přebývej ve mně, buď pečetí živého Boha ve mně, protože jsme jeho vlastnictvím.

Neopouštěj mne ani v boji života, ani na konci, až mne všechno opustí.

Přijď Duchu svatý!

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/modlitby-k-duchu-svatemu-1

 

Duchu svatý, veď nás svým světlem, naplňuj nás svou útěchou, a uč nás žít ke slávě Boží, skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Strana 2 z 64