Back to Top

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 13. 8. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 13. 8. 2023, 19. mzd.,

Bože, děkujeme Ti za dar vykoupení a prosíme:
Na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté rozněcuj v nás touhu po kráse věčného života.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Církev tě chválí a velebí, Maria; tys vyvýšena nad sbory andělů a máš už dnes podíl na slavném Kristově vítězství nad smrtí.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme Ti za dar vykoupení a prosíme …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlit se bez ustání

Neustálá modlitba, tzv. Ježíšova modlitba, se rodí v životě, který se stal eucharistií. Co jiného má tato modlitba za cíl než uskutečňovat křestní milost, tedy naroubovat nás na Ježíšovo vzkříšené tělo? Svatý Pavel říká, že křest nás zbavil starého člověka, aby nás oblékl v člověka nového, který je stvořen podle Božího vzoru jako skutečně spravedlivý a svatý (srov. Ef 4,22-24).

Člověk v hlubinách srdce znovu nalezl svůj stav z ráje a je smířen s Bohem, se sebou i se svými bratry. Proto chápeme, že nás Pavel zve, abychom žili v díkůvzdání a učinili ze svého života nekončící eucharistii: Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci (Kol 3,17).

Církev je svátostným tělem Vzkříšeného a v jejím svatém a stále planoucím srdci otvírá Duch, „Dárce života“, každému cestu k tomu, aby se stal podobným Bohu. …

(Modlitba srdce, Jean Lafrance, strana 50)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 6. 8. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 6. 8. 2023, svátek Proměnění Páně

Prosíme, Bože, o tvé požehnání pro tábory dětí a mládeže, prázdninové akce pro rodiny a seniory a za ochranu všech, kdo jsou na prázdninách nebo na dovolené.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Apoštoly zastínil světlý oblak a z oblaku se ozval hlas: To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil; toho poslouchejte!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme, Bože, o tvé požehnání pro tábory dětí

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba se sv. Faustynou k Srdci Ježíšovu

Můj Ježíši, umocni síly mé duše, aby nepřítel nic nezískal. Bez Tebe jsem slabost sama, čím jsem bez Tvé milosti, ne-li propastí vlastní bídy. Ubohost je tím, co je skutečně mé vlastní.

Ó Ráno milosrdenství, Srdce Ježíšovo, skryj mě ve svých hlubinách jako jednu kapičku vlastní krve a nepropouštěj mě z něho navěky. Uzavři mě ve svých hlubinách a sám mě nauč Tebe milovat. Lásko věčná, sám utvářej mou duši, aby byla schopna opětovat Ti lásku.

Ó živá Lásko, učiň mě schopnou věčně Tě milovat, chci Tvou lásku věčně opětovat. Ó Kriste, jediný Tvůj pohled je mi dražší, než tisíce světů, než celé nebe. Ty, Pane, můžeš mou duši učinit takovou, aby plně dokázala rozumět Tobě, jaký jsi.

Vím a věřím, že Ty můžeš všechno; když ses mi ráčil tak štědře udělit, vím, že můžeš být ještě štědřejší; uveď mě do důvěrnosti k Tobě tak dalece, kam jen lidská přirozenost může být přivedena…

(Deníček 1630, 1631)

 

Ježíši, důvěřuji Ti

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 30. 7. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 30. 7. 2023, 17. mzd. (1. pátek)

Bože, prosíme, aby naše církev i společnost navzdory genderovým ideologiím respektovala důstojnost muže a ženy, které jsi stvořil ke svému obrazu, a dokázala být věrná evangeliu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme, aby naše církev i společnost

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Povstaň, svatý Benedikte,
z jeskyně své vykroč znovu,
Evropa zas žádá si tě,
příkladem svým veď ji k Bohu.

Bohoslužba ať je živá,
naše mravy spořádané,
práce s modlitbou ať splývá,
všem se požehnáním stane.

Ty jsi skácel modly bohů,
horu svatou vybudoval,
přímluvou svou hříchu zlobu
a bezbožnost od nás všech vzdal.

Láska Boží dala tobě
pravý vnitřní pokoj chápat,
buď nám otcem v každé době,
nenechej nás v zmatku tápat.

Bůh požehnal tvoje dílo,
kéž požehná také naše,
kéž příkladu tvého silou
dovede nás k věčné spáse.

(Breviář, Hymnus, ranní chvály, sv. Benedikt)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 23. 7. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 23. 7. 2023, 16. mzd.

Bože, provázej ochranou a požehnáním papeže Františka a všechny, kdo putují na Světové setkání mládeže v Lisabonu, uděl hojné duchovní plody i všem, kdo budou s nimi ve spojení.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, provázej ochranou a požehnáním papeže …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023

Panno Maria, která jsi vstala

a spěšně ses vydala do hor za Alžbětou,

veď i nás vstříc těm, kteří nás očekávají,

abychom jim předali živé evangelium:

Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána!

Vyrazíme rychle, bez rozptylování a zdržování,

připravení a plní radosti.

Půjdeme pokojně,
protože ti, kdo mají Krista, mají pokoj

a konání dobra je nejlepší způsob života.

Panno Maria, pomáhej nám,
ať se nám tento Světový den mládeže

stane společnou oslavou Krista,

kterého vítáme ve svých srdcích,
jako jsi to kdysi udělala Ty.

Ať se nám toto setkání
stane časem svědectví a sdílení,

bratrství a díkůvzdání,

ať jsme stále otevřeni jedni pro druhé.

S Tebou chceme pokračovat na cestě setkávání,

aby se celý svět shromáždil
v bratrství, spravedlnosti a míru.

Pomoz nám, Panno Maria, přinášet Krista všem

ve jménu Otce, v lásce Ducha Svatého! Amen.

https://www.svetovednymladeze.cz/clanek.php?id=1065

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 16. 7. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 16. 7. 2023, 15. mzd.

Za rodiny, aby byly místem pokojného soužití generací, které se nejen respektují, ale vzájemně obohacují.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Shlédni, Bože, na dary své církve a posvěť je, aby se nám staly pokrmem, který posvěcuje náš každodenní život. Skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Za rodiny, aby byly místem pokojného soužití

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba k Světovému dni prarodičů a starých lidí

Děkuji ti, Pane, * za útěchu tvé přítomnosti: * i v časech osamocení * jsi ty mou nadějí a důvěrou, * jsi mi skálou a útočištěm od mládí!

Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu * a požehnal mi dlouhým životem. * Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí, * za sny, které se v mém životě již splnily, * i za ty, které mě teprve čekají. * Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti, * ke kterému mě voláš.

Dej mi, Pane, více víry, * učiň mě nástrojem svého pokoje, * nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já, * jak nepřestávat snít * a o tvých divech vyprávět novým generacím.

Chraň a veď papeže Františka a církev, * aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa. * Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět, * aby se utišila bouře pandemie, * chudí došli útěchy a skončily se války.

Podpírej mě v mé slabosti * a pomáhej mi žít naplno * každý okamžik, který mi dáváš, * v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny * až do konce věků. Amen.

https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2021-06-svetovy-den-prarodicu-a-senioru-25-cervence

Strana 4 z 57