Back to Top

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 4. 6. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 4. 6. 2023, Slavnost Nejsvětější Trojice

Bože, děkujeme za službu misionářů a dary lidových misií. Ochraňuj a rozvíjej v nás to, co jsi do nás ve své dobrotě vložil.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Trojjediný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý, nám prokázal své milosrdenství; chvalme a oslavujme ho navěky.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za službu misionářů

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Jediné božství ve třech osobách

(z preface o Nejsvětější Trojici)

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť tys jeden Bůh a jeden Pán
se svým jednorozeným Synem a Duchem Svatým.
Nejsi s nimi jedna osoba, ale jediné bytí v Trojici.
A tys nám zjevil, a my věříme a vyznáváme,
že tvůj Syn a Duch Svatý má s tebou tutéž jedinou slávu.
Tímto vyznáním víry v pravé a věčné božství
klaníme se i každé osobě zvlášť
i jedinému bytí, jediné svatosti a moci.

Pro ni tě chválí všichni andělé i archandělé,
cherubové i serafové,
a bez ustání jedním hlasem volají:

Svatý, Svatý, Svatý ...

https://m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/NST.htm

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 28. 5. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 28. 5. 2023, Seslání Ducha Svatého (1. pátek)

Duchu Svatý, vzbuď v našich srdcích opravdovou touhu po obrácení, ať hlásání evangelia a svědectví misionářů padne na úrodnou půdu našich srdcí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Duchu Svatý, vzbuď v našich srdcích

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Z misijního poslání církve není nikdo vyloučen

… Pán volá také tebe, otce i matku rodiny, tebe mladého člověka snícího o velkých věcech, pracujícího v továrně, obchodě, bance, restauraci, nezaměstnaného, nemohoucího na nemocničním lůžku ... Pán tě žádá, aby ses daroval tam, kde jsi, tak jak jsi a tomu, kdo ti je nablízku. Život nepodstupuj, nýbrž daruj; neplakej nad sebou, ale nech se dojmout slzami toho, kdo trpí. Odvahu, Pán od tebe hodně očekává.
Čeká, že se někdo odváží vydat se tam, kde chybí naděje a důstojnost, tam kde příliš mnoho lidí žije bez evangelní radosti. »Mám však jít sám«. Nikoli, to ne. Pokud máme v úmyslu plnit misijní poslání jako nějaký podnikatelský záměr a za pomoci rozvrhů práce, tak to nejde. Protagonistou misijního poslání je Duch svatý. Jdi s Duchem svatým. Jdi, Pán, tě nenechá samotného; svědectví ti umožní objevit, že Duch svatý tě předešel, aby ti připravil cestu. Odvahu, bratři a sestry, odvahu, Matko církve: najdi opět svoji plodnost v radosti z misijního poslání! (upraveno, zkráceno)

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=z-misijniho-poslani-cirkve-neni-nikdo-vyloucen&cisloclanku=2019100034

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 21. 5. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 21. 5. 2023, 7. velikonoční

Bože, požehnej úsilí všech, kteří se rozhodnou během misií pro pokání a život z víry.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Nenechám vás sirotky, praví Pán, jdu a zase k vám přijdu a vaše srdce se bude radovat. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, požehnej úsilí …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Pane Ježíši, svatý František z Assisi, Ti v slzách řekl: “Ty jsi můj Bůh, moje všechno!”.

I my ti dnes chceme říci: Ty jsi můj Bůh, moje vše!

Trpěl jsi za nás, protože jsme ve tvých očích vzácní. Dej nám uzdravení a obnov naši víru.

Učiň nás nositeli a svědky své lásky.

Osvoboď naše srdce ode všeho, co není láska.

Ty jsi můj Bůh, moje Vše! Žehnej každému z nás, našim rodinám a celému světu. Amen.

 

Nauč nás, Pane, vidět tvýma očima,
-
když nedokážeme vidět za své problémy.

- když čelíme situacím nespravedlnosti.

- když máme pocit, že ztrácíme víru v sebe a v druhé.

Pane, rozmnož v nás touhu začít znovu

- tváří v tvář zkouškám života.

- tváří v tvář únavě a sklíčenosti.

- tváří v tvář pronásledování.

Pane, učiň nás nástrojem své lásky,

- když uzavřeme svá srdce soucitu.

- když neprojevujeme vděčnost za život.

- když jsme slepí k potřebám druhých.

https://www.missio.cz/aktuality/24-brezen-den-modlitby-a-postu-za-misionare-mucedniky-4/

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 14. 5. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 14. 5. 2023, 6. velikonoční

Dobrý Bože, prosíme tě o milost, aby lidové misie, které se budou konat v našich farnostech, byly pro nás všechny obnovou života v Kristu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Dobrý Bože, prosíme tě o milost,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

MODLITBA za misionáře mučedníky

Děkujeme Ti, Pane, za všechny bratry a sestry, kteří teď osvěcují naši cestu,
podpírají naši unavenou víru,
dodávají odvahu našim volbám a rozhodnutím.

Díky za to, že v nich můžeme objevit, jak je svědectví života účinné, pravdivé a silné, pokud je prožívané v Tvém jméně, jak je smrt, i když tak tragická a násilná jako ta Tvá, pro všechny zdrojem milosti a naděje.

Děkujeme Ti, Pane, za příklad našich mučedníků, kteří se plně odevzdali do Tvých rukou, odpouštěli a milovali.

Díky za příklad těch, kterým nebyl život vzat, protože ho vždy sami dávali, a i teď žijí, milují a zúrodňují zemi, protože s Tebou a v Tobě přivádějí všechny k Tvému srdci.

Dej nám svého Svatého Ducha, aby osvětloval naše kroky, a naplň nás svým požehnáním, abychom i my, po vzoru těch, kteří po této cestě šli před námi, mohli být požehnáním pro každého muže a každou ženu na zemi. Amen.

https://www.missio.cz/aktuality/24-brezen-den-modlitby-a-postu-za-misionare-mucedniky-4/

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 7. 5. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 7. 5. 2023, 5. velikonoční

Bože Duchu Svatý, osvěcuj misionáře redemptoristy, kteří připravují lidové misie pro farnosti v našem městě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože Duchu Svatý, osvěcuj misionáře

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Papež František: Modlitba je první “misijní dílo” a povinnost každého křesťana

… Proč jsou Papežská misijní díla důležitá? Zejména proto, že se máme modlit za misionáře a misionářky, za evangelizační činnost církve. Modlitba je první “misijní dílo” – skutečně první! – které každý křesťan má a musí vykonat, a je také dílem nejúčinnějším, byť to nelze nijak změřit. Zásadním hybatelem evangelizace je totiž Duch svatý, s nímž jsme povoláni spolupracovat. Tato díla navíc papežovým jménem zajišťují rovné rozdílení pomoci, tak, aby se všem církvím dostalo základní podpory na evangelizaci, udílení svátostí, vlastní kněze a katechisty, semináře a pastorační práci. Jde o podporu misionářů, kteří hlásají evangelium, a především o podporu v modlitbě, aby Duch svatý byl přítomen, neboť On nese evangelizaci vpřed. (zkráceno)

https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2018-05/modlitba-je-prvni-misijni-dilo-a-povinnost-kazdeho-krestana.html

 

Modlitba za misie

Pane, ty jsi poslal učedníky do celého světa a ke všem národům, aby hlásali tvé evangelium. Pošli dělníky na svou žeň, aby tvou milost a lásku poznali všichni lidé. Dej nám všem odpovědnost za spásu světa, ať jej pomáháme proměňovat v tvé království. (Kancionál 032 – Za misie)

Strana 6 z 57