Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 14. 5. 2023, 6. velikonoční

Dobrý Bože, prosíme tě o milost, aby lidové misie, které se budou konat v našich farnostech, byly pro nás všechny obnovou života v Kristu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Dobrý Bože, prosíme tě o milost,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

MODLITBA za misionáře mučedníky

Děkujeme Ti, Pane, za všechny bratry a sestry, kteří teď osvěcují naši cestu,
podpírají naši unavenou víru,
dodávají odvahu našim volbám a rozhodnutím.

Díky za to, že v nich můžeme objevit, jak je svědectví života účinné, pravdivé a silné, pokud je prožívané v Tvém jméně, jak je smrt, i když tak tragická a násilná jako ta Tvá, pro všechny zdrojem milosti a naděje.

Děkujeme Ti, Pane, za příklad našich mučedníků, kteří se plně odevzdali do Tvých rukou, odpouštěli a milovali.

Díky za příklad těch, kterým nebyl život vzat, protože ho vždy sami dávali, a i teď žijí, milují a zúrodňují zemi, protože s Tebou a v Tobě přivádějí všechny k Tvému srdci.

Dej nám svého Svatého Ducha, aby osvětloval naše kroky, a naplň nás svým požehnáním, abychom i my, po vzoru těch, kteří po této cestě šli před námi, mohli být požehnáním pro každého muže a každou ženu na zemi. Amen.

https://www.missio.cz/aktuality/24-brezen-den-modlitby-a-postu-za-misionare-mucedniky-4/

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 7. 5. 2023, 5. velikonoční

Bože Duchu Svatý, osvěcuj misionáře redemptoristy, kteří připravují lidové misie pro farnosti v našem městě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože Duchu Svatý, osvěcuj misionáře

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Papež František: Modlitba je první “misijní dílo” a povinnost každého křesťana

… Proč jsou Papežská misijní díla důležitá? Zejména proto, že se máme modlit za misionáře a misionářky, za evangelizační činnost církve. Modlitba je první “misijní dílo” – skutečně první! – které každý křesťan má a musí vykonat, a je také dílem nejúčinnějším, byť to nelze nijak změřit. Zásadním hybatelem evangelizace je totiž Duch svatý, s nímž jsme povoláni spolupracovat. Tato díla navíc papežovým jménem zajišťují rovné rozdílení pomoci, tak, aby se všem církvím dostalo základní podpory na evangelizaci, udílení svátostí, vlastní kněze a katechisty, semináře a pastorační práci. Jde o podporu misionářů, kteří hlásají evangelium, a především o podporu v modlitbě, aby Duch svatý byl přítomen, neboť On nese evangelizaci vpřed. (zkráceno)

https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2018-05/modlitba-je-prvni-misijni-dilo-a-povinnost-kazdeho-krestana.html

 

Modlitba za misie

Pane, ty jsi poslal učedníky do celého světa a ke všem národům, aby hlásali tvé evangelium. Pošli dělníky na svou žeň, aby tvou milost a lásku poznali všichni lidé. Dej nám všem odpovědnost za spásu světa, ať jej pomáháme proměňovat v tvé království. (Kancionál 032 – Za misie)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 23. 4. 2023, 3. velikonoční

Bože, prosíme za mladé lidi, aby Ti naslouchali, byli otevřeni a ochotni přijmout Tvé povolání a darovat svůj život službě Tobě a bližním.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Pane Ježíši, odhal nám smysl Písma, učiň, ať naše srdce hoří, když k nám mluvíš. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za mladé lidi, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za povolání

Milosrdný Otče, který jsi nám pro naši spásu dal svého Syna a neustále nás podporuješ dary Ducha svatého, daruj nám živá, horlivá a radostná křesťanská společenství, která budou zdrojem bratrského života a budou mezi mladými vzbuzovat touhu zasvětit se tobě a evangelizaci. Podporuj je v jejich snaze předkládat vhodnou katechezi povolání a cesty specifického zasvěcení. Daruj jim moudrost pro potřebné rozpoznávání povolání tak, aby ve všem zářila velikost tvé milosrdné lásky.

Maria, Ježíšova Matko a vychovatelko, přimlouvej se za každé křesťanské společenství, aby se, oplodněno Duchem svatým, stávalo pramenem ryzích povolání ke službě svatému Božímu lidu. Amen.

Poselství Svatého otce Františka k 53. Světovému dni modliteb za povolání. (29. listopadu 2015)

 

Pane Ježíši, věčný veleknězi, zachovej své kněze v ochraně svého Nejsvětějšího Srdce.  * Zachovej bez poskvrny jejich posvěcené ruce, které se denně dotýkají Tvého nejsvětějšího Těla.  * Zachovej bez poskvrny jejich rty, které jsou zavlažovány Tvou předrahou Krví.  * Zachovej jim čistá srdce, do kterých byla vtlačena pečeť Tvého svatého kněžství. * Dej jim moc, aby proměňovali naše srdce, jako přeměňují chléb a víno. * Žehnej jejich práci, aby přinášela hojný užitek a uděl jim korunu věčné slávy. Amen

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=modlitba-za-kneze&cisloclanku=2013100253

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 30. 4. 2023, 4. velikonoční (1. pátek)

Duchu Svatý, daruj studentům potřebnou milost při skládání maturitních zkoušek, pro moudrou volbu povolání a zakotvení jejich života v Bohu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Duchu Svatý, daruj studentům …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

  1. Přijď, ó Duchu přesvatý, / rač paprsek bohatý / světla svého v nás vylít. / Přijdi, Otče nebohých, / dárce darů přemnohých, / rač nám mysli osvítit.
  2. Božský Utěšiteli, / něžný duší příteli, / rač nás mile zotavit. / V práci libý pokoji, / smiřiteli v rozbroji, / rač nás v pláči utišit.
  3. Světlo duši blažící, / srdce v tebe věřící / rač milostně naplnit. / Člověk bez tvé pomoci / slábne a je bez moci, / vše mu může uškodit.
  4. Viny z duší našich smaž / a vyprahlá srdce svlaž, / raněné rač vyhojit. / Srovnej, co je zkřivené, / zahřej, co je studené, / a nedej nám zabloudit.
  5. Rač nás, v tebe věřící, / vroucně tebe prosící, / dary sedmi podělit. / Uděl v ctnosti prospěchu, / v smrti dodej útěchu / a dej v radost věčnou vjít.

 

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky; ty, který jsi vírou sjednotil národy rozličných jazyků. V: Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno; R: a obnovíš tvář země. Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 16. 4. 2023, 2. velikonoční

Prosíme, aby slabí, trpící, nemocní a umírající nezůstali bez dobrých přátel, kteří by jim ochotně a s láskou pomáhali.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Otevřte své srdce, radujte se ze své slávy a vzdávejte díky Bohu, neboť on vás povolal k nebeskému království. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme, aby slabí, trpící, nemocní a umírající …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby v nemoci a utrpení

Bože Otče, tvůj Syn ukázal, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolestí, křížů a zkoušek. Prosíme tě za všechny trpící bratry a sestry kdekoli na světě. Dej jim pocítit svou blízkost, útěchu a pomoc. Ať ti v odevzdanosti do tvé vůle pomáhají obětí zachraňovat svět. Ať poznají, žes je vyvolil mezi ty, které evangelium nazývá blahoslavenými.

Pane Ježíši, když jsi chodil po této zemi, s láskou ses ujímal nemocných, těšil jsi je a uzdravoval.
Ty víš, jak je pro nás lidi těžké prožívat trpělivě dlouhé dny nemoci, vlej nám do duše sílu a trpělivost. Ty sám jsi šel cestou bolesti a vytrval jsi až k smrti na kříži, upevni nás v důvěře v Tebe.
Pane Ježíši, ty, který kvůli naší lásce podstoupíš utrpení, učiň, abychom se Tebou všichni nechali přitáhnout a následovali Tě tam, kam nás chceš dovést. Amen.

Bože, spáso věřících, vyslyš naše prosby za naše nemocné bratry a sestry. Mají účast na utrpení tvého Syna. Poskytni jim ve svém milosrdenství pomoc. Navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat v tvé církvi z jejich uzdravení.

https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/modlitby-rozdelene-podle-formy-zpusobu/prosby-primluvy/v-jakekoli-tisni

Strana 7 z 32