Back to Top

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 28. 11. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 28. 11. 2021, 1. adventní (1. pátek)

Prosíme za naše rodiny, aby se stávaly místem pokoje, lásky, vzájemného pochopení a radostného soužití

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Prosíme tě, Bože, ať nás účast na Kristově oběti posiluje, abychom se uprostřed světa učili milovat to, co nepomíjí, a drželi se hodnot věčných.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za naše rodiny, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

MODLITBA MANŽELŮ – za sebe navzájem

Pane, učiň z našeho domova domov lásky,

kde nejsou urážky, protože Ty nám dáváš porozumění,

kde není hořkost, protože Ty nám dáváš trpělivost,

kde není hněv, protože Ty nás učíš odpouštět,

kde není opuštěnost, protože Ty jsi stále s námi.

Pane, učiň z našeho života stránku popsanou Tebou.

Ať nám každého rána vzejde nový den oddanosti a oběti.

Ať každý večer vidíš, jak naše manželská láska je stále větší.

Ať si po celý den pomáháme radou i skutkem.

Pane, pomoz nám,

abychom své děti vychovávali podle Tvého obrazu a ke Tvé podobě.

Abychom svou lásku prožívali podle Tvé vůle.

Abychom ve svém štěstí viděli důvod milovat Tě stále víc.

Abychom mohli dávat druhým z toho všeho, co jsi nám dal Ty. Zveme Tě do svého domu, Pane. Kéž se Ti u nás zalíbí!

https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/modlitby-rozdelene-podle-formy-zpusobu/prosby-primluvy/za-rodinu-deti-manzelstvi

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 21. 11. 2021

Ne 21. 11. 2021, Slavnost Ježíše Krista Krále

Bože, děkujeme za řeholní společenství v naší farnosti a prosíme o požehnání pro jejich práci a za růst nových řeholních povolání.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Přijmi, Bože, naši účast na Kristově oběti a dej, ať ten, který umřel na kříži za spásu celého světa, udělí všem národům dar jednoty a pokoje.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za řeholní společenství …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Modlitba za kněžská a řeholní povolání

Pane Ježíši, povolal jsi své apoštoly, aby se stali rybáři lidí. Přiváděj k sobě i dnes horlivé a ušlechtilé muže a učiň z nich své učedníky. Vlož do jejich duší svou touhu po vykoupení všeho lidstva, s níž denně obnovuješ na našich oltářích oběť kříže. Pane, „jenž stále žiješ a přimlouváš se za nás“ (Žid 7,25), otevři jim všechny kraje, kde tolik lidí usilovně hledá světlo pravdy a teplo lásky. Ať poslušni tvého povolání pokračují v tvém díle spásy na zemi, vytvářejí tvé tajemné tělo, to je církev, a stanou se solí země a světlem světa (Mt 5,13–14). Pane, dej také mnoha ženám účast na povolání, které pramení z tvé lásky. Ať jsou čisté a velkodušné. Dej jim touhu po dokonalosti, k níž vybízí evangelium, a přiveď je k tomu, aby se ze všech sil a s celou vroucností své lásky daly do služeb církve a trpících a nemocných lidí (Pavel VI.).

(Kancionál, 049E – Za kněžská a řeholní povolání)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 7. 11. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 7. 11. 2021, 32. mzd.

Bože, probuď v nás zájem o synodu, ať pozorně nasloucháme Tvému hlasu, pokorně a upřímně sdílíme svůj názor, velkodušně a bez předsudků nasloucháme druhým.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, probuď v nás zájem o synodu,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

MODLITBA K DUCHU SVATÉMU

Věřím v Ducha svatého.

Věřím, že může odstranit moje předsudky.

Věřím, že může změnit moje návyky.

Věřím, že může přemoci moji lhostejnost.

Věřím, že mě může nadchnout k lásce.

Věřím, že mě může zbavit zlého.

Věřím, že mi může dát odvahu k dobrému.

Věřím, že může přemoci můj zármutek.

Věřím, že mi může dát lásku k Božímu Slovu.

Věřím, že může odejmout pocit méněcennosti.

Věřím, že mi může dát sílu v utrpení.

Věřím, že mi může dát na pomoc bratra.

Věřím, že může proniknout moji bytost.

Věřím, že Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. ( Řím 5,5 )

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/modlitby-k-duchu-svatemu-1

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 14. 11. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 14. 11. 2021, 33. mzd.

Bože, prosíme o požehnání pro děti a mládež, probouzej, posiluj a upevňuj v nich víru, naději a lásku.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bděte a modlete se v každé době, abyste mohli obstát před Synem člověka. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o požehnání pro děti a mládež,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za mládež

Pane Ježíši Kriste, sjednoceni se všemi, kteří se tento týden modlí za mládež celého světa, Tě vroucně prosíme: chraň mladé lidi před otroctvím hříchu a dávej jim sílu a vytrvalost ve všech životních zkouškách. Naplňuj srdce všech mladých Tvou láskou, aby objevili cestu, na kterou je zveš, a věrně po ní šli. Mladým věřícím dej odvahu čerpat z pokladů Tvé církve a posiluj je svým Svatým Duchem, aby byli solí země a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista všem lidem. O to vše prosíme na přímluvu Tvé milované matky Marie. Zdrávas Maria…

https://khfarnost.cz/wp-content/uploads/2020/03/Brozura_TMM_2020.pdf

 

Modlitba za mládež celého světa

Pane Ježíši Kriste, sjednoceni se všemi, kteří se v tuto hodinu modlí za mládež celého světa, Tě vroucně prosíme: chraň nás před hříchem a dej nám sílu a vytrvalost ve zkouškách. Rozmnož v nás vzájemnou lásku, abychom vytvářeli Tvoji krásnou církev. Posiluj nás svým svatým Duchem, abychom měli odvahu být solí země a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista ostatním mladým. Prosíme o to na přímluvu Tvé milované matky Marie. Zdrávas Maria…

https://mladez.ado.cz/modlitba-za-mladez/

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 31. 10. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 31. 10. 2021, 31. mzd. (1. pátek)

Bože, daruj nám milost a odvahu, abychom věnovali více času svému srdci, vztahu k Bohu a k bližním.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Neopouštěj mě, Hospodine, Bože můj, nevzdaluj se ode mě! Pospěš mi na pomoc, Pane, má spáso!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, daruj nám milost a odvahu

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba papeže Františka k Panně Marii rozvazující uzly

Svatá Maria, ty jsi byla po celý život plná Boží přítomnosti, pokorou si přijímala Otcovu vůli a ďábel tě nikdy nedokázal zaplést do svého zmatku.

U svého Syna ses přimlouvala za naše těžkosti a svou prostotou a trpělivostí jsi nám dala příklad, jak rozplétat zádrhele svého života.

Navždy zůstáváš naší Matkou a tím napřimuješ a vyjasňuješ pouto, které nás pojí s naším Pánem.

Svatá Maria, Matko Boží a Matko naše, která s mateřským srdcem rozplétáš uzly našich životů, prosím tě, ujmi se mě/ ho/ jí (pojmenování osoby) a osvoboď mě/ ho/ ji ode všech pout a zmatků, jimiž na mě/ na něj / na ni útočí náš nepřítel.

Panno Maria, svou milostí, svou přímluvu u Boha i příkladem nás osvoboď od všeho zla a rozvaž pouta, která nám brání ve sjednocení s Bohem.

Dej nám, abychom vysvobozeni od každého zmatku a omylu nacházeli Pána ve všech věcech, abychom v něm ukotvili svá srdce a stále mu sloužili ve svých bratřích a sestrách. Amen.

Vojtěch Kodet: Novéna k Panně Marii rozvazující uzly

Strana 11 z 29