Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 5. 9. 2021, 23. mzd.

Prosíme o milost, ať se svým životem stále vice připodobňujeme Kristu, zvláště jeho milosrdné lásce ke všem lidem.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. Skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o milost, ať se svým životem …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Duchu Svatý, pravý prameni světla a moudrosti, vznešený původce všeho bytí! Milostivě pronikni paprskem své jasnosti temnoty našeho rozumu a zbav nás hříchu a nevědomosti.

Dej nám bystrost v chápání, dobrou paměť k uchovávání vědomostí, schopnost pravého úsudku, jemnost a přesnost k vysvětlování, plnost, bohatost a něhu ve vyjadřování.

Nauč nás dílo začínat, provázej nás v jeho průběhu a pomoz ke zdárnému dokončení. Dej, abychom sloužili Boží pravdě a uchraň nás pošetilé pýchy z toho, co víme.

Dej, abychom nikdy nezapomněli, že důležitější než všechno pachtění, je stále více poznávat Tebe, jediného pravého Boha. Skrze Krista, našeho Pána. Amen

(Vojtěch Cikrle) https://www.biskupstvi.cz/modlitby-k-duchu-svatemu

 

Prosba o vedení Duchem Svatým

Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj. Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí. Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty, podrobit se tvému vedení. Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. (Kancionál 020)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 29. 8. 2021, 22. mzd., (1. pátek)

Prosíme za odvahu žít statečně svou víru navzdory možnému posměchu, které věrnost Bohu může přinést mezi lidmi žijícími v naší blízkosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za odvahu žít statečně svou víru …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

V čem je ďáblova moc?

Bůh stvořil člověka svobodného, to znamená původně se schopností rozhodovat se pro dobro a dobro také konat. Tato svoboda byla porušena hříchem, naším vlastním i hříchem našeho okolí, a Kristem znovu obnovena.

Církev nás vybízí, abychom se vzepřeli ďáblovi (srov. 1 Pt, 5,9), i všemu, co je plné lsti, lži a klamu, protože ďábel se snaží manipulovat srdce člověka a spoutat jeho svobodu. Církev nás vybízí k bdělosti a modlitbě, abychom neupadli do pokušení. Mluví o tajemství zla s takovým realismem, protože věří v Krista, vítěze nad zlem. Pokřtěný člověk, spojený se zmrtvýchvstalým Kristem, získává sílu, aby se mohl podílet na Kristově vítězstvím nad zlem v sobě samém i ve světě.

Křesťanský duch je rozhodně optimistický: zlo ani smrt nebudou mít poslední slovo, protože nad nimi Pán už zvítězil. Tupě rezignující odevzdanost osudu není křesťanská.

(Dar víry, výklad katolického učení pro dospělé, str.: 29)

Pod ochranu tvou se utíkáme, - svatá Boží Rodičko. - Neodmítej naše prosby v našich potřebách, - ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, - Panno slavná a požehnaná! - Paní naše, - prostřednice naše, - orodovnice naše, - u Syna nám smilování vypros, - Synu svému nás doporuč, - k Synu svému nás doprovoď.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 8. 8. 2021, 19. mzd.

Bože, prosíme Tě, aby v nás rostlo vědomí, že eucharistie je zdrojem a vrcholem našeho života, abychom se jí účastnili často a s velkým duchovním užitkem.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Ustavičně chci velebit Hospodina, - vždy bude v mých ústech jeho chvála. - V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, - ať to slyší pokorní a radují se.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme Tě, aby v nás rostlo vědomí

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modleme se za nadcházející Mezinárodní eucharistický kongres například slovy:

Nebeský Otče,
prameni života,
naplň nás svým Svatým Duchem,
abychom rostli v lásce ke Kristu,
který za nás obětoval svůj život,
a poznávali ho přítomného v Eucharistii.
On je náš Pán a Mistr,
náš pokrm a náš přítel,
náš lékař a náš pokoj.
Dej nám odvahu,
abychom přede všemi vydávali svědectví
o jeho radosti a síle.
Dej, aby příprava
na eucharistický kongres
i jeho slavení
vedly k opravdové duchovní obnově
křesťanských společenství,
měst, národů Evropy i celého světa.
Amen.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210607modleme-se-za-mezinarodni-eucharisticky-kongres

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 22. 8. 2021, 21. mzd.

Bože, děkujeme za dar úrody a prosíme o požehnání zemědělcům a milost střídmosti a vděčnosti těm, kteří dary úrody užívají.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Země vydala svou úrodu. Bůh nám požehnal. Chvalme ho a oslavujme ho navěky. Amen.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dar úrody a prosíme

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Z liturgie ŽEHNÁNÍ PRVOTIN A ÚRODY

Bůh je původce všeho dobra. Také letošní sklizeň je jeho darem. Dnes mu za to děkujeme a chceme si uvědomit, že také náš každodenní život má přinášet své plody. Vyprošujme si tedy Boží požehnání a volejme: Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás!

  • Tys do nás vložil skrze Krista semeno věčného života, nauč nás žít v trvalém spojení s Kristem, aby náš život přinášel ovoce dobrých skutků.
  • Ty přijímáš plody země a naší práce, když je přinášíme na oltář, dej, ať po proměnění slouží tvé církvi jako pokrm života a spásy.
  • Ty chceš, aby všichni měli dostatek toho, co potřebují k důstojnému životu, veď nás, ať se dokážeme dělit s těmi, kdo trpí nouzi.
  • Ty jsi svěřil člověku přírodu, aby s ní moudře zacházel, pomoz lidem překonat nebezpečí, které ohrožuje tvé stvoření a životní prostředí.

ŽEHNACÍ MODLITBA
Všemohoucí dobrý Bože, ty dáváš příznivé počasí a zavlažuješ zemi, aby mohla vydat své plody. Přijmi náš dík za to, co jsme sklidili a dej, ať se z letošní úrody nasytí také ti, kdo dosud trpí hladem, aby i oni mohli chválit tvé jméno. Přijmi tyto prvotiny z úrody, které jsou pro nás znamením tvého požehnání, tvé dobroty a lásky k nám, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Odp.: Amen.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 1. 8. 2021, 18. mzd. (1. pátek)

Bože, na přímluvu svatého Josefa daruj snoubencům a mladým lidem touhu, ochotu a statečnost přijmout děti a založit početnou rodinu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, na přímluvu svatého Josefa daruj …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Svatý Josef - Patron a vzor snoubenců

Bůh zjevil svatému Josefovi skrze anděla tajemství příchodu Syna Božího na svět. Svatý Josef, poslušný Božímu vnuknutí, přijal pod svou střechu Marii v požehnaném stavu. Tím poskytl přístřeší samotnému Ježíšovi - Vykupiteli světa, kterého Maria přinesla pod svým srdcem do jeho domu.

Svěřme Bohu a ochraně sv. Josefa všechny snoubence a ty, kteří mají v úmyslu založit si rodinu:

Prosíme tě, Bože, pro zásluhy sv. Josefa, snoubence Nejsvětější Bohorodičky a ochránce sv. Rodiny, požehnej snoubence, kteří touží založit rodinný krb. Naplň jejich srdce duchem lásky, oběti a zbožnosti. Když na sebe berou tuto úlohu, ať tak konají podle vzoru sv. Josefa a svěřují s důvěrou budoucnost vznikající rodiny do milujících rukou Božích. Svatý Josefe, ubytuj se v jejich domě spolu s Ježíšem a Marií. Amen.

Z Novény ke svatému Josefu

 

Chvályhodný svatý Josefe, snoubenče Panny Marie, vezmi mě pod svou otcovskou ochranu

Strana 14 z 31