Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 27. 8. 2023, 21. mzd. (1. pátek)

Všemohoucí Bože, děkujeme Ti za vzor života arcibiskupa Stojana. Dej, abychom ho mohli uctívat jako svatého, a pomáhej nám podle jeho příkladu obětavě sloužit bližním.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, pomoz svému služebníku, který v tebe doufá. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Všemohoucí Bože, děkujeme Ti za vzor života

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

MODLITBA ZA VYSLYŠENÍ (pro soukromou pobožnost)

Bože, náš nejlaskavější Otče! * Klaníme se ti, děkujeme ti za to, * že jsi nám skrze svého služebníka * Antonína Cyrila Stojana ukázal * požehnání křesťanské víry a činorodé lásky.

S důvěrou tě prosíme: obnov a upevni * v našem národě svatou víru a mravnost. * Posiluj věrnost rodičů, dětí * a osob tobě zasvěcených v jejich povolání. * Sešli své světlo a sílu těm, * kteří životem bloudí a hledají štěstí. * Uzdrav naše nemocné (zvláště ………). * Učiň to, prosíme, * na přímluvu našeho lidumilného * arcipastýře Antonína Cyrila. * Dopřej nám milost, * abychom ho směli uctívat jako světce, * kterého jsi oslavil i zázrakem.

Bože, oslav své jméno skrze Krista, * našeho Pána. Amen.

Svatá Panno Maria, Matko církve * a Královno rodin, oroduj za nás!

Svatí Cyrile a Metoději, * ochráncové Evropy, orodujte za nás! (www.ado.cz)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 20. 8. 2023, 20. mzd.

Děkujeme ti, Bože, za dar života a za krásu stvoření a prosíme tě, dopřej nám dobré počasí a hojnou úrodu, chraň nás od přírodních katastrof a každého jiného zla.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se ti splní to, co ti bylo řečeno od Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Děkujeme ti, Bože, za dar života a za krásu  …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci… 

Hymnus (ranní chvály)

Když překrásné slunéčko vychází
a temná noc pryč od nás odchází,
vzdejme za to Bohu chvály,
že jsme zdraví z lože znovu vstali.

Nebeská i pozemská stvoření,
slunce, měsíc s jasnými hvězdami,
všechno každý den vesele
chválí svého Pána, Stvořitele.

Pamatuj i ty ráno každý den,
že jsi k obrazu Božímu stvořen,
máš Stvořitele chváliti
a za všechno jemu děkovati.

Buď ti za to chvála, Pane Bože,
že jsme všichni vstali ráno z lože;
prosíme tě, milý Pane,
ať se nám dnes nic zlého nestane.

Zaopatřuj nás, Pane, tento den
pokrmem, nápojem i oděvem;
rač krmiti tělo chlebem
a duši svým svatým Božím slovem.

(Ranní chvály, breviář, neděle, 2. týden)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 6. 8. 2023, svátek Proměnění Páně

Prosíme, Bože, o tvé požehnání pro tábory dětí a mládeže, prázdninové akce pro rodiny a seniory a za ochranu všech, kdo jsou na prázdninách nebo na dovolené.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Apoštoly zastínil světlý oblak a z oblaku se ozval hlas: To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil; toho poslouchejte!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme, Bože, o tvé požehnání pro tábory dětí

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba se sv. Faustynou k Srdci Ježíšovu

Můj Ježíši, umocni síly mé duše, aby nepřítel nic nezískal. Bez Tebe jsem slabost sama, čím jsem bez Tvé milosti, ne-li propastí vlastní bídy. Ubohost je tím, co je skutečně mé vlastní.

Ó Ráno milosrdenství, Srdce Ježíšovo, skryj mě ve svých hlubinách jako jednu kapičku vlastní krve a nepropouštěj mě z něho navěky. Uzavři mě ve svých hlubinách a sám mě nauč Tebe milovat. Lásko věčná, sám utvářej mou duši, aby byla schopna opětovat Ti lásku.

Ó živá Lásko, učiň mě schopnou věčně Tě milovat, chci Tvou lásku věčně opětovat. Ó Kriste, jediný Tvůj pohled je mi dražší, než tisíce světů, než celé nebe. Ty, Pane, můžeš mou duši učinit takovou, aby plně dokázala rozumět Tobě, jaký jsi.

Vím a věřím, že Ty můžeš všechno; když ses mi ráčil tak štědře udělit, vím, že můžeš být ještě štědřejší; uveď mě do důvěrnosti k Tobě tak dalece, kam jen lidská přirozenost může být přivedena…

(Deníček 1630, 1631)

 

Ježíši, důvěřuji Ti

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 13. 8. 2023, 19. mzd.,

Bože, děkujeme Ti za dar vykoupení a prosíme:
Na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté rozněcuj v nás touhu po kráse věčného života.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Církev tě chválí a velebí, Maria; tys vyvýšena nad sbory andělů a máš už dnes podíl na slavném Kristově vítězství nad smrtí.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme Ti za dar vykoupení a prosíme …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlit se bez ustání

Neustálá modlitba, tzv. Ježíšova modlitba, se rodí v životě, který se stal eucharistií. Co jiného má tato modlitba za cíl než uskutečňovat křestní milost, tedy naroubovat nás na Ježíšovo vzkříšené tělo? Svatý Pavel říká, že křest nás zbavil starého člověka, aby nás oblékl v člověka nového, který je stvořen podle Božího vzoru jako skutečně spravedlivý a svatý (srov. Ef 4,22-24).

Člověk v hlubinách srdce znovu nalezl svůj stav z ráje a je smířen s Bohem, se sebou i se svými bratry. Proto chápeme, že nás Pavel zve, abychom žili v díkůvzdání a učinili ze svého života nekončící eucharistii: Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci (Kol 3,17).

Církev je svátostným tělem Vzkříšeného a v jejím svatém a stále planoucím srdci otvírá Duch, „Dárce života“, každému cestu k tomu, aby se stal podobným Bohu. …

(Modlitba srdce, Jean Lafrance, strana 50)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 30. 7. 2023, 17. mzd. (1. pátek)

Bože, prosíme, aby naše církev i společnost navzdory genderovým ideologiím respektovala důstojnost muže a ženy, které jsi stvořil ke svému obrazu, a dokázala být věrná evangeliu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme, aby naše církev i společnost

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Povstaň, svatý Benedikte,
z jeskyně své vykroč znovu,
Evropa zas žádá si tě,
příkladem svým veď ji k Bohu.

Bohoslužba ať je živá,
naše mravy spořádané,
práce s modlitbou ať splývá,
všem se požehnáním stane.

Ty jsi skácel modly bohů,
horu svatou vybudoval,
přímluvou svou hříchu zlobu
a bezbožnost od nás všech vzdal.

Láska Boží dala tobě
pravý vnitřní pokoj chápat,
buď nám otcem v každé době,
nenechej nás v zmatku tápat.

Bůh požehnal tvoje dílo,
kéž požehná také naše,
kéž příkladu tvého silou
dovede nás k věčné spáse.

(Breviář, Hymnus, ranní chvály, sv. Benedikt)

Strana 5 z 32