Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 27. 8. 2023, 21. mzd. (1. pátek)

Všemohoucí Bože, děkujeme Ti za vzor života arcibiskupa Stojana. Dej, abychom ho mohli uctívat jako svatého, a pomáhej nám podle jeho příkladu obětavě sloužit bližním.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, pomoz svému služebníku, který v tebe doufá. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Všemohoucí Bože, děkujeme Ti za vzor života

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

MODLITBA ZA VYSLYŠENÍ (pro soukromou pobožnost)

Bože, náš nejlaskavější Otče! * Klaníme se ti, děkujeme ti za to, * že jsi nám skrze svého služebníka * Antonína Cyrila Stojana ukázal * požehnání křesťanské víry a činorodé lásky.

S důvěrou tě prosíme: obnov a upevni * v našem národě svatou víru a mravnost. * Posiluj věrnost rodičů, dětí * a osob tobě zasvěcených v jejich povolání. * Sešli své světlo a sílu těm, * kteří životem bloudí a hledají štěstí. * Uzdrav naše nemocné (zvláště ………). * Učiň to, prosíme, * na přímluvu našeho lidumilného * arcipastýře Antonína Cyrila. * Dopřej nám milost, * abychom ho směli uctívat jako světce, * kterého jsi oslavil i zázrakem.

Bože, oslav své jméno skrze Krista, * našeho Pána. Amen.

Svatá Panno Maria, Matko církve * a Královno rodin, oroduj za nás!

Svatí Cyrile a Metoději, * ochráncové Evropy, orodujte za nás! (www.ado.cz)