Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 20. 8. 2023, 20. mzd.

Děkujeme ti, Bože, za dar života a za krásu stvoření a prosíme tě, dopřej nám dobré počasí a hojnou úrodu, chraň nás od přírodních katastrof a každého jiného zla.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se ti splní to, co ti bylo řečeno od Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Děkujeme ti, Bože, za dar života a za krásu  …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci… 

Hymnus (ranní chvály)

Když překrásné slunéčko vychází
a temná noc pryč od nás odchází,
vzdejme za to Bohu chvály,
že jsme zdraví z lože znovu vstali.

Nebeská i pozemská stvoření,
slunce, měsíc s jasnými hvězdami,
všechno každý den vesele
chválí svého Pána, Stvořitele.

Pamatuj i ty ráno každý den,
že jsi k obrazu Božímu stvořen,
máš Stvořitele chváliti
a za všechno jemu děkovati.

Buď ti za to chvála, Pane Bože,
že jsme všichni vstali ráno z lože;
prosíme tě, milý Pane,
ať se nám dnes nic zlého nestane.

Zaopatřuj nás, Pane, tento den
pokrmem, nápojem i oděvem;
rač krmiti tělo chlebem
a duši svým svatým Božím slovem.

(Ranní chvály, breviář, neděle, 2. týden)