Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 3. 9. 2023, 22. mzd. (začátek školního roku)

Dobrý Bože, arcibiskup Stojan rád studoval i pracoval; provázej v tomto novém školním roce děti, školní mládež, studenty, jejich rodiče, učitele a vychovatele a žehnej jim.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Dobrý Bože, arcibiskup Stojan rád studoval

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Pros o Ducha Svatého!

Než začneš číst Písmo, pros Ducha Svatého, aby na tebe sestoupil, aby „otevřel oči tvého srdce“, aby ti zjevil Boží tvář, ne v patření, ale ve světle víry. Pros s jistotou vyslyšení, protože Bůh vždy dává Ducha Svatého tomu, kdo jej vzývá s pokorou a s učenlivou poddaností. A pokud chceš, modli se takto:

„Bože náš, Otče světla, tys poslal na svět svého Syna, Slovo učiněné tělem, aby ses ukázal nám lidem.

Pošli mi nyní svého Svatého Ducha, abych v tomto Slově, které přichází od tebe, mohl potkat Ježíše Krista, abych ho hlouběji poznal a díky tomuto poznání ho vroucněji miloval, a tak dospěl k blaženosti v Království. Amen.“

(Enzo Bianchi: Modlit se Boží slovo)

 

Duchu svatý, sestup z trůnu své velebnosti a učiň si příbytek v srdci svého služebníka! Buď veleben.

Duchu svatý, který nemáš tvář ani jméno, nauč mě správně se modlit! Buď veleben.

Duchu svatý, tajemná holubice, nauč mě chápat Písmo svaté! Buď veleben.   (Výběr z litanií k Duchu Svatému)