Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 18. 6. 2023, 11. mzd.

Bože, děkujeme za všechny děti, které Tě poprvé přijaly ve svaté přijímání. Posiluj je a jejich rodiny v lásce k Tobě a ve vytrvalosti na cestě víry.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, tys má pomoc, nezavrhuj mě, neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za všechny děti,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Zaslíbení Pána Ježíše ctitelům Božského Srdce:

 • Dám všechny potřebné milosti a požehnám jejich činnosti.
 • Potěším je ve všech jejich obtížích.
 • Hříšníci najdou v něm nevyčerpatelné milosrdenství.
 • Vlažní se stanou horlivými, horliví dokonalejšími.
 • Ochráním ty, kteří se mu zasvětí a nepřestanou ho zbožně uctívat.
 • Vepíši do svého srdce jména všech, kdo budou rozšiřovat úctu k němu.
 • Kde bude uctíván obraz mého Srdce, tam dám svůj mír a spojím rozdvojené.
 • Ochráním rodiny, které se s důvěrou na mě obrátí v jakémkoli soužení.
 • Společnosti, které se dají pod mou ochranu, uchovám ve svornosti a uchráním je trestů, které si zasloužili.
 • Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost, že obrátí i nejzatvrzelejší.
 • Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří o mém svátku přistupují ke stolu Páně, aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti. (pátek po 2. neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého).
 • Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost konečného setrvání a nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátosti. Mé Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 11. 6. 2023, 10. mzd.

Pane, děkujeme za dar zasvěceného života. Požehnej Josefu Kvapilíkovi a všem, kteří přijmou jáhenské svěcení a daruj jim potřebné milosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Pán mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatcům propuštění. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Pane, děkujeme za dar zasvěceného života.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Jáhenské svěcení – konsekrační modlitba (část)

… Podobně i na počátku života tvé církve * Duch Svatý vedl apoštoly tvého Syna, * že ustanovili sedm mužů dobré pověsti * ke každodenní službě, * aby se sami mohli více věnovat * modlitbě a hlásání tvého slova. * Tyto vyvolené muže * modlitbou a vzkládáním rukou * ustanovili k službě u stolu.

Shlédni, prosíme, Bože, milostivě * také na tyto své služebníky, * které ustanovujeme k jáhenské službě, * aby přisluhovali u tvého svatého oltáře.

Prosíme, Pane, * sešli na ně Ducha Svatého, * ať je posiluje, aby darem tvé sedmeré milosti, * věrně vykonávali posvátnou službu.

Ať mají hojnost všech ctností: * lásku nepředstíranou, * horlivost v péči o nemocné a chudé, * skromnou autoritu, ryzost a čistotu, * věrnost a duchovní kázeň.

Ať celým svým životem * jdou za světlem tvých přikázání, * a jejich bezúhonnost * ať získává tvůj lid, aby je následoval; * ať je jejich chloubou svědectví dobrého svědomí, * ať jsou pevní a stálí * a v Kristu ať vytrvají až do konce. * Ať zde na zemi následují tvého Syna, * který nepřišel, aby se mu sloužilo, * ale aby sám sloužil, * a jednou ať s ním kralují * v tvém věčném království. Neboť..

https://www.liturgie.cz/temata/svatost-sveceni/liturgie-jahenskeho-sveceni-krok-za-krokem

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 28. 5. 2023, Seslání Ducha Svatého (1. pátek)

Duchu Svatý, vzbuď v našich srdcích opravdovou touhu po obrácení, ať hlásání evangelia a svědectví misionářů padne na úrodnou půdu našich srdcí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Duchu Svatý, vzbuď v našich srdcích

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Z misijního poslání církve není nikdo vyloučen

… Pán volá také tebe, otce i matku rodiny, tebe mladého člověka snícího o velkých věcech, pracujícího v továrně, obchodě, bance, restauraci, nezaměstnaného, nemohoucího na nemocničním lůžku ... Pán tě žádá, aby ses daroval tam, kde jsi, tak jak jsi a tomu, kdo ti je nablízku. Život nepodstupuj, nýbrž daruj; neplakej nad sebou, ale nech se dojmout slzami toho, kdo trpí. Odvahu, Pán od tebe hodně očekává.
Čeká, že se někdo odváží vydat se tam, kde chybí naděje a důstojnost, tam kde příliš mnoho lidí žije bez evangelní radosti. »Mám však jít sám«. Nikoli, to ne. Pokud máme v úmyslu plnit misijní poslání jako nějaký podnikatelský záměr a za pomoci rozvrhů práce, tak to nejde. Protagonistou misijního poslání je Duch svatý. Jdi s Duchem svatým. Jdi, Pán, tě nenechá samotného; svědectví ti umožní objevit, že Duch svatý tě předešel, aby ti připravil cestu. Odvahu, bratři a sestry, odvahu, Matko církve: najdi opět svoji plodnost v radosti z misijního poslání! (upraveno, zkráceno)

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=z-misijniho-poslani-cirkve-neni-nikdo-vyloucen&cisloclanku=2019100034

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 4. 6. 2023, Slavnost Nejsvětější Trojice

Bože, děkujeme za službu misionářů a dary lidových misií. Ochraňuj a rozvíjej v nás to, co jsi do nás ve své dobrotě vložil.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Trojjediný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý, nám prokázal své milosrdenství; chvalme a oslavujme ho navěky.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za službu misionářů

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Jediné božství ve třech osobách

(z preface o Nejsvětější Trojici)

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť tys jeden Bůh a jeden Pán
se svým jednorozeným Synem a Duchem Svatým.
Nejsi s nimi jedna osoba, ale jediné bytí v Trojici.
A tys nám zjevil, a my věříme a vyznáváme,
že tvůj Syn a Duch Svatý má s tebou tutéž jedinou slávu.
Tímto vyznáním víry v pravé a věčné božství
klaníme se i každé osobě zvlášť
i jedinému bytí, jediné svatosti a moci.

Pro ni tě chválí všichni andělé i archandělé,
cherubové i serafové,
a bez ustání jedním hlasem volají:

Svatý, Svatý, Svatý ...

https://m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/NST.htm

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 21. 5. 2023, 7. velikonoční

Bože, požehnej úsilí všech, kteří se rozhodnou během misií pro pokání a život z víry.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Nenechám vás sirotky, praví Pán, jdu a zase k vám přijdu a vaše srdce se bude radovat. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, požehnej úsilí …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Pane Ježíši, svatý František z Assisi, Ti v slzách řekl: “Ty jsi můj Bůh, moje všechno!”.

I my ti dnes chceme říci: Ty jsi můj Bůh, moje vše!

Trpěl jsi za nás, protože jsme ve tvých očích vzácní. Dej nám uzdravení a obnov naši víru.

Učiň nás nositeli a svědky své lásky.

Osvoboď naše srdce ode všeho, co není láska.

Ty jsi můj Bůh, moje Vše! Žehnej každému z nás, našim rodinám a celému světu. Amen.

 

Nauč nás, Pane, vidět tvýma očima,
-
když nedokážeme vidět za své problémy.

- když čelíme situacím nespravedlnosti.

- když máme pocit, že ztrácíme víru v sebe a v druhé.

Pane, rozmnož v nás touhu začít znovu

- tváří v tvář zkouškám života.

- tváří v tvář únavě a sklíčenosti.

- tváří v tvář pronásledování.

Pane, učiň nás nástrojem své lásky,

- když uzavřeme svá srdce soucitu.

- když neprojevujeme vděčnost za život.

- když jsme slepí k potřebám druhých.

https://www.missio.cz/aktuality/24-brezen-den-modlitby-a-postu-za-misionare-mucedniky-4/

Strana 6 z 32