Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 9. 7. 2023, 14. mzd.

Bože, svěřujeme Ti na přímluvu Matky ustavičné pomoci prosby za mír a ukončení válek a rozbrojů. Daruj mír a pokoj Ukrajině i celému světu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, svěřujeme Ti na přímluvu Matky

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Prosba k Panně Marii o ochranu

Má drahá Matko, svatosvatá Bohorodičko, pokorně Tě prosím, abys nade mnou, nad mým domem, manželem, manželkou, dětmi, prací, ... rozprostřela svůj ochranný mateřský plášť a během celého dnešního dne chránila mne i ty, za které prosím. Ty jsi Neposkvrněná, Přečistá a celá plná milosti a krásy. Ty jsi byla ustanovena, abys rozšlapala hlavu hada.

Proto se s důvěrou vinu k Tobě a doufám v pevné naději v tvou mateřskou pomoc a ochranu. Ať tvá síla Matky a Královny nebe i země zažene ode mě jakoukoliv démonickou sílu, pouto, a temnotu, které se staly nástrojem Zlého, ať ji spoutá, aby odešla ke kříži našeho Boha a Spasitele Krista a nedovolí více nám škodit.

Pokorně tě prosíme, abychom byli já i moji blízcí chráněni neustále mocí tvé lásky, krásy a duchovní přítomnosti. Amen

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=prosba-k-panne-marii-o-ochranu&cisloclanku=2021040150

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 2. 7. 2023, 13. mzd., (1. pátek)

Bože, děkujeme Ti za přicházející čas prázdnin a dovolených. Dej nám milost, abychom jej využili i k dobru duchovního života a rodinných vztahů.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Kdo nebere svůj kříž, není mě hoden. Kdo přijímá vás, přijímá mne.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme Ti za přicházející čas prázdnin …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci

 

Křesťané ve světě

Křesťané se od ostatních lidí neliší ani bydlištěm, ani mluvou, ani způsobem života. Nebydlí přece ve svých vlastních obcích, neužívají žádného zvláštního jazyka ani nevedou nějak neobyčejný život. A křesťanské učení není žádná lidská vymyšlenost ani nevzniklo z úsilí nějakých lidí toužících po vědění; vždyť křesťané se vůbec nezaštiťují nějakou lidskou moudrostí, jak to jinak bývá…(zkráceno)

Jsou sice v těle, podle těla však nežijí.2 Pobývají sice na zemi, ale domovem jsou v nebi.3 Stanovené zákony zachovávají, a svým životem všechny zákony překonávají. Všechny lidi milují, a všichni je pronásledují. Lidé je neznají, a přesto je odsuzují; usmrcují je, a oni dostávají život.4 Jsou žebráci, a mnohé obdarovávají,5 ve všem mají nouzi, a přece mají všeho nadbytek. Lidé je znevažují, a jim se uprostřed hanby dostává slávy. Jsou pomlouváni, a docházejí ospravedlnění. Zlořečí se jim, a oni dobrořečí, dostává se jim urážek, a oni prokazují čest.6 Činí-li dobro, trestají je jako zlé, a jsou-li trestáni, radují se, jako by ožívali. …

Zkrátka a dobře, křesťané jsou pro svět tím, čím je pro tělo duše. Duše se nachází ve všech částech těla, křesťané ve všech obcích světa.

Z listu Diognetovi, (Nn. 5-6: Funk 1,317-321), 2 Srov. 2 Kor 10,3. 3 Srov. Flp 3,20. 4 Srov. 2 Kor 6,9. 5 Srov. 2 Kor 6,10. 6 Srov. 1 Kor 4,12.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 18. 6. 2023, 11. mzd.

Bože, děkujeme za všechny děti, které Tě poprvé přijaly ve svaté přijímání. Posiluj je a jejich rodiny v lásce k Tobě a ve vytrvalosti na cestě víry.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, tys má pomoc, nezavrhuj mě, neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za všechny děti,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Zaslíbení Pána Ježíše ctitelům Božského Srdce:

 • Dám všechny potřebné milosti a požehnám jejich činnosti.
 • Potěším je ve všech jejich obtížích.
 • Hříšníci najdou v něm nevyčerpatelné milosrdenství.
 • Vlažní se stanou horlivými, horliví dokonalejšími.
 • Ochráním ty, kteří se mu zasvětí a nepřestanou ho zbožně uctívat.
 • Vepíši do svého srdce jména všech, kdo budou rozšiřovat úctu k němu.
 • Kde bude uctíván obraz mého Srdce, tam dám svůj mír a spojím rozdvojené.
 • Ochráním rodiny, které se s důvěrou na mě obrátí v jakémkoli soužení.
 • Společnosti, které se dají pod mou ochranu, uchovám ve svornosti a uchráním je trestů, které si zasloužili.
 • Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost, že obrátí i nejzatvrzelejší.
 • Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří o mém svátku přistupují ke stolu Páně, aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti. (pátek po 2. neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého).
 • Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost konečného setrvání a nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátosti. Mé Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 25. 6. 2023, 12. mzd.

Bože, děkujeme za dary a milosti, kterými jsi nás obdaroval a prosíme o příhodné počasí a dobrou letošní úrodu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Duch pravdy vydá o mně svědectví, praví Pán; vy také vydávejte svědectví. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dary a milosti …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Žehnání polí, luk a pastvin (část – prosby)

Bůh náš nebeský Otec, se o nás stará, žehná zemi, aby přinášela bohatou úrodu, živí nás a chrání. Dávejme najevo, že o tuto jeho pomoc stojíme, a volejme: Prosíme tě, vyslyš nás.

Bože, ty do nás zaséváš semeno svého slova a zavlažuješ nás svou milostí, * - dej ať přinášíme hojný užitek dobrých skutků.

Tys náš učinil ratolestmi vinného kmene, kterým je Kristus * - dej, ať ve spojení s ním věrně plníme tvou vůli.

Ty naplňuješ zemi svým požehnáním a působíš, že setba klíčí, roste a dozrává ke žni, * - dej, ať se na našich polích urodí, co potřebujeme k obživě.

Ty rozmnožuješ obilné zrno vložené do země, abychom měli chléb pro denní obživu i pro slavení eucharistie, * - nepřestávej nám dávat své dary, ať nám nikdy nechybí pokrm pro život pozemský ani pro život věčný.

Ty živíš nebeské ptactvo a staráš se o polní květ, * - nauč nás důvěřovat v tvou otcovskou dobrotu, abychom nepečovali úzkostlivě o to, co budeme jíst a do čeho se budeme oblékat, ale hledali nejprve tvé království a tvou spravedlnost.

https://m.liturgie.cz/benedikcional/pastvin.html

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 11. 6. 2023, 10. mzd.

Pane, děkujeme za dar zasvěceného života. Požehnej Josefu Kvapilíkovi a všem, kteří přijmou jáhenské svěcení a daruj jim potřebné milosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Pán mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatcům propuštění. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Pane, děkujeme za dar zasvěceného života.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Jáhenské svěcení – konsekrační modlitba (část)

… Podobně i na počátku života tvé církve * Duch Svatý vedl apoštoly tvého Syna, * že ustanovili sedm mužů dobré pověsti * ke každodenní službě, * aby se sami mohli více věnovat * modlitbě a hlásání tvého slova. * Tyto vyvolené muže * modlitbou a vzkládáním rukou * ustanovili k službě u stolu.

Shlédni, prosíme, Bože, milostivě * také na tyto své služebníky, * které ustanovujeme k jáhenské službě, * aby přisluhovali u tvého svatého oltáře.

Prosíme, Pane, * sešli na ně Ducha Svatého, * ať je posiluje, aby darem tvé sedmeré milosti, * věrně vykonávali posvátnou službu.

Ať mají hojnost všech ctností: * lásku nepředstíranou, * horlivost v péči o nemocné a chudé, * skromnou autoritu, ryzost a čistotu, * věrnost a duchovní kázeň.

Ať celým svým životem * jdou za světlem tvých přikázání, * a jejich bezúhonnost * ať získává tvůj lid, aby je následoval; * ať je jejich chloubou svědectví dobrého svědomí, * ať jsou pevní a stálí * a v Kristu ať vytrvají až do konce. * Ať zde na zemi následují tvého Syna, * který nepřišel, aby se mu sloužilo, * ale aby sám sloužil, * a jednou ať s ním kralují * v tvém věčném království. Neboť..

https://www.liturgie.cz/temata/svatost-sveceni/liturgie-jahenskeho-sveceni-krok-za-krokem

Strana 5 z 31