Back to Top

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 26. 4. 2020

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 26. 4. 2020, 3. velikonoční, (1. pátek)

Bože, vysvoboď nás od opovážlivé lehkomyslnosti, nadměrné úzkostlivosti a od reptání proti Boží prozřetelnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení. Skrze tvého Syna…

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, vysvoboď nás od opovážlivé lehkomyslnosti…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Jan Graubner: Hospodine, Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.

Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.

Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků, hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin, nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád…..

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání. Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu. Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě, který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost. Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství. Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci. Obrať nás a my se k tobě vrátíme. Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa. Vrať nám radost ze své ochrany a bezbožné budeme učit tvým cestám, svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu. Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on, když ze sebe nezištně milovat nedokážeme. Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, nechat se vést moudrostí tvého slova, aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme, že nás, Bože, nezklameš. Amen.  (zkráceno)

2. neděle velikonoční

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 

Sestry a bratři, milí farníci.

Chci poděkovat vám všem, kdo skrze osobní či společnou modlitbu v rodině budujete duchovní společenství farnosti. Děkuji všem, kdo jste se v tyto dny modlili Korunku k Božímu milosrdenství a připojili se tak k novéně před svátkem Božího milosrdenství. Tento svátek ustanovil papež sv. Jan Pavel II., a také stanovil, že ten den můžeme získat plnomocné odpustky. Obvyklé podmínky získání odpustků jsou: svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Pokud není možné tyto podmínky splnit – a to je naše situace – můžeme přesto odpustky získat. Je třeba vzbudit upřímnou lítost, zříci se svých hříchů a rozhodnout jít ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání jakmile to bude možné. Kromě toho se o svátku Božího milosrdenství pomodlit před obrazem (nebo obrázkem) milosrdného Ježíše Otče náš, Věřím a připojit prosbu k milosrdnému Pánu Ježíši, např. „Ježíši, důvěřuji Ti.“

Zřejmě jste zachytili zprávu, že Česká republika se připojila k obnově svěření a zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Za farnost jsem vyslovil modlitbu po mši svaté, obětované za naši zemi, ve středu 8. dubna před obrazem Panny Marie (kopií Palladia země české). Text zásvětné modlitby najdete i v našem farním zpravodaji Trio expres. Povzbuzuji vás, abyste se v rodinách k tomuto zasvěcení připojili.

 

Podle rozhodnutí vlády ČR ze 17. dubna bude možné za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady:

Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

Regulovat počet účastníků není jednoduché. Biskupové ponechávají na administrátorech farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června).

Sledujte aktuální zprávy na našich stránkách. Zatím platí, že kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k osobní modlitbě. Kněží jsou připraveni individuálně posloužit nemocným a těm, kteří to nutně potřebují (duchovní rozhovor, svátost smíření, pomazání nemocných, svaté přijímání).

 

24. dubna je svátek sv. Jiří. P. Jiřímu Orságovi přejeme a v modlitbě vyprošujeme hojné Boží požehnání, pevné zdraví a odvahu a statečnost ke svědectví víry.

P. Josef  

Modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství

Bože, milosrdný Otče, 

který zjevuješ svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu,

a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém,

Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka.

Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo

a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství,

aby v Tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje.

Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna

buď milosrdný k nám i k celému světu. AMEN.

 

"Mimo Boží milosrdenství není jiného pramene naděje pro lidské bytosti."

(sv. Jan Pavel II.)

 

Dnes (19.4.) odpoledne v 15 hod. je Radiem Proglas přenášena POUTNÍ MŠE SVATÁ z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích.

 

V rodinách dále pracujte s kartičkami k nedělnímu evangeliu. Tuto neděli vrcholí naše „Postní aktivita.“ Více najdete ve farním zpravodaji a kartičky i lístečky s úkoly v kostele sv. Mořice.

A je tu další videokázání o. Romana pro děti:

Neděle Božího milosrdenství

 https://www.youtube.com/watch?v=s_we3BGbMGY 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 19. 4. 2020

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 19. 4. 2020, neděle Božího milosrdenství

Děkujeme za dar Božího milosrdenství; rozmnož v nás, Bože, touhu po tomto daru a častému svatému přijímání, k úctě a chvále tvé velebnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, ty o velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha svatého a vykoupeni krví tvého Syna. Neboť on s tebou …

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Děkujeme za dar Božího milosrdenství …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Boží milosrdenství ve zjevení svaté Faustyně

Svatá Faustyna zapsala následující myšlenky ze zjevení:

„Řekni duším, ať nestavějí ve vlastních srdcích překážky mému milosrdenství, které si tolik přeje v nich působit. Mé milosrdenství pracuje ve všech srdcích, které mu otevírají své dveře, spravedlivý stejně tak jako hříšník potřebují mé milosrdenství. Obrácení a vytrvání je milost mého milosrdenství.

Duše usilující o dokonalost ať velebí mé milosrdenství zvláštním způsobem, neboť hojnost milostí, které jim uděluji, plyne z mého milosrdenství. Přeji si, ať se tyto duše vyznačují bezmeznou důvěrou v mé milosrdenství. Já sám dbám o posvěcení těchto duší, poskytnu jim všechno, cokoliv bude k jejich svatosti třeba. Milosti z mého milosrdenství se čerpají jedinou nádobou, a tou je důvěra. Čím větší důvěru duše má, tím více obdrží. Bezmezně důvěřující duše jsou mi velkou útěchou, takové duše naplňuji všemi poklady svých milostí. Jsem rád, že chtějí mnoho, vždyť já toužím dávat mnoho, velmi mnoho. Naopak jsem smutný, když duše žádají málo, zužují svá srdce.“ (Dn 1577 a 1578)

Velikonoční list 2020

Domácí liturgie Velikonočního třídenní – pomůcka pro slavení domácí liturgie v době mimořádného slavení Velikonoc 2020 ke stažení ZDE.


POZDRAV arcibiskupa Jana Graubnera k VELIKONOCŮM 2020

Drazí bratři a sestry,

dnes, kdy píši tyto řádky, nevím, jak se bude situace vyvíjet, jestli budeme slavit Velikonoce společně a bude se číst můj pozdrav. V tyto mimořádné dny se situace rychle mění a my jsme odkázáni spíše na rychlé vzkazy prostřednictvím e-mailu. Těším se na chvíli, kdy Vás budu zvát ke společnému děkování Bohu.

Dnes prosím: Vezměme tuto situaci tak, že nás rozšířenou nemocí zastavil sám Bůh, a ptejme se, co nám tím chce říci. Zastavil naši činnost a vnutil nám pracovní klid k soukromým duchovním cvičením a samotu, abychom si udělali čas na Boha a vychutnali si jeho přítomnost.

Už ve Starém zákoně řekl Hospodin lidem mnohokrát, že nestojí o jejich dary, ale že chce je samotné. Dnes zastavil naši činnost a my těžko neseme například zákazy veřejných bohoslužeb. Chybí nám svátosti. Nechce nám tím Bůh říct, že od nás chce, abychom přestali s pouhým zvykem či plněním povinností? Abychom, až to bude možné, chodili na bohoslužby daleko častěji? Abychom přestali žít pro sebe a podle sebe, že od nás čeká úplné darování sebe Bohu? To nepřeháním. Darování se Bohu není jen pro kněze a řeholnice. Jde o odpověď pokřtěných na jeho dar nám. On za nás už přece život dal, když zemřel na kříži!

Co znamená vzdát se sebe? Nemá Bůh právo chtít, abychom se svobodně zřekli svých názorů a postojů, kritik a hádání, a pokorně přijali Boží slovo do našich skutků ve vší jeho náročnosti a sjednocování se v lásce s těmi, které pověřil, aby mohl být novým způsobem přítomen mezi námi? Zakusíme-li přítomnost Zmrtvýchvstalého uprostřed nás, když budeme v jeho jménu – v jeho lásce, prožijeme pravé Velikonoce a vítězný Kristus se dá poznat i mnoha lidem kolem nás.

Současná situace ukazuje, jak svět bez lásky snadno propadá strachu, který se šíří jako pandemie a ochromuje život. Mysleme na biblické: Láska zahání strach. Otevírat se Bohu a nechat Boha milovat skrze nás je nejjistější cestou k vítězství nad strachem z nemoci i ze smrti samotné. Jestli se víra projevuje láskou, pak skutky lásky posilují velikonoční víru. Čím štědřejší budeme ve skutcích lásky, tím víc vyrosteme ve víře.

Každému z Vás přeji pravou velikonoční radost, která vyrostla z Kristova vítězství i v nás samých a všem ze srdce žehnám.

arcibiskup Jan


Sestry a bratři, milí farníci,

spolu s otcem Lvem a otcem Jiřím přeji vám všem a každému z vás vyprošuji o těchto Velikonocích plnost radosti a pokoje. Prožíváme tyto posvátné dny tak, jak jsme to jistě neplánovali, ani si nedovedli přestavit. Působivou liturgií Tridua jsme byli vždy vtahování do jedinečných událostí na vrcholu Ježíšova pozemského života. V jednom společenství jsme naslouchali Božímu slovu, zpěvem a modlitbami vyjadřovali bolest i radost a žasli nad Boží láskou. Toto vše nám schází. Ale v rodině církve jsme v jednom společenství - i teď, třebaže na dálku. A Bůh se dotýká srdce každého z nás – jedinečným způsobem, jak to dokáže jen On. I v našich domovech, když se ztišíme v osobní modlitbě a zvláště, když se v rodině modlíme spolu. Při sledování televizního či rozhlasového přenosu bohoslužby opravdu odložte vše, co by vás mohlo rozptylovat. A nebojte se uspořádat domácí liturgii, kde zapojení otce, matky a dětí vede ke sdílení víry a dá zakusit pravou radost. Návod najdete na www.liturgie.cz (video Liturgie v rodině) nebo v souboru ke stažení: Domácí liturgie Velikonočního třídenní. Ježíšovo vítězství nad hříchem a nad smrtí, přijaté vírou a křtem, znamená povolání k novému životu, o kterém píše svatý Pavel v listě Římanům: „Považujte se za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem“ (Řím 6,11). Okolnosti života se mění, někdy zcela nečekaně, ale spojeni s Kristem jsme nositeli naděje, pokoje i radosti.

Josef

 

PRO DUCHOVNÍ SPOJENÍ

V obou našich farních kostelích budou v tyto dny slouženy bohoslužby a konány obřady bez účasti věřících. Abychom mohli být duchovně spojeni, zde uvádíme časy bohoslužeb: Zelený čtvrtek a Velký pátek v 18 hod., Bílá sobota ve 20.30 hod., neděle Zmrtvýchvstání Páně v 9 hod.

Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství. Modlete se doma Korunku k Božímu milosrdenství až do neděle 19. 4. nejlépe vždy v 15 hod.

Letos nebude v kostelích znázorněn Kristův hrob. Pokladnička u Božího hrobu slouží každoročně na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Tato sbírka je přeložena na neděli 13. září 2020. Kostel sv. Mořice je otevřen po celý den. Můžete přijít k soukromě modlitbě zvláště na Bílou sobotu. Také velmi doporučujeme během Tridua modlitbu breviáře – tato modlitba nás spojuje s církví na celém světě.

Z olomoucké katedrály bude na YouTube kanálu „Arcibiskupství olomoucké“ přenášena mše svatá se svěcením olejů na Zelený čtvrtek v 8.30 hod.

Sledujte program na Radiu Proglas, ČT 2. a TV Noe - přímé přenosy z Říma s papežem Františkem (viz Trio expres č. 13, Květná neděle) a také hodnotné duchovní programy a filmy.

 

PRO RODINNÉ SLAVENÍ

Texty ke slavení liturgie doma v kruhu rodiny najdete vytištěné v kostele a na stránkách farnosti sv. Mořice pod názvem „Domácí liturgie Velikonočního třídenní“.

 

ŽEHNÁNÍ POKRMŮ V RODINĚ

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxi, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Následující modlitbu pronáší u domácího stolu na velikonoční neděli zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma sv. může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.

 

Úryvek z Písma na výběr:

Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13

 

ŽEHNACÍ MODLITBA:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,

ty všechno naplňuješ svým požehnáním;

shlédni na nás, když dnes

o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna

děkujeme za tvé dary,

které mají sloužit k uchování

našeho pozemského života,

a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,

aby všechno směrovalo k tvé oslavě.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Velikonoční triduum skrze antifony

Největší tajemství vykoupení lidstva slaví církev každoročně od večerní mše svaté na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek až do nešpor neděle Zmrtvýchvstání Páně.

ZELENÝ ČTVRTEK

Ustanovení Eucharistie a Kristova služebného kněžství.

Ant. k přijímání: Toto je moje tělo, které se za vás vydává; tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví, praví Pán, kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku.

VELKÝ PÁTEK

Památka umučení Páně. Je to den smutku (církev neslaví mši svatou), ale zároveň den naděje – skrze kříž je vykoupení nám všem velmi blízko.

Ant. při uctívání kříže: Tvému kříži se klaníme, Pane, a slavíme tvé svaté vzkříšení. Neboť kříž přinesl radost celému světu.

BÍLÁ SOBOTA

Tento den se neslaví žádná liturgie. Bdíme na modlitbách.

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Noční bohoslužbou v sobotu – Velikonoční vigilií – vstupujeme do velikonočních svátků. Jde o vrchol Svatého týdne i celého liturgického roku.

Výzva při zapálení velikonoční svíce: Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.

Ant. k přijímání: Náš velikonoční beránek – Kristus – je obětován. Proto slavme svátky s vnitřní opravdovostí a životem bodle pravdy. Aleluja.

Vstupní ant. v neděli: Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja. Jemu buď sláva a vláda na věčné časy.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně je prodloužena přes dny velikonočního oktávu až do následující neděle – 2. velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství.

 

KARTIČKY PRO DĚTI

V evangeliu této neděle (Jan 20,1–9) sledujeme Marii Magdalenu, která brzy z rána ještě za tmy přišla ke hrobu, do kterého bylo v pátek uloženo mrtvé tělo Pána Ježíše. Když viděla, že hrobový kámen je odvalen, běžela to oznámit učedníkům. Petr a Jan rychle běželi ke hrobu, ale tělo Pána Ježíše tam nebylo. Zažili velké překvapení a později se ujistili, jak pravdivá jsou Ježíšova slova, že bude pohřben, ale třetího dne vstane z mrtvých. Jejich úzkost a smutek se proměnily v obrovskou radost. Tato radostná zpráva o zmrtvýchvstání Pána Ježíše naplňuje i naše srdce. Nesme ji k našim přátelům a kamarádům, ať zmizí smutek a roste radost: Kristus vstal z mrtvých. Aleluja!

 

POSTNÍ AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Po celou dobu postní jsme se nechali inspirovat biblickými verši ze začátku 5. kapitoly evangelia sv. Jana, o nichž říká papež František: „Blahoslavenství jsou osobním průkazem křesťana,“ (viz Gaudete et exsultate, 63). O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně si připomínáme radostnou událost, kdy Ježíš přemohl smrt, vstal z mrtvých, otevřel nám nebe a vykoupil nás od hříchů. Tomuto vítězství však předcházelo velké utrpení a vše vypadalo nejdříve jako obrovská prohra. Mnoho bojujících za spravedlnost musí i v dnešní době trpět. Týká se to dětí i dospělých. Sami jsme se už v této situaci možná ocitli. Někdy způsobí problém pouze fakt, že zůstáváme na straně pravdy. Bůh však svůj boj vede jinak, než si představujeme my lidé. Vítězství se často dostavuje takovým způsobem, jaký bychom vůbec nečekali. Velkým povzbuzením jsou proto Ježíšova slova Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království“ (Mt 5,10). Ježíšovo vzkříšení je pro nás největší zárukou, že když se zde na zemi přidržíme jeho a budeme konat to, co je správné, budeme s ním věčně v jeho království. Zkusme v tomto týdnu vytrvat na straně dobra s vědomím, že Ježíš překonal smrt a že s ním bude překonáno každé zlo. Radujme se tento týden z Ježíšova vítězství, z toho, že je náš Vykupitel a že k němu patříme.

 

VELIKONOČNÍ VÝZVA BISKUPŮ

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.

Milí věřící, bratři a sestry,

až na výjimky nebude pro vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení velikonoční vigilie.

Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.

Děkujeme vám, že se k této výzvě připojíte.

Z celého srdce vám žehnáme 

Čeští a moravští biskupové
Zdroj: www.cirkev.cz

 

NA VLNĚ POMOCI PROTI BEZMOCI!

V kostelích se nekonají veřejné bohoslužby, nejsou ani kostelní sbírky. Z toho důvodu organizuje církev pomoc nejpotřebnějším u nás prostřednictvím Charity. Česká biskupská konference, jako zřizovatel Charity ČR, jednoznačně podporuje tuto sbírku. Je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Číslo sbírkového účtu 44665522/0800  VS: 90619. Více informací na www.cirkev.cz.

Život křesťana v době karantény

Děti

UčíTelka - vyučování doma

Nedělní kázání pro děti - videokázání katecheté Olomouc

Katecheze pro děti - po-pá 10.00 na proglase i v audioarchivu 

Jsme doma - katecheze pro děti, ale i tvoření Diecézní katechetické centrum Brno

V karanténě - víra pro děti

Aktivity pro děti i zábava - Bosco point 

Časopis Nezbeda - starší čísla pro rodiny zdarma  

Hrané pohádky z divadla- Docela Velké divadlo Litvínov

Výběr ČT - pro děti

Nástroj na výuku náboženství – create.kahoot.it

 

Mládež, dospělí, rodiny 

Seznam online mší svatých - online streamy

Mše, modlitby a další duchovní život - Člověk a víra, vše co je online na jednom místě

Messenger - dobrá zpráva i v době viru 

Zamyšlení nad evangeliem daného dne - U ambonu

Polední zamyšlení nad evangeliem daného dne 

Nedělní zamyšlení nad texty - Vojtěch Kodet 

Manuál pro domácí bohoslužbu - Manuál pro bohoslužbu a Bohoslužbu s dětmi

Biblické texty - vezmi a čti

Kázání - Tomáš Halík

Poutní místo Lomec - Josef Prokeš 

Týden modliteb za mládež - brožurka s texty 

Postní pátky v brněnské katedrále 2020 - audio nahrávka 

Zajímavé články s videoklipy - křesťan a hudba

Youtuber biskup Josef Halko - vlastní Youtube kanál 

Zajímavé přednášky misiefilmem.sk - vlastní Youtube kanál

Papežská misijní díla - videa

Festival United - Přednášky a workshopy z festivalu

Videa a katecheze - Sekce pro mládež 

Domácí karanténa - jak ji dobře prožít

Mše svatá u televize - jak ji dobře prožít 

Povzbuzení - od papeže Františka

Modlitba chval: 

 

Hudba:

SBMka

Chrámová hudba

 

Aplikace

  • Misál na každý den Breviář  Kancionál  
  • Bible - liturgický překlad And Bible   Bible pro děti
  • Katechizmus Malý průvodce postní dobou
  • Izidoor Zpěvník pro scholy 
  • Růženec Modlitby

 

            Podcasty - Aplikace Spotify, Google Podcast atd.

  • Na dřeň; Eccleia Podcast Cz; U ambonu; Skautský institut ; Misionáři obláti; Godzone podcast

Videa

 

Media 

 

            Knihy, divadla a kina online

Senioři 

Krizová pomoc po telefonu - Duchovní pomoc po telefonu kontakty

Zprávy pro potěchu duše - na váš mobil nebo email 

Charita - pomáhá jak může

  

Kněží

Obnova pro katechety - postní duchovní obnova

Příprava na první svaté přijímání - video katecheze

Krátké texty na postní týdny - Fermentum, je potřeba se přihlásit

Slovenský web pro kněze - Kňazi.sk

Videokonference - Zoom 

 

Youtube kanál - jak si správně založit svůj účet nebo ho vylepšit

Stream - jak začít stremovat

Jak udělat živé vysílání - přímé přenosy úvod

Jak snadno streamovat mši svatou - Návod na streamování na Youtube

 

Sestavili: Jiří Dyčka a Jan Patty Pavlíček, bohoslovci AKS Olomouc 

 

https://www.ado.cz/2020/03/30/on-line-zivot-krestana-v-dobe-koronaviru/

Bohoslužby ve Svatém týdnu (televize, rozhlas)

Televize Noe

Květná neděle 5. 4.

11.00: mše svatá Květné neděle z Vatikánu

12.00: polední modlitba s papežem Františkem

18.00: mše svatá z kostela sv. Václava v Ostravě

pondělí 6. 4.

  7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace

18.00: mše svatá z kaple Telepace

úterý 7. 4.

  7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace

středa 8. 4.

  7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
  9.20: přímý přenos generální audience papeže Františka

12.00: mše svatá z kaple Telepace

18.00: mše svatá z kaple Telepace

20.00: adorace

ZELENÝ ČTVRTEK 9. 4.

13.20: přímý přenos generální audience papeže Františka

18.00: mše svatá na památku Večeře Páně z baziliky sv. Petra

VELKÝ PÁTEK 10. 4.

18.00: Památka Umučení Páně z Vatikánské baziliky

21.00: křížová cesta s papežem Františkem z nám. sv. Petra

BÍLÁ SOBOTA 11. 4.

21.00: Velikonoční vigilie z Vatikánské baziliky

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 12. 4.,

11.00: mše svatá s papežem Františkem z nám. sv. Petra

12.00: požehnání Urbi et Orbi

18.00: mše svatá z kostela sv. Václava v Ostravě

 

 

Přenosy katolických bohoslužeb na ČT 2

Květná neděle 5. 4. 10.00 hod.

Zelený čtvrtek 9. 4. 17.30 hod.

Bílá sobota 11. 4.           20.30 hod.

 

Rádio Proglas

Mše svaté ve Svatém týdnu:

KVĚTNÁ NEDĚLE 5. 4. 2020:         9.00 a 19.30 hod.

Pondělí, úterý, středa Svatého týdne:               18.00 hod.

Pozvání k modlitbě růžence (zvláště za ukončení současné epidemie): Pondělí, úterý a středa Svatého týdne ve 20.00 hod., na Zelený čtvrtek a Velký pátek ve 22.30 hod.

ZELENÝ ČTVRTEK 9. 4.

17.30: mše svatá z kostela sv. Jakuba v Brně

VELKÝ PÁTEK 10. 4.

15.00: Památka Umučení Páně ze studia Proglasu

BÍLÁ SOBOTA 11. 4.

20.30: Velikonoční vigilie z baziliky na Strahově

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 12. 4.,

  9.00: mše svatá z kaple salesiánů Brno-Žabovřesky

Během velikonočního Tridua je vždy čtvrt hodiny před začátkem obřadů úvod do liturgie toho dne.