Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 3. 6. 2018

Bože, prosíme o příhodné počasí a budoucí úrodu. Požehnej všem, kteří pracují na polích.

 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

Všemohoucí Bože, oslavujeme Srdce tvého milovaného Syna, s vděčností si připomínáme veliká dobrodiní jeho lásky k nám a prosíme tě: dej, ať je nám jeho Srdce nevyčerpatelným zdrojem tvých darů a milostí. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, … radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o příhodné počasí a budoucí úrodu. Požehnej všem, kteří pracují na polích.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Modlitba k zasvěcení Srdci Ježíšovu

Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před tvým oltářem;

Jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.

Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit,

Proto se dnes každý z nás – dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci.

Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě;

Smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši, - a přitáhni je všechny na své svaté Srdce.

Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili,

Ale i marnotratných synů, - aby se vrátili brzo do otcovského domu – a nezhynuli hladem a bídou.

Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělili mylné názory a rozkol;

Povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, - aby byl jeden ovčín a jeden pastýř.

Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu. Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas:

Sláva božskému srdci, - které nám přineslo spásu. - Jemu buď čest a chvála navěky.

Amen.

Kancionál 066