Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 8. 10. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 8. 10. 2023, 27. mzd.

Prosíme, Pane, za nového pastýře pro naši arcidiecézi; dej, ať se jím stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Já jsem vás vyvolil, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý, praví Pán. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme, Pane, za nového pastýře

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modleme se za jmenování arcibiskupa

Vedeni Pánovými slovy „Proste Pána žně…“ (Mt 9,38) Vás zveme, abychom se naléhavě modlili a Pánu s důvěrou předkládali záležitost jmenování nového olomouckého arcibiskupa.

Pane Ježíši Kriste, Tys bděl na modlitbách celou noc, než jsi ze svých učedníků vybral apoštoly. Když pak oni měli doplnit svůj počet, opřeli se o Boží slovo a v modlitbě prosili Tebe, znalce lidských srdcí, abys jim ukázal toho, kterého jsi vyvolil. Tímto povzbuzeni ti svěřujeme jmenování našeho nového arcibiskupa a prosíme: veď mysl svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost. Dobrý Pastýři, dej nám takového pastýře, který se tobě líbí, který tě bude následovat, kamkoli půjdeš, a povede nás skrze tebe k Otci. Neboť ty jsi živ a vládneš na věky. Amen.

Bože, ty víš, jak je lidské myšlení nerozhodné a nejisté; na přímluvu Panny Marie, Matky tvého Syna, osvěcuj mysl svatého otce a všech, kdo nesou odpovědnost za jmenování našeho nového arcibiskupa: ať poznávají, co se Ti líbí, a umí se správně rozhodnout. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

https://o1.agendafarnosti.cz/katedralaolomouc.cz/img/media/akce/modlitba_za_noveho_biskupa.pdf