Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 5. 5. 2024

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 5. 5. 2024, 6. velikonoční

Bože, děkujeme Ti, že voláš ke kněžství našeho jáhna Josefa Kvapilíka, a vyprošujeme pro jeho budoucí kněžskou službu štědré obdarování milostí a požehnáním.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

S radostným zvoláním zvěstujte, hlásejte po celém světě: Pán vykoupil svůj lid. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme Ti, že voláš ke kněžství …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Vám, mladí lidé, kteří do života vkládáte úsilí a fantazii, ale cítíte, že to nestačí; vám, mladí lidé, které církev a svět potřebují, jako země potřebuje déšť; vám, mladí lidé, kteří jste přítomností a budoucností; ano, právě vám, mladí lidé, dnes Ježíš říká: "Nebojte se!", "Nebojte se!" (Z promluvy papeže Františka na SDM v Lisabonu)

Náš Vykupitel, Syn Boží, se stal člověkem, aby člověka obnovil. S radostí ho vzývejme: *
Pane Ježíši, buď s námi.

Ježíši, Synu živého Boha, odlesku Otce, věčné světlo, Králi slávy, slunce spravedlnosti, Synu Panny Marie, * rozjasni tento den slávou svého vtělení. *
Pane Ježíši, buď s námi.

Ježíši, obdivuhodný rádce, Bože silný, otče budoucího věku, kníže pokoje, * usměrňuj naši cestu svatostí svého života. * Pane Ježíši, buď s námi.

Ježíši, všemohoucí, trpělivý, poslušný, tichý a pokorný srdcem, * ukaž všem lidem sílu mírnosti. *
Pane Ježíši, buď s námi.

Ježíši, otče chudých, slávo svých věřících, pastýři dobrý, světlo pravé, moudrosti nekonečná, dobroto nesmírná, naše cesto a živote náš, * uděl své církvi ducha chudoby. * Pane Ježíši, buď s námi.

(Prosby, breviář, ranní chvály)