Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 31. 10. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 31. 10. 2021, 31. mzd. (1. pátek)

Bože, daruj nám milost a odvahu, abychom věnovali více času svému srdci, vztahu k Bohu a k bližním.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Neopouštěj mě, Hospodine, Bože můj, nevzdaluj se ode mě! Pospěš mi na pomoc, Pane, má spáso!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, daruj nám milost a odvahu

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba papeže Františka k Panně Marii rozvazující uzly

Svatá Maria, ty jsi byla po celý život plná Boží přítomnosti, pokorou si přijímala Otcovu vůli a ďábel tě nikdy nedokázal zaplést do svého zmatku.

U svého Syna ses přimlouvala za naše těžkosti a svou prostotou a trpělivostí jsi nám dala příklad, jak rozplétat zádrhele svého života.

Navždy zůstáváš naší Matkou a tím napřimuješ a vyjasňuješ pouto, které nás pojí s naším Pánem.

Svatá Maria, Matko Boží a Matko naše, která s mateřským srdcem rozplétáš uzly našich životů, prosím tě, ujmi se mě/ ho/ jí (pojmenování osoby) a osvoboď mě/ ho/ ji ode všech pout a zmatků, jimiž na mě/ na něj / na ni útočí náš nepřítel.

Panno Maria, svou milostí, svou přímluvu u Boha i příkladem nás osvoboď od všeho zla a rozvaž pouta, která nám brání ve sjednocení s Bohem.

Dej nám, abychom vysvobozeni od každého zmatku a omylu nacházeli Pána ve všech věcech, abychom v něm ukotvili svá srdce a stále mu sloužili ve svých bratřích a sestrách. Amen.

Vojtěch Kodet: Novéna k Panně Marii rozvazující uzly