Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 29. 8. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 29. 8. 2021, 22. mzd., (1. pátek)

Prosíme za odvahu žít statečně svou víru navzdory možnému posměchu, které věrnost Bohu může přinést mezi lidmi žijícími v naší blízkosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za odvahu žít statečně svou víru …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

V čem je ďáblova moc?

Bůh stvořil člověka svobodného, to znamená původně se schopností rozhodovat se pro dobro a dobro také konat. Tato svoboda byla porušena hříchem, naším vlastním i hříchem našeho okolí, a Kristem znovu obnovena.

Církev nás vybízí, abychom se vzepřeli ďáblovi (srov. 1 Pt, 5,9), i všemu, co je plné lsti, lži a klamu, protože ďábel se snaží manipulovat srdce člověka a spoutat jeho svobodu. Církev nás vybízí k bdělosti a modlitbě, abychom neupadli do pokušení. Mluví o tajemství zla s takovým realismem, protože věří v Krista, vítěze nad zlem. Pokřtěný člověk, spojený se zmrtvýchvstalým Kristem, získává sílu, aby se mohl podílet na Kristově vítězstvím nad zlem v sobě samém i ve světě.

Křesťanský duch je rozhodně optimistický: zlo ani smrt nebudou mít poslední slovo, protože nad nimi Pán už zvítězil. Tupě rezignující odevzdanost osudu není křesťanská.

(Dar víry, výklad katolického učení pro dospělé, str.: 29)

Pod ochranu tvou se utíkáme, - svatá Boží Rodičko. - Neodmítej naše prosby v našich potřebách, - ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, - Panno slavná a požehnaná! - Paní naše, - prostřednice naše, - orodovnice naše, - u Syna nám smilování vypros, - Synu svému nás doporuč, - k Synu svému nás doprovoď.