Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 22. 8. 2021, 21. mzd.

Bože, děkujeme za dar úrody a prosíme o požehnání zemědělcům a milost střídmosti a vděčnosti těm, kteří dary úrody užívají.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Země vydala svou úrodu. Bůh nám požehnal. Chvalme ho a oslavujme ho navěky. Amen.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dar úrody a prosíme

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Z liturgie ŽEHNÁNÍ PRVOTIN A ÚRODY

Bůh je původce všeho dobra. Také letošní sklizeň je jeho darem. Dnes mu za to děkujeme a chceme si uvědomit, že také náš každodenní život má přinášet své plody. Vyprošujme si tedy Boží požehnání a volejme: Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás!

  • Tys do nás vložil skrze Krista semeno věčného života, nauč nás žít v trvalém spojení s Kristem, aby náš život přinášel ovoce dobrých skutků.
  • Ty přijímáš plody země a naší práce, když je přinášíme na oltář, dej, ať po proměnění slouží tvé církvi jako pokrm života a spásy.
  • Ty chceš, aby všichni měli dostatek toho, co potřebují k důstojnému životu, veď nás, ať se dokážeme dělit s těmi, kdo trpí nouzi.
  • Ty jsi svěřil člověku přírodu, aby s ní moudře zacházel, pomoz lidem překonat nebezpečí, které ohrožuje tvé stvoření a životní prostředí.

ŽEHNACÍ MODLITBA
Všemohoucí dobrý Bože, ty dáváš příznivé počasí a zavlažuješ zemi, aby mohla vydat své plody. Přijmi náš dík za to, co jsme sklidili a dej, ať se z letošní úrody nasytí také ti, kdo dosud trpí hladem, aby i oni mohli chválit tvé jméno. Přijmi tyto prvotiny z úrody, které jsou pro nás znamením tvého požehnání, tvé dobroty a lásky k nám, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Odp.: Amen.