Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 11. 7. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 11. 7. 2021, 15. mzd.

Bože, prosíme za obnovení naší horlivosti ve víře, abychom se často modlili, obětovali a strávili svůj každodenní život ve službě Tobě a svým bližním.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které on povolal. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za obnovení naší horlivosti

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Přijď ke mně, Pane Ježíši,… (1.část)

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci, žehnej, posiluj a posvěcuj mě a všechny lidi, projevuj na nás své milosrdenství!

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci a projevuj svou lásku tak, abych prožíval Tvou přítomnost, poznával, přijímal a konal Tvou vůli!

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci a neodcházej pro mé křehkosti a slabosti, ale neustále mě posiluj a povzbuzuj k dobrému, ať žiji a pracuji a vše konám ke Tvé slávě a chvále, ke spáse své i všech lidí!

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci a dej mi poznat všechny mé slabosti a hříchy, dej mi milost jich litovat a z nich se vyznávat, dej mi touhu k polepšení vlastního života, zálibu v konání skutků dobra a lásky, osvobozuj mě ode všeho, co mě svazuje, upoutává k tomuto světu, majetku, slávě, ode všeho, co vede k povrchnosti, nedbalosti, povýšenosti a přetvářce!

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci ať k Tobě v otevřenosti a důvěře naslouchám, modlím se, prosím, obětuji, v radosti Ti děkuji a Tebe chválím!