Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

26. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti a na opravu varhan v křestní kapli.

Dnes slavíme patrocinium. Děkujeme Bohu za přijaté milosti a znovu svěřujme celé naše farní společenství pod mocnou ochranu sv. Mořice a jeho druhů.

V 10.15 hod. mše svatá dnes nebude. Odpoledne ve 14.30 hod. bude poutní mše svatá. Hlavní celebrant P. Filip Hochman udělí po mši svaté novokněžské požehnání. Poté jste všichni srdečně zváni ke společnému setkání.

Důležité upozornění: Večerní bohoslužba v 18 hod. BUDE v kostele sv. Mořice.

V kostele sv. Jana mše svatá NEBUDE.

Dnes večer NEBUDE adorace v kostele sv. Mořice.

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky.

Kromě tří základních podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba vzbudit touhu po vlastním posvěcení a v kostele se pomodlit Modlitbu Páně a Vyznání víry.

Děkuji všem, kteří pomohli a pomáhají s přípravou farní pouti, a děkuji ženám, které napekly a přinesly cukroví k poutní slavnosti.

V pondělí je památka sv. Vincence z Paula, kněze a DEN CHARITY. V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude poutní mše svatá v 10.30 hod. Bohoslužba ráno v 6 hod. nebude.

V úterý je slavnosti SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa a hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze. Je to výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým.

Mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 9 hod. Večerní mše svatá nebude.

Kub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s Konzervatoří Pavla Josefa Vejvanovského pořádá slavnostní koncert k 30. výročí založení ve čtvrtek 30. září 2021 v 19 hod. ve skleníku Květné zahrady. Podrobnosti jsou na plakátě. Všichni jste srdečně zváni.

POUŤ ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ

Otec arcibiskup zve farnosti našeho kroměřížského děkanátu spolu s farnostmi děkanátu Holešov do katedrály v Olomouci v sobotu 9. 10. Autobus je připraven. Budeme odjíždět ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Můžete vzít i menší děti. Pracovnice rodinného centra pro ně připraví program přede mší svatou v Olomouci. Návrat kolem 19. hod. Přihlašujte se ve farní kanceláři nebo v sakristii farního kostela.

Sbírka na osoby zasažené výbuchem v Koryčanech

Charita Kroměříž ve spolupráci s městem Koryčany vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc lidem zasaženým výbuchem rodinného domku v Koryčanech dne 15. 9. 2021. Číslo osvědčení: KUZL 64323/2021 ze dne 17. 9. 2021.

Číslo sbírkového účtu: 115-5041170287 / 0100 u Komerční banky, a.s.

Finanční prostředky lze zaslat na uvedené sbírkové konto nebo vložit do pokladny na Charitě Kroměříž, Ztracená 63/1, Kroměříž. Díky za každý Váš dar.