Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

17. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO TRIO EXPRES


SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ

Tento den je výzvou pro větší kontakt mezi generacemi. Papež František zdůrazňuje: “Je důležité, aby se prarodiče setkávali s vnuky a naopak.“ A ti, kdo ten den stráví přiměřené množství času kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo obtížné situaci, mohou při splnění tří základních podmínek získat plnomocné odpustky.

Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu, duchovně se zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii.

Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů

Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 16 255 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Pondělí 26. 7. – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Úterý 27. 7. – památka sv. Gorazda a druhů

Čtvrtek 29. 7. – památka sv. Marty

Sobota 31. 7. – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Za týden je 18. neděle v liturgickém mezidobí.

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu 28. července bude mše svatá v kostele sv. Mořice mimořádně v 18. hod.

Pěší pouť za umělce

se ukuteční letos již popatnácté, a to právě v tomto týdnu. Putuje se z Olomouce na Velehrad. Jednou ze zastávek na trase je Kroměříž a náš kostel sv. Mořice. Hlavním cílem týdenního putování je „modlitba za umělce, ale i každého člověka, aby otevřel své srdce kráse Božího stvoření.“ Pouť není určena jen hrstce poutníků, ale všem zájemcům, kteří by se chtěli připojit k putování a doprovodnému programu. V našem kostele to bude mše svatá ve středu 28. července v 18 hod. a po mši svaté varhanní koncert Františka Fialy, na který jste také srdečně zváni. Bližší informace jsou na letáčcích v kostele, na vývěsce a na webových stránkách KulturaSlova.cz.

Nedělní kázání z Vlčího doupěte

jsou během prázdnin přerušena. Budou pokračovat ve školním roce. Ale tým Vlčího doupěte připravil pro děti na prázdniny seriál o svatých s názvem „Stop Start se svatými“. Každý týden mohou děti začít povzbuzením ze života svatých. (Viz www.vlcidoupe.cz).