Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 3. 1. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 3. 1. 2021, 2. neděle po Narození Páně, (1. pátek)

Prosíme za naše děti, aby slyšely hlas, který je zve ke službě Pánu a aby našly odvahu ke službě ve farnosti a Církvi.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. …
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (Jan, 1)

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za naše děti, aby slyšely hlas, který je…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Děkovná modlitba sv. Tomáše Akvinského po mši svaté

Děkuji ti, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, žes mě hříšníka, svého nehodného služebníka, ne podle mých zásluh, ale veden jedině svým milosrdenstvím nasytil drahocenným tělem a krví svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista.

Prosím tě, ať toto svaté přijímání není důvodem k mému potrestání, ale spásonosným prostředkem k dosažení tvého slitování; ať upevní mou víru a posilní dobrou vůli; ať ze mne vymýtí neřesti a vzdálí ode mne hříšnou žádostivost; ať ve mně rozmnoží lásku a trpělivost, pokoru a poslušnost, a všechny ostatní ctnosti; ať je mi pevnou ochranou před úklady všech viditelných i neviditelných nepřátel; ať ve mně dokonale utiší neklid těla i duše; ať mě pevně přimkne k tobě, jedinému a pravému Bohu, abych v tobě šťastně dosáhl svého cíle.

Prosím tě, Bože, přiveď mě hříšníka k té velkolepé hostině v nebi, kde ty se svým Synem a Duchem svatým jsi pro své svaté pravým světlem, úplným nasycením, stálou radostí, dokonalou blažeností a vrcholným štěstím. Amen.