Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 27. 12. 2020, Svátek Svaté Rodiny

Prosíme za rodiny, aby v nich i přes rozdílné názory vládl pokoj, a také o milost jednoty v Kristově lásce.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad svaté Rodiny a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za rodiny, aby v nich i přes rozdílné …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby z liturgie Svátku Svaté Rodiny

Pastýři spěchali a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích.

Aleluja. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna. Aleluja.

Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno, - hlásejte mezi národy jeho díla. - Zpívejte mu, hrejte mu, - vypravujte o všech jeho divech! *

Honoste se jeho svatým jménem, - ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina! - Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, - hledejte stále jeho tvář! *

Pamatujte na divy, které učinil, - na jeho zázraky a rozsudky jeho úst, - potomstvo Abraháma, jeho služebníka, - synové Jakuba, jeho vyvoleného! *

Pamatuje věčně na svoji smlouvu, - na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, - na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, - na svou přísahu Izákovi. *

Prosíme tě, dobrotivý Otče, ať se v nás tento svátostný pokrm stane zdrojem síly, abychom žili podle příkladu svaté Rodiny a po všech pozemských strastech navěky se radovali v jejím společenství.