POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Na dnešní den připadá výročí uvedení Mons. Jana Graubnera do úřadu arcibiskupa olomouckého. Provázejme jej v jeho pastýřské službě svými modlitbami.

Možnost získat při návštěvě hřbitova plnomocné odpustky pro duše v očistci neplatí jen do 8. listopadu. Věřící si mohou svobodně vybrat 8 dnů v rámci celého měsíce listopadu. Podrobně je o tom psáno ve farním zpravodaji.

Ve čtvrtek 11. listopadu v 8 hod. v kostele Panny Marie bude kněžími našeho děkanátu sloužena mše svatá za zemřelé kněze - zvláště ty, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu a rodáky z těchto farností. Pojďme v jednom společenství prosit za zemřelé kněze a vyjádřit svůj dík za jejich službu.

Ve čtvrtek dopoledne od 9 hod. je setkání seniorů. Večer v 18 hod. pak zveme rodiny s dětmi na oslavu svátku svatého Martina. Podrobnosti najdete ve farním týdeníku.

Za týden je 33. neděle v liturgickém mezidobí. V naší farnosti svatého Mořice bude udělována svátost pomazání nemocných, a to při těchto bohoslužbách: v sobotu 13. listopadu v 18 hod. v kapli sv. Vincence, v neděli v kostele sv. Mořice při mši svaté v 7.45 hod. a v 10.15 hod. Tuto svátost může přijmout věřící – dospělý i dítě – jestliže na něj dolehla vážná nemoc. Ve stáří pak i ten, kdo není vážně nemocen. Na přijetí svátosti je třeba se připravit svatou zpovědí. Mnozí jste byli u svaté zpovědi v minulém týdnu, ostatní využijte ke zpovědi všední dny tohoto týdne. Zpovídat se bude také přede mší svatou, na které bude svátost nemocných udělována – tento čas je vyhrazen těm, kdo nemohou přijít ke zpovědi ve všední dny.

Prosím, pomozte nemocným ve vašich rodinách a v nejbližším okolí, aby se mohli dostat do kostela. Nemocné, kteří nemohou přijít, kněz rád navštíví v čase, který jim bude vyhovovat.

Příští neděli se koná sbírka na Charitu. Slovo Otce arcibiskupa k této sbírce je ve farním zpravodaji.

Tam je také nabídka dalších akcí, přednášek a duchovních obnov, na které je třeba se včas přihlásit.

Děkuji všem, kdo se přihlásili na přípravu ke svátosti biřmování. Čeká nás úvodní setkání, kde se dozvíte podrobnosti o průběhu přípravy. Toto setkání bude společné pro všechny tři farnosti. Sejeme se v pátek 12. listopadu večer v 19 hod. na faře u Panny Marie v Kroměříži.

Nastal čas k utváření skupinek v rámci synodálního procesu, ke kterému je pozvána celá rodina církve. Můžete osobně oslovit a spojit se se členy pastorační rady nebo se přihlásit přes kontakty, které byly uvedeny v minulém čísle farního zpravodaje. Na této internetové stránce v záložce Synoda 2021–2023 najdete Šestidenní osobní domácí duchovní obnovu. Nic zvláštního k tomu nepotřebujete, jen ochotu najít si doma chvíli času k modlitbě a přemýšlení nad připraveným textem. Tak se můžete duchovně připravit na setkání ve skupince, do které jste se přihlásili nebo se v nejbližší době přihlásíte.