Back to Top

26. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


Sestry a bratři, minulou neděli jsme slavili pouť ke cti sv. Mořice a jeho druhů. Děkuji všem, kdo jste jakkoli pomáhali s přípravou a organizací pouti – jak při liturgii, tak při společenském setkání.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

V pondělí je památka svatých andělů strážných. Ve středu památka sv. Františka z Assisi, v sobotu památka Panny Marie Růžencové.

V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.

Ve čtvrtek bude po mši svaté adorace za posvěcení kněží a za kněžská a řeholní povolání.

V pátek bude v kapli na Malém Valu po ranní mši svaté výstav Nejsvětější svátosti do 13.30 hod. Všichni jste srdečně zváni k tiché modlitbě. Příležitost ke svaté zpovědi bude v kostele sv. Mořice odpoledne od 15 do 17 hod.

Příští neděli po mši svaté v 10.15 hod. můžete ochutnat kaši, kterou organizace Mary´s Meals zajišťuje ve školách dětem z nejchudších zemí, a při tom finančně podpořit tuto iniciativu.

Zemřel pan Oldřich Svoboda. Rozloučení je plánováno v pátek 6. října při mši svaté ve 13.30 hod. v kostele sv. Mořice.

V sobotu 21. října jedeme na děkanátní pouť do Štípy. Přihlaste se na autobus a využijte možnosti položit dotazy otci biskupovi. Bližší informace jsou ve farním zpravodaji.

Velký dík patří našim ministrantům. Spolu s ministranty farnosti Panny Marie vytvořili dva týmy, účastnili se v Olomouci Svatováclavského turnaje ve florbalu a přivezli zlatý a stříbrný pohár. Přečtěte si o tom v našem farním týdeníku. Děkujeme Martinu Kvapilíkovi a Arnoštu Bekárkovi za celoroční vedení ministrantů. Díky i rodičům, kteří kluky podporují, a zvláště při větších akcích pomáhají.

25. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


POUŤ KE CTI SV. MOŘICE A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 21 420 Kč. Kéž Pán hojně odmění vaši štědrost.

Dnes zvláště děkujeme Bohu za přijaté milosti a znovu svěřujme celé naše farní společenství pod mocnou ochranu sv. Mořice a jeho druhů.

Ranní mše svatá zůstává v 7.45 hod., ale v 10.15 hod. mše svatá NENÍ. Odpoledne ve 14.30 hod. bude poutní mše svatá. Hlavní celebrant Mons. Vojtěch Šíma, děkan Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Poté jste všichni srdečně zváni ke společnému setkání, které zahájíme v blízkosti vchodu na probošství u obnovené pamětní desky s připomínkou na zdejší působení A. C. Stojana.

Důležité upozornění: Večerní bohoslužba v 18 hod. bude v kostele sv. Mořice.

V kostele sv. Jana mše svatá nebude.

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky. Kromě tří základních podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba vzbudit touhu po vlastním posvěcení a v kostele se pomodlit Modlitbu Páně a Vyznání víry.

Děkuji všem, kteří pomohli a pomáhají s přípravou farní pouti, a děkuji ženám, které napekly a přinesly cukroví k poutní slavnosti.

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 27. 9. – památka sv. Vincence z Paula, kněze (titulární slavnost v kapli kláštera sester vincentek na Malém Valu), DEN CHARITY

Čtvrtek 28. 9. – slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa a hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze 

Pátek 29. 9. – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Sobota 30. 9. – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

V pátek 29. září uplyne 100 let od úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Modlíme se novému a prosíme za jeho blahořečení. Přijměte pozvání na koncert v našem kostele sv. Mořice v pátek v 19 hod. Zazní Mozartovo REQUIEM. Hlavní oslavy probíhají během víkendu na Velehradě. Podrobnosti jsou v našem zpravodaji.

POZOR NA ZMĚNU BOHOSLUŽEB

O slavnosti sv. Václava ve čtvrtek 28. 9.

7.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

9.00 hod. – kostel sv. Mořice

9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

V pátek 29. 9.

17.00 hod. – kostel sv. Jan Křtitele

V kostele sv. Mořice proběhnou zkoušky a příprava, aby v 19 hod. mohl začít koncert.

23. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnes večer jste zváni na adoraci do farního kostela sv. Mořice v 19 hod.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý – 12. 9. – Jména Panny Marie

Středa 13. 9. – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Čtvrtek 14. 9. – svátek Povýšení svatého Kříže

Pátek 15. 9. – památka Panny Marie Bolestné

Sobota 16. 9. – památka sv. Ludmily, mučednice, DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL

Příští neděle 17. 9. je 24. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Kub UNESKO Kroměříž vás zve na koncert ve středu 13. září v 19.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského uvede skladby z Hudebního archivu Arcidiecézního muzea Kroměříž. Více informací na plakátu.

Věnujte pozornost farnímu týdeníku. Tento měsíc je bohatý na různé akce. 24. září budeme slavit naši Svatomořickou pouť a chceme se na ni dobře připravit. Na závěr měsíce budou oslavy na Velehradě u hrobu arcibiskupa Stojana. Naše farnost se připojí k oslavám. V pátek 29. září večer v 19 hod. v našem kostele sv. Mořice se uskuteční koncert, na kterém zazní dílo Wolfganga Amadea Mozarta: REQUIEM. Předprodej vstupenek: Pokladna zámku, tel. 608 199 470. Všichni jste srdečně zváni.

24. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Prosím o vaše hojné zapojení se především do dvou akcí, které jsou před námi:

První je Adorační den naší farnosti v pátek 22. září. Naplňujeme závazek, který máme vůči celé arcidiecézi a vytváříme most modlitby s kněžským seminářem. Celodenní výstav Nejsvětější svátosti bude zahájen v kostele sv. Mořice ráno v 8 hod. v kapli P. Marie Bolestné. Na stole u vchodu do kostela je rozpis na jednotlivé hodiny adorace. Zapište se prosím jak společenství, rodiny, tak jednotlivci. Vyberte si vhodný čas a určitě přijďte. Kéž ten den cítíme, že je velmi důležité přijít na modlitbu do kostela.

A druhá skutečnost: Příští neděli slavíme patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Mořice a jeho druhů, mučedníků. Dojde ke změně bohoslužeb. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Přesune se na odpoledne ve 14.30 hod. Sloužit ji bude Mons. Vojtěch Šíma, děkan Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Čas po mši svaté chceme využít k setkání všech farníků, které zahájíme v blízkosti vchodu na probošství u obnovené pamětní desky s připomínkou na zdejší působení A. C. Stojana. Přijměte pozvání na toto odpolední setkání. V modlitbě si vyprošujme příhodné počasí. Večerní mše svatá v 18 hod. nebude v kostele sv. Jana Křtitele. Bude sloužena v kostele sv. Mořice.

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky. Využijte příležitosti ke svátosti smíření během týdne. Modleme se, abychom slavili pouť s co největším duchovním užitkem.

Prosíme, kdo můžete, zapojte se do úklidu a služeb při přípravě pouti. Informace jsou ve farním zpravodaji. Ženy prosíme, aby napekly sladké a slané pečivo a přinesli je v průběhu neděle nebo přímo na odpolední poutní setkání.

Těšíme se na vaši návštěvu na koncertech a dalších akcích v rámci jubilea A. C. Stojana.

Vzhledem k aktuálnímu dění v naší společnosti ohledně manželství a rodiny připomínáme na našem webu postoj našich biskupů a nabízíme vám možnost podepsat petici na podporu manželství.

Biskup Josef nás v pastýřském listě, který máte rovněž ve zpravodaji, pozval na oslavy stojanovského jubilea a vyzval k modlitbě novény o Antonínu Cyrilu Stojanovi, a to od středy 20. září. Několik brožurek je na stole u bočního vchodu. Vezměte si je a modlete se společně doma v rodinách. Na malém obrázku, který je také tam na stole, je kalendář akcí k tomuto jubileu v našem městě.

22. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod. Jste srdečně zváni.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 5. 9. – sv. Terezie z Kalkaty

Pátek 8. 9. – svátek Narození Panny Marie

Příští neděle 10. 9. je 23. neděle v mezidobí.

Od této neděle budou v kapli sv. Vincence slaveny mše svaté v pondělí, ve středu a v pátek v 6 hod, v sobotu s nedělní platností v 18 hod.

V pondělí 4. září studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži i žáci Církevní základní školy v Kroměříži budou slavit mši svatou v 9.30 hod. v kostele sv. Mořice na zahájení nového školního roku. Hlavním celebrantem bude otec biskup Mons. Antonín Basler.

Dnes dostávají děti první kartičku k nedělním evangeliím a také úvodní kartu, jejíž součástí je krabička pro kartičky i popis dalších možností, jak kartičky využít. Pomocí kartiček se budeme učit dobrým návykům, tak se stávat lepšími v duchu přátelství s Ježíšem. Rodiče, prosím pomozte dětem pracovat s kartičkami. METODIKA ke kartičkám je k dispozici na www.katechetiolomouc.cz.

Rodiče, prosím pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí. Výuku náboženství nabízíme i dětem, které navštěvují státní školy. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosím, odevzdejte je co nejdříve.

Kub UNESKO Kroměříž vás zve na koncert ve středu 13. září v 19.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského uvede skladby z Hudebního archivu Arcidiecézního muzea Kroměříž. Více informací na plakátu.