Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Vstupujeme do Týdne modliteb za duchovní povolání, který vrcholí příští nedělí. Je to Neděle Dobrého Pastýře. Prosme, aby i v naší zemi rostl počet kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu. Vhodnou modlitbu najdete i v Kancionálu.

A doprovázejme věrně ve svých modlitbách našeho jáhna Josefa Kvapilíka, který se připravuje k přijetí kněžského svěcení.

Ve farním zpravodaji je slovo našeho otce arcibiskupa, kterým se obrací na mladé muže. My všichni jsme srdečně zváni otcem arcibiskupem na pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. Letos ji slavíme v našem kostele sv. Mořice v sobotu 27. dubna.

Děkujeme vám za vaše dary při dnešní sbírce na hmotné zajištění primice. Věříme, že na primici přijede řada věřících a chceme pro ně připravit zázemí i občerstvení, jak bývá dobým zvykem. Také zde bude Televize Noe, která nám pomůže i s ozvučením a velkoplošnou obrazovkou. A my zase můžeme finančně podpořit její bohulibou činnost. Dar na primici můžete poslat i přímo na účet farnosti, jak je to popsáno v našem farním týdeníku. Za každý váš dar „Pán Bůh zaplať.“

V úterý dopoledne se koná setkání seniorů v Rodinném centru.

Mateřská škola Mánesova s křesťanským zaměřením

zve rodiče s dětmi na Den otevřených dveří ve čtvrtek 18. dubna od 9.00 do 11.00 hod.

Ve farním týdeníku najdete ještě další nabídky setkání i poutí.

Dnešní nedělní odpoledne můžete prožít svátečněji při poslechu hudby. Přijďte na koncert VELIKONOČNÍ OZVĚNY do kostela Panny Marie v 17 hod.

Večer od 19 hod. bude adorace v kostele sv. Mořice.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Minulou neděli jste při sbírce na služné duchovních (tj. platy kněží) darovali 96 140 Kč. Děkujeme za vaši štědrost.

Na podporu křesťanů ve Svaté zemi jste vložili do pokladničky u Božího hrobu 24 900 Kč. Za všechny vaše dary upřímné „Pán Bůh zaplať.“

UPOZORNĚNÍ:

V sobotu 13. dubna bude v kapli sv. Kříže mše svatá ráno v 6.30 hod., obvyklá polední mše svatá nebude.

Zítra, po velikonočním oktávu, je slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. Mše svatá v kostele sv. Mořice bude v 18 hod.

Za týden je 3. neděle velikonoční. Den za dnem se blíží kněžské svěcení našeho jáhna Josefa Kvapilíka. Před velikonočními svátky, když jako jáhen sloužil při nedělních bohoslužbách, děkoval nám za modlitby a prosil o vytrvalou duchovní podporu, a také naše zapojení se při přípravě primiční mše svaté. Příští neděli, 3. velikonoční, bude sbírka určena na hmotné zajištění primice.

V sobotu 13. dubna bude slavnostně uveden do úřadu náš arcibiskup Mons. Josef Nuzík. Máme před sebou pět dní modliteb za diecézi a jejího arcibiskupa. Jsou připravené texty, spojené s modlitbou růžence (nebo aspoň jednoho desátku), a to jak pro modlitbu ve farním společenství, tak pro osobní modlitbu doma. Ve farním společenství se budeme modlit přede mší svatou. Přijďte, prosím, o půl hodiny dříve. Brožurku pro modlitbu v rodině si můžete vzít domů. V kostel sv. Mořice je na stole u bočního vchodu. Brožurku pro farnost nebo pro modlitbu v rodině si také můžete stáhnout z internetové stránky naší farnosti www.svmoric.net.

Všichni, kdo pojedete do Olomouce na slavnostní uvedení arcibiskupa do úřadu, přečtěte si organizační pokyny pro účastníky, které najdete na vývěsce i na internetové stránce naší farnosti. A prosím, respektujte pokyny pořadatelů.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Dík patří všem, kdo jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.

Velké poděkování patří všem ženám, které napekly a přinesly koláče a cukroví na páteční poutní slavnost v kostele sv. Mořice, a všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili při přípravě a průběhu celé slavnosti – zvláště při liturgii, výzdobě, úklidu a vytváření zázemí pro poutníky. Upřímné „Pán Bůh zaplať“ také každému z vás za vaše modlitby a oběti za Boží požehnání pro všechny poutníky a celou farnost.

Přijměte pozvání studentů arcibiskupského gymnázia na tradiční KŘÍŽOVOU CESTU. Tentokrát nebudeme putovat městem, ale křížová cesta budekostele sv. Jana Křtitele v pondělí 25. března v 19 hod.

Pozor na změnu bohoslužeb: Ve středu bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice.

Vstupujeme do Svatého týdne. Věnujte pozornost farnímu zpravodaji. Najdete v něm nejen pořad bohoslužeb o Velikonocích, ale také pozvání na adorace a chvíle společné i soukromé modlitby během svátečních dnů. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je také na vývěsce a na webových stránkách naší farností.

Využijte příležitosti ke svaté zpovědi před Velikonocemi. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat v pondělí, v úterý a ve středu od 15 do 17 hod.

Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je ve farním kostele sv. Mořice. Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.

Za týden je slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční.

Při dopoledních bohoslužbách bude žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.

O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně se koná sbírka na služné duchovních.

K tomu slovo otce arcibiskupa:

Drazí bratři a sestry,

obracím se na vás s prosbou, abyste – stejně jako v loňském roce – dle svých možností přispěli na služné našich kněží. V loňském roce se při této sbírce vybralo 9,6 milionu korun a tato částka nám pomohla doplnit prostředky z hospodářské činnosti i jiných zdrojů na zajištění chodu naší diecéze. Upřímné díky

arcibiskup Josef Nuzík

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Jménem otce arcibiskupa Josefa děkuji vám všem za vaše dary při dnešní sbírce na služné duchovních.

Dnes večer nebude adorace u sv. Mořice.

Od této neděle až do 2. neděle velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství, slavíme velikonoční oktáv jako jedinou slavnost Kristova zmrtvýchvstání.

Od Velkého pátku konáme novénu k Božímu milosrdenství. Korunku k Božímu milosrdenství se modlíme v kostele svatého Mořice každý den tohoto týdne odpoledne v 15.00 hod.

Zítra v Pondělí velikonoční bude v kostele sv. Mořice mše svatá pouze ráno v 7.45 hod. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Večer bude mše svatá v 18 hod v kostele sv. Jana Křtitele.

V tomto týdnu je na arcibiskupském gymnáziu ve středu večer přednáška na téma: „Moravská podzemní církev a biskup Stanislav Krátký.“

Podrobnější informace a pozvánky na další akce jsou ve farním zpravodaji, který vyšel minulou neděli.

O dnešní slavnosti chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k důstojné oslavě svátků. Děkuji všem, kteří uklízeli a zdobili kostel, kostelníkům, ministrantům a těm, kteří mají pověření podávat svaté přijímání. Děkuji varhaníkům, velké i malé schole, lektorům a zpěvákům pašijí. Děkuji ministrantům, kteří chodili klepat. Děkuji těm, kteří vedli společné modlitby, drželi stráž u Božího hrobu nebo zajistili hlídání kostela během svátečních dnů. Kéž vám Bůh odmění vaši pomoc a prokázanou službu.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Zítra večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. ADORACE v kostele sv. Mořice bude v 19 hod.

Děkujeme všem, kdo včera přišli na brigádu a obětavě pracovali. Prosíme o pomoc při přípravě pouti ještě během tohoto týdne, zvláště ve čtvrtek, kdy přivezeme hortenzie na výzdobu oltářů, a v pátek při službě pro poutníky. Informace jsou ve farním týdeníku. Obracejte se na Víta Pořízka, který koordinuje práce. Prosíme ženy, aby napekly cukroví pro poutníky a přinesly ho na proboštství nejpozději ve čtvrtek do 15.30 hod.

Buďme spojeni v modlitbě. Vyprošujme Boží požehnání na přímluvu Panny Marie pro poutníky a celou naši farnost.

Přijměte pozvání na Pouť k Panně Marie Bolestné v našem chrámu sv. Mořice v pátek 22. března. Je to světlá výjimka, že dříve, než začnou různé pouti, slavíme u nás – ještě v postní době – pouť. Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit arcibiskup Josef Nuzík. První mše svatá je v 6.30 hod. v kapli P. Marie Bolestné. Bude ji sloužit P. Michal Pořízek, V 8.00 hod. slouží mši svatou P. Petr Káňa, v 11.00 hod. Mons. Vojtěch Šíma. Během celého dopoledne se zpovídá. Odpoledne ve 13 hod. bude křížová cesta a svátostné požehnání. Také večer bude křížová cesta, ale pozor: začne v 17.30 hod. (tedy o hodinu později) a mše svatá bude až v 18 hod.

Arcibiskupský zámek v Kroměříži zahajuje v den pouti návštěvnickou sezónu. Poutníci z našeho kostela mohou využít v rámci doprovodného programu 50% slevu na vstup do Zámecké obrazárny, klenotnice a věže.

V úterý je slavnost sv. Josefa. Mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 17 hod. V úterý jste také zváni na komentované uvedení dokumentárního filmu o biskupovi Karlovi z Lichtensteinu-Castelcorna. Koná se v 17 hod. v Klubu Starý pivovar.

Za týden je Květná neděle. Přineste s sebou schránky s postní almužnou a přijďte s jívovými ratolestmi. Mše svatá v 10.15 hod. začne žehnáním ratolestí u kříže před kostelem.

Nahlaste nám, prosím, nemocné, abychom je mohli navštívit a posloužit jim svátostmi.

I když se setkáme s otcem arcibiskupem při naší pouti, jste také srdečně zváni na jeho slavnostní uvedení do úřadu, které se koná v sobotu 13. dubna. Podrobné informace jsou ve farním týdeníku. Pořadatelé prosí, aby kněží nahlásili ze svých farností počet těch, kdo se chtějí slavnosti zúčastnit. Zavolejte do farní kanceláře, a to do konce tohoto týdne. Děkujeme.