Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Dnes večer je křížová cesta v kostele sv. Jana v 17.30 hod. a v 19 hod. adorace v kostele sv. Mořice.

Minulou neděli byla sbírka zvaná „Haléř sv. Petra.“ Sbírka a vaše dary na tento účel činí 98 000 Kč. „Pán Bůh zaplať!“

Za týden je 4 neděle postní, latinsky zvaná LAETARE (radostná). Přiblížili se nám svátky našeho vykoupení, a to nás naplňuje radostí.

Postní doba je časem obrácení. Kéž se snažíme dobře se připravit na svátost smíření. Vyprosme si k tomu milost Boží, a to nejen sobě, ale i našim bližním. K tomu slouží také papežem Františkem před léty založená celosvětová iniciativa 24 hodin pro Pána. Probíhá od pátku večer do sobotního večera před 4. nedělí postní. Jde především o vyprošení milosti obrácení a dobré svaté zpovědi, tedy odvahy otevřít se Božímu milosrdenství. Tento úmysl vložme do osobní modlitby, doma v rodině nebo ve společenství.

Úmysly mší svatých na druhé čtvrtletí se zapisují v sakristii kostela sv. Mořice a ve farní kanceláři.

Na Církevní základní škole v Kroměříži je v úterý 5. března odpoledne Den otevřených dveří a také setkání s předškoláky.

UPOZORNĚNÍ

V sobotu 9. března probíhá v kapli sv. Vincence pro přihlášené duchovní obnova. Mše svatá bude v 15.30 hod. Obvyklá bohoslužba v 18 hod. NEBUDE.

V aktuálním čísle farního týdeníku jsou další informace, postní aktivity a pozvání na pouti.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 23 485 Kč. Děkuji za vaši štědrost.

Dnes večer jste zváni na adoraci do kostela sv. Mořice od 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce Haléř sv. Petra. V minulém roce činila tato sbírka v olomoucké arcidiecézi 3 951 536 Kč. Arcibiskup Josef obdržel ze sekretariátu pro ekonomiku z Vatikánu poděkování, ve kterém se mimo jiné píše: „Papež František upřímně děkuje za toto gesto církevního společenství a velkorysé solidarity, a zatímco prosí o modlitbu za jeho osobu, za Církev a mír ve světě, rád posílá apoštolské požehnání, znamení radosti našeho Pána Ježíše Vám, a všem, kteří jsou svěřeni Vaší pastorační péči.“

Farnost Zábřeh pořádá v polovině května pouť do Říma. Provázet je bude P. František Ponížil. Mají volná místa. Pokud máte zájem, je třeba reagovat rychle a přihlásit se do 28. února. Informace jsou v naší farní kanceláři.

Někteří jste se zapojili do každodenní modlitby žalmů za kandidáty kněžství, jáhna Josefa i Václava. Moc vám za to děkuji. Přijďte i na adoraci za posvěcení kněží a za kněžská a řeholní povolání tento čtvrtek po večerní mši svaté.

Postní doba nás zve k modlitbě, ztišení a rozjímání. O prvním pátku je adorace v kapli na Malém Valu od rána do 13.30 hod. Přicházejte na křížové cesty a společenství nebo jednotlivci se zapište se i na jejich vedení.

Příležitost ke zpovědi bude v pátek odpoledne od 15 do 17 hod.

Prosím rezervujte si sobotu 16. března na pomoc ve farnosti. Bude hlavní úklidová brigáda před poutí k Panně Marii Bolestné. Děkujeme.

Informace o dalších akcích jsou ve farním týdeníku.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

Prožíváme radost, že naše diecéze už není osiřelá. Papež František jmenoval biskupa Josefa Nuzíka novým olomouckým arcibiskupem. Jeho uvedení do úřadu se uskuteční v sobotu 13. dubna 2024. Vyprošujme mu potřebné milosti k jeho zodpovědné pastýřské službě.

V církvi na celém světě probíhá po jednotlivých etapách synodální proces. Nemáme jej pouze sledovat, ale je třeba se zapojit: setkávat se ve skupinách, přemýšlet a přispět svými podněty k jednotlivým tématům. Zve nás k tomu i náš biskup Josef Nuzík, jak si můžete přečíst v našem farním týdeníku. Diecézní synodální tým očekává naše zapojení teď v měsíci únoru a březnu. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na webu synoda.ado.cz.

Dnes večer jste zváni na adoraci do kostela sv. Mořice v 19 hod.

Od 12. do 18. února probíhá na podporu rodinného života Národní týden manželství. Připomínáme si důležitost manželství a rodiny pro život každého z nás. Všimněte si odkazu na webové stránky v našem farním týdeníku.

Před námi je doba postní. Vstupujeme do ní POPELEČNÍ STŘEDOU. Ta je dnem přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let.

Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky.

Pořad bohoslužeb na POPELEČNÍ STŘEDU (14. 2.):

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

16.00 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY budou ve farním kostele v pátek v 16.30 hod. a v kostele sv. Jana Křtitele v neděli v 17.30 hod. Zapište se na vedení křížových cest. Rozpis je na stole u bočního vchodu. Při pobožnostech KŘÍŽOVÉ CESTY můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

Za týden je 1. neděle postní. Uskuteční se sbírka Haléř sv. Petra.

Na stole u bočního vchodu v kostele sv. Mořice jsou pro vás schránky na postní almužnu. Nabídněte tyto schránky také těm, kdo pro stáří či nemoci nemohou pravidelně přicházet do kostela. Ušetřený obnos, vložený do schránky, přineste zpět do kostela na Květnou neděli.

Kromě postní almužny se nabízí celá řada aktivit pro děti, mládež, dospělé i celé rodiny. Jsou popsány v našem farním týdeníku TIO EXPRES a najdete je na vývěskách v kostele a na internetové stránce farnosti.

Pamatujme v modlitbě na biskupa Antonína Baslera, který v pátek 16. února slaví narozeniny. 

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Dnes večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. ADORACE v kostele sv. Mořice bude v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dětem a mládeži přejeme pěkný a radostný čas jarních prázdnin!

Ve čtvrtek je svátek Stolce sv. Petra, apoštola.

Za týden je 2. neděle postní. Uskuteční se sbírka Haléř sv. Petra. Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.

Ve středu 21. února bude mše svatá v kostele sv. Mořice v 17 hod. V kostele sv. Jana nebude z důvodu jarních prázdnin.

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY V DOBĚ POSTNÍ

STŘEDA    16.30 hod.   kaple sv. Kříže

STŘEDA    17.30 hod.   kostel sv. Jana Křtitele (od 28. 3.)

PÁTEK      16.30 hod.   farní kostel sv. Mořice

PÁTEK      16.30 hod.   kaple sv. Kříže

NEDĚLE    14.00 hod.   farní kostel v Hradisku

NEDĚLE    17.30 hod.   kostel sv. Jana Křtitele

Při pobožnostech KŘÍŽOVÉ CESTY můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

Aktuální číslo farního týdeníku TRIO EXPRES vám nabízí pozvánku na pouť, na duchovní obnovy, různé pomůcky pro děti, mládež, dospělé i celé rodiny k prožívání doby postní a také impulzy, jak se zapojit do aktivit pro bližní, kteří potřebují naši pomoc.

Prosím, buďme zodpovědní a pozorní k pořadatelům, a na pouti či duchovní obnovy se přihlašujme zavčas, a ne na poslední chvíli.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Dnes večer jste zváni na adoraci v kostele sv. Mořice v 19 hod.

11. února, o památce Panny Marie Lurdské, je 6. neděle v liturgickém mezidobí a slavíme SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. Mše svatá v 7.45 hod. v kostele sv. Mořice bude obětována za nemocné a ty, kdo o ně pečují.

Akce v tomto týdnu:

Církevní základní škola pořádá v úterý 6. února v budově školy na Velkém náměstí od 15.30 do 16.30 hod. setkání s předškoláky.

Ve středu od 19 hod. jste zváni na VEČER CHVAL do dolní kaple arcibiskupského gymnázia.

Arcibiskupské gymnázium zve na Reprezentační ples v domě kultury v pátek večer.

Děkanátní centrum pro rodinu připravuje Pouť seniorů v úterý 19. března. Přihlašování od 13. 2. ve farní kanceláři.

Blíží se jarní prázdniny. Rodiče využijte pro své děti nabídky táborového střediska Archa Rajnochovice.

Projekt Vlčí doupě připravil pro děti také letos na dobu postní sérii videí na každý den. Malí diváci se mohou zapojit do soutěže. (Více v úvodním videu https://1url.cz/@PostniPopcorn).

Podrobnosti k těmto oznámením najdete v našem farním týdeníku. Ten obsahuje také poděkování Charity všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky.

Rok 2024 je podle přání Svatého otce ROKEM MODLITBY. Připravujeme se tak na Svatý rok 2025. Ve farním týdeníku je o tom krátký článek.

Strana 1 z 31