Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Děkujeme všem, kdo jste nabídli svůj čas a síly pro uskutečnění již tradiční akce „Noc kostelů“. Za vás a na úmysly dané při Noci kostelů byla sloužena mše svatá dnes v 10.15 hod. u sv. Mořice.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

V kapli na Malém Valu nebude příští sobotu 15.6. večer mše svatá. Jste zváni na mši svatou do kostela svatého Mořice odpoledne v 15 hod., při které bude P. Jiří Orság děkovat Bohu za 60 let života.

Za týden je 11. neděle v mezidobí. Uskuteční se sbírka na hmotné zajištění primiční slavnosti. Už se nám velmi přiblížila tato slavnost, na kterou se těšíme. V následujících dnech bude potřeba mnoho ochotných rukou, abychom uklidili prostor kolem kostela a na zahradě, a připravili posezení pro účastníky primice. Děkujeme všem, kdo pomáháte a prosíme zapojte se další. Hlaste se ve farní kanceláři.

VEČER CHVAL

Zveme vás na večer chval ve středu 12. 6. od 19 hod. v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži s kapelou Ignite worship. Svým slovem nás povzbudí s. Edita Vahalíková, františkánka a zakladatelka podcastu „Na okraji“. Přijďte spolu s námi chválit a vyvyšovat našeho Pána nad vším, co právě prožíváme.

Ignite projekt, pastorační centrum AG, nadační fond Credo

Pamatujme v modlitbě na jáhny, kteří začínají exercicie.

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ

V sobotu 22. 6. 2024 přijmou z rukou arcibiskupa Josefa Nuzíka kněžské svěcení dva jáhni. Radujeme se, že jedním z nich je Josef Kvapilík z naší farnosti sv. Mořice, který jáhenský rok prožil v DCŽM v Rajnochovicích. Druhý budoucí novokněz, Václav Slivka, působil jako jáhen během tohoto školního roku na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 hod.

Na kněžské svěcení je OBJEDNÁN AUTOBUS s odjezdem od kostela sv. Jana Křtitele v 7.30 hod. Prosíme, přihlašujte se ve farní kanceláři u sv. Mořice. Jsou ještě VOLNÁ MÍSTA.

PRIMICE

Josef Kvapilík zve ke slavení své primiční mše svaté v neděli 23. 6. 15.30 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži.

Václav Slivka bude sloužit svou první mši svatou v sobotu 29. 6. ve 14 hod. v kostele sv. Vavřince v Přerově.

Provázejme budoucí novokněze svými modlitbami a vyprošujme jim vytrvalost v povolání a hojnost darů Ducha Svatého do jejich nové služby.

 

 

 

ZMĚNY V POŘADU BOHOSLUŽEB od 1. července 2024

  1. Bohumil Kundl, duchovní správce farnosti P. Marie je nemocen. Náš kaplan Augustin bude ve farnosti do 30. června. Pak odchází do misií. Farnosti jsou v kontaktu s otcem arcibiskupem. Ten s obtížemi řeší nedostatek kněží v celé arcidiecézi.

Po projednání s pastoračními radami obou farností přistupujeme k omezení počtu bohoslužeb. Tyto změny, u kterých bylo dlouho jisté, že jednou přijdou, jsou nyní nezbytné.

Od 1. července budou mše svaté ve všední dny uspořádány minimálně během prázdnin tak, že v kostele Panny Marie jsou zachovány ranní mše sv. v 8:00 od pondělí do soboty spolu s večerní mší sv. v pátek v 18 hodin. V kostele sv. Mořice budou večerní mše sv. A to takto: v pondělí v 18:00 a od úterý do pátku v 17:00. Sobotní mše sv. s nedělní platností bude i nadále v Psychiatrické nemocnici v 16:00 hod. K určitému omezení bohoslužeb dojde i v kapli na Malém Valu.

Nedělní mše svaté:

  • V naší farnosti svatého Mořice bude mše svatá v 7:30 hod. v klášteře sester na Koperníkově ulici, v 10:00 v kostele sv. Mořice a v 18:00 v kostele sv. Jana.
  • V kostele Panny Marie bude mše svatá v 8:00 a v 10:30 hod.

Přesto, že bude zrušena mše svatá u sv. Mořice v 7:45 hod. a u P. Marie v 9:15 hod., ve městě bude během neděle stále celkem 5 mší svatých. Připomínám, že tento pořad bohoslužeb začne platit od 1. července.

         Prosíme, abyste tuto změnu přijali s trpělivostí a pochopením toho, že reálné možnosti jsou omezené. Za pochopení velmi děkuji. Podrobně bude pořad bohoslužeb uveden v příštím farním týdeníku.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Měsíc červen je zasvěcen Srdci Ježíšovu. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova je v pátek 7. června. Odpoledne od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření, jak je obvyklé na první pátek. Mše svatá bude ve farním kostele v 17 hod. Po mši svaté bude Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí se zapisují v sakristii nebo ve farní kanceláři.

Otec Jiří Orság slaví životní jubileum. Na vývěsce najdete plakát s pozváním pro každého z vás na děkovnou mši svatou v sobotu 15. června v 15 hod. v kostele sv. Mořice i následné posezení v jídelně arcibiskupského gymnázia. Mohli bychom dát otci Jiřímu za farnost společný dárek. Přispět na něj můžete ve farní kanceláři.

Našemu jáhnu a budoucímu novoknězi Josefu Kvapilíkovi chceme věnovat ornát. Také na něj můžete přispět ve farní kanceláři.

Znovu připomínáme, zapisujte se ve farní kanceláři na autobus, který pojede na kněžské svěcení. Děkujeme za vaše dary na hmotné zajištění primice do pokladničky u vstupu do kaple Panny Marie Bolestné. Děkujeme také všem, kdo pomáháte s přípravou primice. Úkolů je řada. Přihlaste se všichni, kdo můžete pomoci.

Srdečně zveme každého z vás na NOC KOSTELŮ v pátek 7. června. Pozvěte i své sousedy a známé. Využijte k tomu letáčky s programem, které jsou zde v kostele. Program najdete také na vývěskách, na internetových stránkách Noci kostelů i naší farnosti.

Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy programu, a prosíme ještě o dobrovolníky, aby sloužili u vchodů a během programu. Přihlaste se u Vítka Pořízka.

Další informace najdete v našem farním týdeníku.

Výzva biskupů Čech, Moravy a Slezska.

Milé sestry a milí bratři,

blíží se volby do Evropského parlamentu. Chceme vás povzbudit k účasti. K Božímu království, které máme utvářet svým životem už zde na zemi, nás nepřivede pasivita a tím méně lhostejnost.

Náš kontinent prochází těžkými zkouškami. Jde nejen o naši ekonomickou prosperitu, bezpečí, ale také o svobodu a budoucnost příštích generací.

Pán Ježíš o svých následovnících říká, že jsou „solí země“ (Mt 5,13). Vyberme tedy pozorně ty, kteří chtějí být touto solí i v širším společenství národů a států, jehož jsme už dvacet let součástí. Zvolme si zástupce, kteří jsou připraveni nás reprezentovat a hájit přitom principy, které chceme do tohoto světa vnášet i v prostoru Evropské unie. Postarejme se svou účastí ve volbách do Evropského parlamentu, aby i tam nadále hlas křesťanů zazníval. Zvolené poslance pak doprovázejme svými modlitbami.

K dobré volbě vám žehnají

Biskupové české a moravské církevní provincie   

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


„Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na církevní školy v diecézi.

Dnes večer je adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO končí doba velikonoční. V pondělí 20. května začíná 7. týden liturgického mezidobí.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 20. 5. – památka Panny Marie, Matky církve

Čtvrtek 23. 5. – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Pátek 24. 5. – den modliteb za církev v Číně

Za týden je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Při mši svaté v 10.15 hod. přistoupí poprvé ke svatému přijímání děti, které dokončily přípravu. Provázejme je svými modlitbami.

Příští neděli odpoledne v 15.00 hod. jste zváni na májovou pobožnost u kapličky ve Štěchovicích.

Dá-li Pán, už za 5 týdnů bude v našem kostele sv. Mořice slavit první mši svatou v rodné farnosti Josef Kvapilík. Těšíme se, provázíme ho modlitbou a připravujeme primici. Na hmotné zajištění primice je vyčleněna pokladnička u vstupu do kaple Panny Marie Bolestné. Děkujeme za každý váš dar.

Na kněžské svěcení v Olomouci 22. června je objednán autobus. Zapište se ve farní kanceláři.

Církevní základní škola v Kroměříži slaví 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ.

Oslava se uskuteční v úterý 21. května a její součástí bude mše svatá s arcibiskupem Josefem Nuzíkem ve 12 hod. v kostele Panny Marie. Slavnostní bohoslužbu můžete v přímém přenosu sledovat na TV Noe.

Další informace si prosím přečtěte ve farním zpravodaji TRIO EXPRES.

Na podnět papeže Františka slavíme v církvi 1. Světový den dětí. V Římě se bude slavit 25. a 26. května. Myšlenku z poselství Svatého otce dětem najdete také v našem farním zpravodaji.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Dnes večer je adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Minulou neděli jste při sbírce na církevní školy v diecézi věnovali 35 085 Kč. „Pán Bůh zaplať.“

Dnes odpoledne jste zváni na májovou pobožnost v 15 hod. u kaple sv. Floriána ve Štěchovicích.

SVÁTKY V TÝDNU

Čtvrtek 30. 5. – slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

(věřícím se doporučuje účast na mši svaté)

Pátek 31. 5. – svátek Navštívení Panny Marie

Sobota 1. 6. – památka sv. Justina, mučedníka, Mezinárodní den dětí

Blíží se kněžské svěcení. Pamatujme v modlitbě na našeho jáhna Josefa Kvapilíka. Připravujeme primici a je potřeba mnoho ochotných rukou, abychom uklidili prostor kolem kostela a na zahradě, a připravili posezení pro účastníky primice. Děkujeme všem, kdo pomáháte a prosíme zapojte se další. Hlaste se ve farní kanceláři. Tam se také zapisujte na autobus, který pojede na kněžské svěcení do Olomouce.

Na hmotné zajištění primice je vyčleněna pokladnička v kostele sv. Mořice u vstupu do kaple Panny Marie Bolestné. Děkujeme za každý váš dar.

Další informace najdete v našem farním týdeníku.

Mnozí víte, že Otec Bohumil Kundl, místoděkan a duchovní správce farnosti Panny Marie je v nemocnici. Má k dispozici výbornou péči, po které bude potřebovat delší rekonvalescenci. Prosíme o respektování soukromí. Po dobu nemoci ho nekontaktujte. O to víc na něj pamatujme v modlitbě.

Snažíme se propojit farnosti, aby pořad bohoslužeb v nejbližší dny zůstal zachován, jak ve farnosti Panny Marie, tak v naší farnosti sv. Mořice. Prosím sledujte farní zpravodaj a webové stránky farnosti. Případné změny budou zavčas oznámeny.

Jedna změna nastane v tomto týdnu, a to ve čtvrtek, kdy je slavnost Těla a Krve Páně. Už v minulých letech, jsme tuto slavnost prožívali společně. Tak tomu bude i letos. Všichni jste srdečně zváni ve čtvrtek 30. května na mši svatou v 18 hod. do kostela Panny Marie. Po mši svaté nebude průvod. Zůstaneme v kostele a společně prožijeme adoraci zakončenou svátostným požehnáním. Kromě mše svaté v klášteře sester sv. Kříže, která je v 11.30 hod., jsou ostatní bohoslužby zrušeny. Nebude mše svatá ve čtvrtek ráno v kostele Panny Marie a nebude mše svatá večer v našem kostele sv. Mořice.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

SVÁTEK MATEK

Minulou neděli byla sbírka na pronásledované křesťany. Věnovali jste 47 515 Kč. Děkujeme za vaši štědrost.

Mše svatá dnes v 10.15 hod. je obětována za maminky. Všem maminkám děkujeme za jejich lásku a obětavost a přejeme jim vše dobré!

Na oslavu Dne matek a Dne rodin připravila místní organizace KDU-ČSL program pro maminky, děti a celé rodiny. Přijměte pozvání a přijďte dnes odpoledne ve 14 hod. na Velké náměstí.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 13. 5. – Panny Marie Fatimské

Úterý 14. 5. – svátek sv. Matěje, apoštola

Čtvrtek 16. 5. – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka.

Za týden je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Uskuteční se sbírka na církevní školy v diecézi.

Co se děje ve farnosti během tohoto týdne? Sváteční bohoslužby, májové pobožnosti, různá setkání i nabídky poutí – to vše najdete ve farním zpravodaji TRIO EXPRES zde na webu farnosti, v tištěné podobě v našich kostelích.

Připravujeme se na slavnost Seslání Ducha Svatého a vyprošujeme církvi i světu otevřenost pro jeho dary. V našem městě, pokud zahrneme i Hradisko, jsou tři farnosti. Stále nám chybí větší vzájemná spolupráce a musíme se tomu učit. Kdo nám může být nejlepším učitelem a pomocníkem, než Duch Svatý, který sjednocuje celou církev. Nabízíme vám dvě možnosti, jak prožít Svatodušní vigilii v sobotu 18. května:

  • Buď slavením mše svaté společně s farností Panny Marie večer ve 20.30 hod. v kostele Panny Marie
  • Nebo slavením modlitební vigilie ve 20 hod. v kostele Všech svatých v Hradisku.

V sobotu 18. května nebude večerní mše svatá v kapli na Malém Valu.