Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 29. 10. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 29. 10. 2023, 30. mzd. (1. pátek)

Dobrý a milosrdný Bože, prosíme za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s Tebou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k Tobě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím, praví Pán. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Dobrý a milosrdný Bože, prosíme za ty, kteří …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby za umírající (1. část)

Křesťanská duše, vydej se na cestu z tohoto světa ve jménu Boha, všemohoucího Otce, který tě stvořil, ve jménu Ježíše Krista, Božího Syna, který pro tebe trpěl, ve jménu Ducha Svatého, který byl na tebe vylit, Kéž ještě dnes dojdeš pokoje v příbytku u Boha na svatém Siónu ve společenství se svatou Bohorodičkou Pannou Marií, se svatým Josefem a se všemi anděly a svatými.

 

Odporoučím tě drahý bratře (sestro), všemohoucímu Bohu, odevzdávám tě tomu, který tě stvořil. Vrať se tedy k svému původci, který tě uhnětl z hlíny země.
Kéž ti při odchodu z tohoto života vyjde naproti svatá Panna Maria, andělé a všichni svatí.
Kéž tě osvobodí Kristus, který byl pro tebe ukřižován,
kéž tě osvobodí Kristus, který za tebe dal život.
Kéž tě Ježíš Kristus, Syn Boha živého, uvede do svého ráje. On je pravý pastýř; kéž v tobě pozná svou ovečku. Kéž tě očistí ode všech hříchů a připočte ke svým vyvoleným.
Kéž uvidíš tváří v tvář svého Vykupitele a kéž na věky věků požíváš blaženého patření na Boha. Amen.