Back to Top

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 10. 12. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 10. 12. 2023, 2. adventní

Bože, prosíme za nás křesťany, abychom svým životem a jednáním ukazovali všem lidem bez rozdílu mateřskou tvář církve.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá, že uslyšíte jeho mocný hlas.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za nás křesťany, abychom …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

LAUDATO SI – modlitba

Nejvyšší Pane, přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů, Ty, který zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje, sešli na nás sílu svojí lásky, abychom pečovali o život a krásu.

Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili.

Otče chudých, pomoz nám vykoupit ty, kdo jsou na této zemi opuštěni a zapomenuti a kteří jsou v tvých očích tak drahocenní.

Ozdrav náš život, abychom chránili svět a nepustošili jej, abychom rozsévali krásu a nikoli znečištění a zkázu.

Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor chudých a této země.

Nauč nás objevovat hodnotu každé věci, rozjímat s úžasem, poznávat, že jsme na naší cestě k tvému nekonečnému světlu hluboce spojeni se všemi tvory.

Díky, že jsi s námi po všechny dny. Buď nám, prosím, oporou v našem boji za spravedlnost, lásku a pokoj.

https://www.modlitba.cz/file/37066cd4a0c7baf8ad7c5e8cd75932a2/309/Laudato%20si%20v%C3%BDzva_plak%C3%A1t%20(1).pdf

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 3. 12. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 3. 12. 2023, 1. adventní

Bože provázej nás adventní dobou svým požehnáním, abychom nabízené milosti přijali a žili ke Tvé chvále.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

K tobě pozvedám svou duši, Hospodine, můj Bože, v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou nejásají moji nepřátelé.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, … radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože provázej nás adventní dobou

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Hymnus, breviář, ranní chvály

Blíží se k nám doba smilování,
od jordánských břehů zní volání:
„Čiňte, lidé, z hříchů svých pokání.“

Je to mocný hlas Křtitele Jana,
jemuž Bohem ta úloha dána,
aby předchůdcem byl Krista Pána.

Volá: „Cesty křivé urovnejte,
údolí vyplňte, hory snižte,
obraťte se, mějte srdce čisté.

Neboť za mnou Kristus má přijíti,
jemuž nemohu já roven býti,
ten vás bude Duchem Svatým křtíti.“

Přijď již, milý Kriste, a buď s námi,
proměň srdce naše ve své chrámy,
přijď, Pane náš, smiluj se nad námi.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 19. 11. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 19. 11. 2023, 33. mzd.

Bože, děkujeme za příležitost vzdělávat se, rozmnož v nás touhu po růstu ve víře, věrnosti, vytrvalosti a lásce k Tobě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás, praví Pán; kdo zůstává ve mně, ten nese mnoho ovoce.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, …, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za příležitost vzdělávat se,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za mládež

Dobrý Otče, prosíme Tě, vylej svého Svatého Ducha na všechny mladé lidi a dej jim poznat svou lásku, kterou je nekonečně miluješ. Daruj jim nový pohled na tvou dobrotu i Tvůj pohled na ně samotné.

Otče, prosíme Tě, dej, ať se mladí lidé nebojí vykročit na cestu s tebou, ať naslouchají tvému Svatému Duchu a svým životem září a vydávají svědectví mezi svými vrstevníky o Tobě a životě s Tebou. Amen.

 

Žehnací modlitba

Pane, děkuji ti za to, že jsem babička / dědeček těchto mých vnoučat. Děkuji ti, že jsi nám je poslal do rodiny, že se můžeme spolu sdílet a společně hledat tebe.

Prosím, abys jim požehnal ve všem, co budou konat, abys jim požehnal v jejich studiu a práci, abys jim požehnal při výběru jejich životního partnera a povolání a abys je po celý jejich život chránil a vedl po svých cestách. Amen.

S církevním schválením vydala Sekce pro mládež České biskupské konference.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 26. 11. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 26. 11. 2023, Ježíše Krista Krále, (1. pátek)

Bože, prosíme za naše ministranty a za naše děti, aby vyrůstaly v laskavém domácím prostředí svých rodin a za jejich vedení na cestě ke spáse.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za naše ministranty a za naše děti,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem!

Mojžíš řekl lidu: "Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou svou silou! Ať tato slova, která ti dnes přikazuji, zůstanou v tvém srdci! Opakuj je svým synům, mluv o nich, když budeš přebývat doma, když budeš na cestách, když budeš ležet i stát. Přivaž je na svou ruku jako znamení a jako ozdobu mezi své oči. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány! Až tě přivede Hospodin, tvůj Bůh, do země, kterou přísahou zaslíbil dát tvým otcům Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, do velikých a krásných měst, která jsi nevystavěl, do domů, plných všeho bohatství, které jsi nenaplnil, k vyhloubeným cisternám, které jsi nevysekal, do vinic a olivových sadů, které jsi nevysázel, až budeš jíst do sytosti, chraň se zapomenout na Hospodina, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu sloužit a jen v jeho jménu přísahat!" (Dt 6,4-13)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 12. 11. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 12. 11. 2023, 32. mzd.

Bože, prosíme za sebe navzájem, abychom v každodenním životě uměli pravdivě žít ve světě své povolání křesťana.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za sebe navzájem, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby za umírající (3. část)

Pane Ježíši Kriste, Spasiteli světa, odporoučíme Ti Tvého služebníka (tvou služebnici) N. a prosíme Tě:
přijmi ho (ji) milostivě do radostí svého království, neboť jsi pro něho (pro ni) sestoupil na tuto zemi. Třebaže z lidské slabosti zhřešil(a), nezapřel(a) trojjediného Boha, Stvořitele nebe i země, ale věřil(a) v něj a klaněl(a) se mu.

 

Když umírající zemře, říká se:
Svatí Boží přátelé ať vás doprovodí. Andělé Páně ať vám (ti) vyjdou naproti a přijmou vás (tě) mezi sebe a představí vás (tě) před trůnem Nejvyššího. Kéž vás (tě) přijme Kristus, který vás (tě) zavolal. Kéž vás (tě) andělé k němu dovedou a představí vás (tě) před trůnem nejvyššího. Ať vám (ti) dá Pán věčné odpočinutí a věčné světlo ať vám (ti) svítí. Kéž vás  (tě) andělé k němu dovedou a představí vás (tě) před trůnem Nejvyššího.

Modleme se: Do Tvých rukou, Bože, svěřujeme našeho bratra (naši sestru) N., neboť věříme, že žije, i když zemřela, a prosíme Tě: ať mu (jí) všechno, čím se v lidské slabosti provinil(a), Tvá milosrdná láska odpustí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.