Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

29. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na opravu střechy nad sakristií našeho kostela sv. Mořice.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 18. 10. - svátek sv. Lukáše, evangelisty

Sobota 22. 10. – sv. Jana Pavla II., papeže

Za týden slavíme Misijní neděli. Koná se sbírka na misie. Dopis národního ředitele Papežských misijních děl najdete zde a také v našem farním týdeníku. Obsahuje informace o využití sbírky. Zde v kostele jsou Misijní kalendáře. Svým darem za kalendář podporujete projekty Papežského misijního díla dětí. Složenka je uvnitř kalendáře.

Duchovní podporou může být také novéna před Misijní nedělí. Její text je na internetové stránce Papežského misijního díla www.misio.cz. A v sobotu večer před Misijní nedělí je Misijní most modlitby, ke kterému je možné se připojit doma v kruhu rodiny.

Další informace jsou ve farním týdeníku. V jeho úvodu se píše o přípravě voleb do pastorační rady naší farnosti. Pastorační rada naší farnosti dovršila čtyřleté období své činnosti. Děkuji všem členům pastorační rady, kteří v tomto funkčním období pro farnost obětavě pracovali. Před námi je volba nové pastorační rady. Od dnešního dne do neděle 30. října můžete do schránky v kostele sv. Mořice, která je viditelně označena, vkládat jména kandidátů, které doporučujete do pastorační rady.

Kandidát musí patřit do naší farnosti a mít aspoň 18 let. U každého kandidáta, kterého navrhujete, uveďte jméno, příjmení a adresu. Použijte lístky, které jsou vedle schránky. Prosím, zapojte se. Právo navrhovat a právo volit kandidáty má každý farník od 15 let. Volební komise zpracuje vaše návrhy a 6. listopadu zveřejní seznam kandidátů.

Volby do pastorační rady se budou konat v neděli 20. listopadu 2022.

BIŘMOVÁNÍ STUDENTŮ AG

V pátek 21. října při mši svaté v 11 hod. v kostele sv. Mořice udělí biskup Mons. Josef Nuzík svátost biřmování studentům Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Provázejme je svými modlitbami.