Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 15. 7. 2018

Bože, proměňuj naši farnost, aby byla sjednocena v lásce, pokoji a vzájemné pomoci a abychom svým životem a vztahy nabízeli a šířili radostnou zvěst evangelia.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 15. 7. 2018, 15. mzd.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Shlédni, Bože, na dary své církve a posvěť je, aby se nám staly pokrmem, který posvěcuje náš každodenní život. Skrze Krista, našeho Pána.

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm, praví Pán.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, proměňuj naši farnost, aby byla sjednocena v lásce, pokoji a vzájemné pomoci a abychom svým životem a vztahy nabízeli a šířili radostnou zvěst evangelia.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Všemohoucí a milosrdný Bože,

ve jménu svého Syna jsi nás shromáždil vjedno,

abychom dosáhli tvého milosrdenství

a v pravý čas nalezli tvou milost a pomoc.

Otevři naše oči, abychom poznali své hříchy,

a proměň naše srdce, abychom konali opravdové pokání.

Hřích nás rozdělil a rozptýlil,

tvá láska kéž nás znovu sjednotí.

Naše slabost nás ranila,

tvá síla kéž nás uzdraví a upevní.

Smrt nás přemohla,

tvůj Duch kéž v nás vzkřísí nový život.

Obnov v nás pravou lásku,

aby náš život byl životem tvého Syna

a aby všichni lidé viděli,

že uprostřed tvé církve stále zůstává

ten, kterého jsi nám poslal,

tvůj Syn, Ježíš Kristus, náš Pán.

On s tebou žije a kraluje na věky věků.

 

(Obřady pokání, str. 35/5)