Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 21. 4. 2024

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 21. 4. 2024, 4. velikonoční

Bože, prosíme za mládež, aby velkodušně odpovídala na Boží volání k přijetí svátosti manželství a aby rodiny byly místem, kde se mohou rodit a růst kněžská a řeholní povolání.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za mládež, aby velkodušně

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Rodičovské požehnání před důležitým životním krokem dítěte

V.: Naše pomoc je ve jménu Pána.
Odp.: Neboť on stvořil nebe i zemi.

Slova svatého evangelia podle Matouše (Mt 7, 24-25)
Ježíš řekl: "Každý, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se muži rozvážnému, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - ale nezřítil se, protože měl základy na skále."
(nebo Kol 3, 12-17; 1 Jan 2, 13b.14c.15-17; Gn 28, 10-16; Mt 7, 12-14)

Pane, náš dobrý Bože, * Otče našeho Pána Ježíše Krista, * shlédni na našeho N. (naši N.), * který stojí před důležitým krokem ve svém životě; * (začíná studia - odchází z domova - vstupuje do manželství - začíná * práci ve svém povolání). * Provázej ho požehnáním v jeho očekáváních a nadějích, * vždyť všechno závisí na tvé pomoci. * Chraň ho od zlého a veď ho po správných cestách. * Zachovej ho ve své lásce a ve společenství své církve.

Žehnající dělá na čele žehnaného znamení kříže a říká:
Ať tě provází a chrání všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý. Odp.: Amen.
V.: Dobrořečme Pánu. Odp.: Bohu díky.