Bože, ať podle příkladu apoštolů a učedníků v modlitbách jednomyslně setrváváme s Pannou Marií na modlitbách v očekávání Ducha Svatého.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

Přijmi, Bože, modlitby a dary svého lidu a dej nám ducha pravé zbožnosti, abychom byli celým svým životem spojeni s Kristovou obětí a došli do nebeské slávy. Skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, …, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ať podle příkladu apoštolů a učedníků v modlitbách jednomyslně setrváváme s Pannou Marií na modlitbách v očekávání Ducha Svatého.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Přijď, ó Duchu přesvatý, rač paprsek bohatý, světla svého v nás vylít. Přijdi, Otče nebohých, dárce darů přemnohých, rač nám mysli osvítit.

Modlitba k Duchu Svatému

Duchu Svatý, pravý prameni života a moudrosti, vznešený původce všeho bytí!

Milostivě pronikni paprskem své jasnosti temnotu mého rozumu a zbav mne tmy hříchu a nevědomosti.

Dej mi bystrost v chápání, dobrou paměť k uchování vědomostí, schopnost správného úsudku, jemnost a přesnost k vysvětlování, plnost, bohatost a něhu ve vyjadřování.

Nauč mě dílo začínat, provázej mě v jeho průběhu a pomoz ke zdárnému dokončení.

Dej, aby můj jazyk sloužil jenom pravdě, uchraň mne pošetilé pýchy z toho, co vím.

Dej, abych nikdy nezapomněl, že důležitější než všechno pachtění, je stále více poznávat Tebe, jediného pravého Boha.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.