Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 5. 3. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 5. 3. 2023, 2. postní

Bože, děkujeme za dar našich kněží, povzbuzuj a posiluj je ve službě Tvé milosrdné lásky.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá: Hospodine, hledám tvou tvář. Neskrývej svou tvář přede mnou.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dar našich kněží …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Bože, tebe chválíme, tebe, Pane, velebíme. * Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země. * Všichni andělé, cherubové i sarafové, * všechny mocné nebeské zástupy bez ustání volají: * Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. * Plná jsou nebesa i země tvé vznešené slávy. * Oslavuje tě sbor tvých apoštolů, * chválí tě velký počet proroků, * vydává o tobě svědectví zástup mučedníků; * a po celém světě vyznává tě tvá církev: * neskonale velebný, všemohoucí Otče, * úctyhodný Synu Boží, pravý a jediný, * božský Utěšiteli, Duchu svatý, * Kriste, Králi slávy, tys od věků Syn Boha Otce; * abys člověka vykoupil, stal ses člověkem a narodil ses z Panny; * zlomil jsi osten smrti a otevřel věřícím nebe; * sedíš po Otcově pravici a máš účast na jeho slávě. * Věříme, že přijdeš soudit, a proto tě prosíme: * přispěj na pomoc svým služebníkům, vždyť jsi je vykoupil předrahou krví; * dej, ať se radují s tvými svatými ve věčné slávě. * Zachraň, Pane, svůj lid, žehnej svému dědictví, veď ho a stále pozvedej. * Každý den tě budeme velebit a chválit tvé jméno po všechny věky. * Pomáhej nám i dnes, ať se nedostaneme do područí hříchu. * Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi. * Ať spočine na nás tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. * Pane, k tobě se utíkáme, ať nejsme zahanbeni navěky.
 (Kancionál 061 – Ambrosiánský chvalozpěv)