Ne 22. 4. 2018, 4. velikonoční

Bože, prosíme o brzké otevření kaple Božího Milosrdenství v Kroměřížské nemocnici a o milosti pro všechny nemocné v našich nemocnicích.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, tys naplnil svatého biskupa Vojtěcha touhou po spáse duší a posilovals ho, aby svou věrnost potvrdil mučednickou smrtí; na jeho přímluvu pomáhej biskupům a kněžím, aby svědomitě konali svou službu, a lid, kterýs jim svěřil, posiluj,
ať ochotně kráčí cestou, kterou ho jeho pastýři vedou.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o brzké otevření kaple Božího Milosrdenství v Kroměřížské nemocnici a o milosti pro všechny nemocné v našich nemocnicích.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Pane náš, Bože, dej nám milost,
abychom po tobě toužili celým svým srdcem,


ať tě v této touze hledáme a nalezneme,
až tě nalezneme, ať tě milujeme
a až tě budeme milovat,
ať odvrhneme vše, od čeho jsi nás vykoupil. Amen.

Sv. Anselm

Modlitba za nemocné

Modleme se. Shlédni, prosíme, Pane, na svého služebníka…, nemocí zesláblého, a občerstvi duši, kterou jsi stvořil: aby se tímto Tvým navštívením napravil a pocítil, že byl uzdraven Tvým lékem.
Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože,
jenž vléváš milost svého požehnání v těla nemocných a své stvoření mnohonásobnou dobrotivostí zachováváš, vyslyš milostivě naše pokorné volání, abys svého služebníka zdravím obdaroval,
svou pravicí pozdvihl, svou silou posilnil,
mocí ochránil a své svaté Církvi dokonale zdravého vrátil. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Sirachovec 38,1-10: “Měj ve vážnosti lékaře, neboť jej potřebuješ. I jej stvořil Nejvyšší k pomoci druhým. Od Boha má schopnost léčit a od krále přijímá dary.“