Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 16. 10. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 16. 10. 2022, 29. mzd.

Prosíme za mládež, aby velkodušně odpovídala na Boží volání a za naše rodiny, aby byly místem, kde se mohou rodit a růst kněžská a řeholní povolání.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Jak je krásné vidět na horách posla, který přináší radostnou zprávu, zvěstuje pokoj a oznamuje spásu.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za mládež, aby velkodušně odpovídala …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

„Mluv o knize Božího Zákona, přemýšlej o ní dnem i nocí, abys zachovával a dělal všechno, co je v ní psáno; pak bude tvá cesta správná a budeš mít úspěch.“ (Srv. Joz 1,8)

 

„Bože, tys otevřel mysl svatého Jeronýma, aby rozuměl Písmu svatému a zamiloval si ho celým svým srdcem; naplň i nás láskou k tvému slovu, aby bylo naším stálým pokrmem a zdrojem života. …“

 

ČTENÍ (2 Tim 3,14-17): „Milovaný! Drž se toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš přece, od koho ses tomu naučil! Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, abys dosáhl spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo.“

 

„Tvé slovo se mi stalo radostí a potěšením srdce, Hospodine, Bože zástupů.“ (Jer 15,16)

 

„Bože, nauč nás rozjímat o tvém slově, jak jsi to naučil svatého Jeronýma, abychom byli stále lépe připraveni přistupovat k slavení Kristovy oběti. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.“

(texty a modlitby z liturgie)