Ne 8. 4. 2018, 2. velik., neděle Božího milosrdenství

Bože, prosíme, veď lidi a národy, aby měli úctu k počatému životu a hájili důstojnost života od početí až do přirozené smrti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, vyznáváme, že se tvé Slovo stalo v lůně Panny Marie člověkem, tvůj Syn, náš Vykupitel, se stal jedním z nás a má účast na našem lidském životě;
dej, ať i my máme účast na jeho božství.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme, veď lidi a národy, aby měli úctu k počatému životu a hájili důstojnost života od početí až do přirozené smrti.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Bůh každému člověku říká: „Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; dříve než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě.“
S důvěrou mu svěřme své prosby:
(Prosíme Tě, vyslyš nás.)

 1. Prosíme za služebníky církve, aby moudře hájili nedotknutelnost života člověka od okamžiku početí
  až po přirozenou smrt.
 2. Prosíme za politiky, aby statečně odporovali zlu
  a upřímně hájili dobro, zvláště pokud jde o samotný lidský život.
 3. Prosíme za laiky, aby s otevřeným srdcem pomáhali potřebným a vnášeli kulturu života do celé společnosti.
 4. Prosíme za pracovníky ve zdravotnictví:
  aby se nestavěli do role Boží, ale stáli na straně bezbranných, nemocných a starých
 5. Prosíme za zemřelé nenarozené děti,
  které svěřujeme tvé lásce. Dej, ať jejich přímluva proměňuje jejich rodiče a svět, ve kterém žijeme.

Všemohoucí Bože, tvůj Syn spolu se Svatým Duchem konal mnohé věci již před svým narozením.
Přijmi naše prosby, které Ti přinášíme skrze Krista našeho Pána.