Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 12. 6. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 12. 6. 2022, Slavnost Nejsvětější Trojice

Děkujeme za budoucí jáhny a novokněze a prosíme o nová povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu, aby rostlo Boží království.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Děkujeme za budoucí jáhny a novokněze…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba připisovaná papeži Klementu XI. (2. část)

Nauč mě, Bože: milovat tebe, nemilovat sebe, horlivě sloužit bližnímu, nesloužit marnostem světa.

Ať se snažím poslouchat představené, přicházet na pomoc podřízeným, starat se o přátele, odpouštět nepřátelům. Ať přemáhám poživačnost zdrženlivostí, lakotu štědrostí, hněv mírností, vlažnost horlivostí.

Ať jsem rozvážný, když mám rozhodovat, stálý, když mi hrozí nebezpečí, trpělivý, když musím snášet protivenství, pokorný, když se mi všechno daří.

Ať jsem při modlitbě soustředěný, v jídle a pití střídmý, v plnění povinností horlivý, v předsevzetí vytrvalý. Ať se snažím o vnitřní nevinnost, skromné vystupování, příkladné chování, spořádaný život.

Ať se neustále snažím ovládat svou povahu, prospívat v milosti, zachovávat přikázání, směřovat ke spáse.

Ať se od tebe učím:
jak pomíjivé je to, co je pozemské,
jak veliké je to, co je božské,
jak krátké je to, co je časné,
jak trvalé je to, co je věčné.
Ať žiji tak, aby mě nepřekvapila smrt,
ať jednám tak, abych se nemusel bát soudu,
ať se chovám tak, abych unikl peklu a dosáhl nebe.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.