Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 24. 6. 2018

Ne 24. 6. 2018, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Bože, děkujeme za kněze a jáhny. Posiluj je a žehnej jejich apoštolské činnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Nasytil jsi nás, Bože, svátostným pokrmem, naplň nás také duchem své lásky, abychom se chovali k sobě navzájem jako první křesťané: setrvávali v lámání chleba i v apoštolské nauce a byli jedno srdce a jedna duše. Skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, … radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za kněze a jáhny. Posiluj je a žehnej jejich apoštolské činnosti.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Modlitba apoštolských pracovníků

Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží,
nauč nás pravé velkomyslnosti.
Nauč nás Tobě sloužit, jak toho právem zasluhuješ:
ať dáváme a nepočítáme,
ať bojujeme a nedbáme ran,
ať pracujeme a nehledáme odpočinek,
ať se obětujeme
a nečekáme jinou odměnu kromě vědomí,
že jsme splnili Tvou vůli. Amen.

Ignác z Loyoly

Ježíši, jenž žiješ v Marii, přijď a žij ve svých služebnících Duchem své svatosti, plností své síly, dokonalostí svých cest, pravdivostí svých ctností, účastí ve svých tajemstvích. Vládni v nás nad veškerou nepřátelskou mocí svým Duchem ke cti svého Otce. Amen.