Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 31. 3. 2024

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 31. 3. 2024, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Nebeský Otče, ve svém Synu jsi nám daroval nový život. Dej, ať v síle Ducha Svatého, naplněni radostí, pomáháme bližním na cestě k Tobě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Kristus včera i dnes, - začátek i konec, - alfa i omega, - Kristus je Pán všech věků, - on vládne dějinám, - jeho je království i moc i sláva - po všechny věky věků. Amen.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Nebeský Otče, ve svém Synu jsi nám daroval …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za kněze (1. část)

Pane, dej sílu kněžím, když cítí osten pohrdání, když cítí strach před mocnými tohoto světa, když jsou opuštěni, zrazováni a odsuzováni. A nám dej milost, abychom každého kněze upřímně ctili. Amen.

Pane, dej ducha oběti kněžím, kteří jsou unaveni, u kterých se silně hlásí přirozenost s požadavkem odpočinku, kteří jsou v nebezpečí zevšednění. Nám pak dej milost, abychom jim sebemenším způsobem nepřitížili, ale naopak abychom pomohli nést jejich kříž s opravdovou úctou a pochopením. Amen.

Spasiteli zhroucený pod dřevem bolesti, voláme k Tobě o milost záchrany pro kněze, které vábí hřích, kteří se kloní k první zradě na svatém kněžském ideálu. Pro své trpké ponížení, smiluj se nad nimi, ať se vzpamatují a odmítnou každé pokušení. Amen.

Kolikrát nám už kněží pomohli nést kříž. Kolikrát nás už zachránili před pádem, před dalším pochybením, před dalším krokem mimo cestu. Ať tedy i my pomáháme, jak kdo může. A modlit se a obětovat může každý. Amen.

Pane, ať naši kněží nemluví k nám nadarmo, ať jejich slova nebereme na lehkou váhu, ať slyšené pravdy přijímáme zodpovědně do svého srdce i do svého života. Amen. Smiluj se nad námi, Ježíši, ...