Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 27. 2. 2022, 8.mzd. (1. pátek)

Prosíme za naše společenství, abychom zachovali víru, naději, lásku a otevřeli svá srdce potřebám těch, kteří trpí nedostatkem.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Smiřte se s Bohem! Hle, teď je ta doba příhodná! Nezatvrzujte dnes svá srdce, ale slyšte hlas Hospodinův.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za naše společenství, abychom zachovali …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Hledej mě, protože jsem vše, co ti schází.

Hledej mě vytrvale, neúnavně a nebuď překvapen, když se ti někdy zdá, že nejsem k nalezení.

Hledej mě tam, kde jsem - v eucharistii, kde se nepřestávám za tebe obětovat svému Otci.

Aby Bůh spasil člověka, chtěl mu dát "nové srdce" věrné jeho lásce. Dal mu Srdce Krista, mistrovské dílo ducha Svatého, probodené kopím na kříži, které se tak pro všechny stalo nevyčerpatelným pramenem věčného života.

Toto Srdce je nyní zárukou naděje pro každého člověka.

(Národní eucharistický kongres 2015, Sv. Jan Pavel II.)

 

Otevřme svá srdce Božímu působení v Písmu svatém, ať objevíme smysl svého života ve světle Slova, které se stalo tělem.

Také my chceme poznat Boha, který se nám zjevuje ve svém Slově. Proto chceme přijmout Boží slovo, uvědomovat si důležitost jeho každodenního čtení, abychom tak stále žili v hlubším spojení s Ježíšem Kristem.

Čtěme, hlásejme a žijme Boží slovo s radostí.

(z liturgie „neděle Božího Slova)