Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 20. 6. 2021, 12. mzd.

Bože, děkujeme za rodiny a prosíme o vytrvalou víru rodičů a jejich dětí, posilovanou častým svatým přijímáním.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Jan přišel, aby svědčil o světle,
a aby připravil Pánu ochotný lid. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za rodiny a prosíme o vytrvalou…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Prosebné modlitby a díkůvzdání (Enchiridion odpustků)

Všemohoucí Bože, osvěcuj nás svým vnuknutím a provázej naše jednání svou pomocí, ať konáme všechno, od začátku až do konce, ve spojení s tebou. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Vzdáváme ti díky, všemohoucí Bože, za všechno tvé požehnání: jenž žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen.

Požehnej, Pane, nás a tyto tvé dary, které z tvé štědrosti budeme přijímat. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Všemohoucí Bože, děkujeme ti za tento den a prosíme tě: chraň nás svou milostí, abychom nesešli na cestu hříchu, a veď naše myšlenky, slova i skutky, abychom ti dnes zbožně a spravedlivě sloužili. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Pane, svatý Otče, všemohoucí a věčný Bože, vyslyš naši modlitbu: Sešli z nebe svého anděla, aby navštěvoval, střežil, chránil, bránil a posiloval všechny, kdo přebývají v tomto domě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

Navštiv, Bože, náš příbytek a zažeň od nás všechny úklady nepřítele, pošli své svaté anděly, ať jsou s námi a chrání nás, a stále nás provázej svým požehnáním. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.