Back to Top

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Minulou neděli jste při sbírce na církevní školy v diecézi věnovali 23 425 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Děkuji mládeži a všem, kdo se zapojili, za působivé uspořádání evangelizační akce Večer chval v zahradě.

Ve čtvrtek 20. června je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ. Přijměte pozvání na oslavu, kterou prožíváme společně s farností Panny Marie. Mše svatá bude sloužena v 18 hod. v kostele Panny Marie. Po ní následuje eucharistický průvod do našeho farního kostela sv. Mořice, kde bude svátostné požehnání. Přijďte v hojném počtu poděkovat za dar Eucharistie. Prosíme rodiče, aby vypravili děti za družičky, a děti, aby sypaly po cestě květiny.

V pondělí 24. června je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. V kostele sv. Jana Křtitele budeme slavit poutní mši svatou v neděli 23. června v 18 hod. Bude obětována za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, za dobrodince tohoto kostela a za celé naše farní společenství.

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro příští školní rok jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Vyplňte je a odevzdejte co nejdříve.

Jednání členů pastorační rady naší farnosti se koná v úterý 18. června v 19 hod. na vikárce.

Koncert Pěveckého sboru Gaudeamus Brno se uskuteční příští neděli večer ve 20 hod. v našem kostele sv. Mořice. Koncert se koná v rámci Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením FORFEST 2019. Všichni jste srdečně zváni.

Milé děti, během školního roku jste sbírali kartičky k nedělnímu evangeliu. Chceme ocenit vaši snahu. Pokud jste ještě neodevzdali kartičky, předejte je po mši svaté. Více se dozvíte od paní katechetky Martiny.

Pamatujme v modlitbě na ty, kdo v sobotu 22. června budou přijímat jáhenské svěcení.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

„Pán Bůh odplať“ vaši štědrost při dnešní sbírce na církevní školy v diecézi.

Prosíme děti, které se při nedělních bohoslužbách během školního roku zapojily do sbírání kartiček: Přineste tyto kartičky příští neděli, nebo je odevzdejte během týdne v sakristii. Paní katechetka Martina pro vás připravuje odměny.

Dnešní slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO končí doba velikonoční. V pondělí začíná 10. týden liturgického mezidobí.

Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí je možné zapisovat v sakristii farního kostela nebo ve farní kanceláři.

Mše svatá v kapli Božího milosrdenství v Kroměřížské nemocnici bude slavena v pátek 14. června ve 14 hod.

Ve farním zpravodaji najdete informace o akcích tohoto týdne: V pondělí dopoledne Malá škola modlitby, ve čtvrtek odpoledne setkání seniorů na Děkanátním centru pro rodinu. V pátek jste srdečně zváni na Večer chval v zahradě u sv. Mořice. V sobotu odpoledne je na centru pro rodinu setkání Společenství třetího řádu sv. Františka. Sledujte ve zpravodaji i další informace, nabídky a pozvání.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Minulou neděli jste při sbírce na křesťanské sdělovací prostředky věnovali 17 505 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Pátek 24. května je Den modliteb za církev v Číně.

Přijměte pozvání na Májové pobožnosti během celého týdne. Příští neděli bude Májová pobožnost ve 14.30 hod. u kapličky ve Vážanech. A zvláště rodiny s dětmi zveme na pouť ke kapli Panny Marie v lese u Nětčic. Májová pobožnost tam bude příští neděli v 15 hod.

Jednání pastorační rady naší farnosti se uskuteční v úterý 21. května od 19 hod. na vikárce.

V pátek 24. května 2019 se koná NOC KOSTELŮ. Připravili jsme pro vás POUTNICKÝ PAS s podrobným programem. Vezměte si jej i pro své sousedy a známé, rozdejte je ve svém okolí a pozvěte tak všechny do našich kostelů a kaplí. Prosíme, zapojte se do služby při této akci. Kontaktní osobou je Vít Pořízek. Na naši farnost a všechny poutníky, kteří k nám přijdou, pamatujme ve svých modlitbách.

Další pozvánky najdete v našem farním zpravodaji. Připomínám zvláště setkání Třetího řádu sv. Františka a akce, na které je třeba se přihlásit: Pouť maminek na Svatý Hostýn a víkend pro mladé ve věku 13 - 17 let na AG.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 31.345,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

A velké díky patří všem, kdo jste se zapojili a svým dílem přispěli k uskutečnění Noci kostelů v kostelech a kaplích naší farnosti.

Ve čtvrtek je slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Všichni jste srdečně zváni na mši svatou. Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

Měsíc květen zakončíme v pátek svátkem Navštívení Panny Marie.

Příští neděle - 7. neděle velikonoční - je DNEM MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY.

Ve středu 22. května zemřel pan Ing. Alois Bartončík. Rozloučíme se s ním při mši svaté v pondělí 27. května ve 13 hod. v kostele sv. Mořice.

Ve čtvrtek 23. května zemřel pan Miloslav Vlček. Rozloučení se koná v obřadní síni na hřbitově v Kroměříži ve středu 29. května v 15 hod.

Kéž je Pán přijme do svého nebeského království.

Ve farním zpravodaji najdete informace o akcích tohoto týdne: V pondělí Malá škola modlitby a Klub maminek u Studánky; ve středu přednáška na Arcibiskupském gymnáziu a koncert žáků Základní umělecké školy v kostele sv. Mořice; ve čtvrtek vernisáž dětské výtvarné soutěže na Děkanátním centru pro rodinu. Sledujte i další informace, nabídky a pozvání.

  1. Arnošt Červinka, kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, slaví životní jubileum – 80 let. Dlouhá léta učil na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Přijal pozvání a bude v kapli arcibiskupského gymnázia slavit mši svatou v úterý 28. května v 18 hod. Je možné se této mše svaté zúčastnit. Otci Arnoštovi vyprošujeme hojné Boží požehnání, dobré zdraví a radost ze služby Pánu.

„Bůh v mém životě“ – Před čtrnácti dny jsme slyšeli svědectví studenta Tomáše Pavelky. Dnes se s námi o svou životní zkušenost podělí sestra Alena Mojčáková z Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže.

Poselství Svatého otce k 56. světovému dni modliteb za povolání

Odvaha riskovat pro Boží zaslíbení
(12. května 2019)
Milé sestry a milí bratři,
po intenzivní a plodné synodě o mládeži v říjnu loňského roku jsme před krátkým časem oslavili 34. světový den mládeže v Panamě. Tyto dvě významné události umožnily církvi naslouchat hlasu Ducha Svatého a naslouchat i životu mladých lidí, jejich otázkám, slabostem, které na ně doléhají, nadějím, které v sobě nosí.
V tento den modliteb za povolání bych se chtěl zamyslet nad tématem, o kterém jsme hovořili s mladými v Panamě, a sice že Pánovo povolání nás činí nositeli zaslíbení a žádá od nás odvahu riskovat s ním a pro něj. Spolu s vámi bych se chtěl zamyslet nad úryvkem evangelia, který líčí povolání prvních učedníků u Galilejského jezera (Mk 1,16-20), a tak se krátce zastavil u dvou bodů: zaslíbení a risk.
Dvojice bratří – Šimon a Ondřej spolu s Jakubem a Janem – odvádějí svou každodenní rybářskou práci. Toto namáhavé řemeslo je naučilo znát zákony přírody, se kterými mnohdy musí zápasit, když se zvedne silný protivítr a loďka se zmítá na vlnách. Těžkou námahu někdy oplatí hojný úlovek, jindy celonoční snaha nestačí k naplnění sítí a ke břehu se vracejí unavení a zklamaní.
V takových životních situacích se běžně ocitá každý z nás, reaguje na touhy svého srdce, doufá v plody svého snažení, vydává se na „moře“ možností, aby našel správný směr, který může uhasit jeho žízeň po štěstí. Někdy se těšíme dobrému úlovku, jindy se, naopak, musíme vyzbrojit odvahou, abychom ovládli loďku zmítanou vlnami nebo abychom se vyrovnali s frustrací nad prázdnou sítí. Jako v příběhu každého povolání i v tomto dochází k setkání. Ježíš potkává na své cestě rybáře a přistoupí k nim… Stejně tak tomu bylo, když jsme potkali člověka, se kterým jsme se rozhodli sdílet život v manželství, nebo když jsme zažili fascinaci zasvěceným životem: překvapující setkání, v němž jsme zahlédli zaslíbení radosti schopné naplnit náš život. Tak tomu bylo v onen den u Galilejského jezera: Ježíš jde vstříc rybářům, vyvádí je z jejich „ochromení všedností“ (kázání během 22. světového dne zasvěceného života, 2. února 2018) a obrací se na ně přímo se zaslíbením: „Udělám z vás rybáře lidí“ (Mk 1,17).
Boží povolání tedy nenarušuje naši svobodu, neutváří klec, nenakládá na nás břemeno. Naopak, povolání je láskyplná iniciativa, kterou nám Bůh vychází vstříc a zve nás

k velkému plánu, chce, abychom se stali jeho součástí, odkrývá nám širší obzory moře a hojného lovu.
Bůh si totiž přeje, abychom nežili uvězněni ve všednosti, nesetrvávali v každodenních zvyklostech a nezůstali neteční k rozhodnutím, která by mohla dát našemu životu smysl. Pán nechce, abychom rezignovali a žili každodenní život v přesvědčení, že vlastně neexistuje nic, do čeho bychom měli vložit své síly a nadšení, čím bychom měli odpovědět na vnitřní neklid a hledat nové trasy pro naši plavbu. Pán chce, abychom objevili, že každý z nás je osobně povolán k něčemu velkému, proto nám někdy dá zažít „zázračný rybolov“. Náš život nemá zůstat chycen v sítích chybějícího smyslu a všeho, co umrtvuje srdce. Krátce řečeno, povolání je pozvání nezůstat stát na břehu se sítěmi v ruce, ale vydat se za Ježíšem cestou, kterou připravil pro nás, pro naše štěstí, pro dobro těch, kteří jsou kolem nás.
Přijetí tohoto pozvání samozřejmě vyžaduje odvahu a riziko rozhodnutí. První učedníci, které Ježíš povolal k velkému ideálu, „ihned nechali sítě a následovali ho“ (Mk 1,18). Abychom přijali Pánovo povolání, je tedy třeba se zcela dát všanc a postavit se dosud neznámé výzvě. Je třeba opustit vše, co by nás vázalo k naší malé loďce a bránilo by nám definitivně se rozhodnout. Je vyžadována odvaha, která nás vede k objevu Božího plánu s naším životem. Když se před námi otevřou obzory širokého moře povolání, nemůžeme zůstat v bezpečí své loďky a opravovat sítě, nýbrž uvěřit Pánovu zaslíbení.
Mám na mysli především povolání ke křesťanskému životu, které obdrží každý ve křtu. Toto povolání nám připomíná, že náš život není dílo náhody, ale dar od Pána pro milované děti shromážděné v církevní rodině. Křesťanský život se rodí a rozvíjí právě v církevním společenství, především skrze liturgii, vedoucí k naslouchání Božímu slovu a k milosti svátostí. Již od raného věku se učíme umění modlitby a bratrskému sdílení. Církev je naší matkou právě proto, že nám dává nový život a vede nás ke Kristu; máme ji tedy milovat, i když na její tváři zaznamenáme vrásky slabosti a hříchu. Máme přispět k tomu, aby byla krásnější a zářivější a mohla být svědectvím Boží lásky pro svět.
Křesťanský život se následně konkretizuje v rozhodnutích, která dávají jistý směr naší plavbě a přispívají k šíření Božího království ve společnosti. Myslím například na rozhodnutí uzavřít svátostné manželství a vytvořit rodinu, nebo na jiná povolání spojená se světem práce a profese, na aktivity v oblasti charity a solidarity, na úlohy ve společnosti a politice atd. Tato povolání z nás činí nositele zaslíbení dobra, lásky a spravedlnosti nejen pro nás, ale i pro společnost a kulturu, ve které žijeme a která potřebuje odvážné křesťany a opravdové svědky Božího království.

Při setkání s Pánem může někdo vnímat povolání k zasvěcenému nebo kněžskému životu. Pocítit povolání stát se „rybáři lidí“ na lodičce církve, v úplném sebedarování a v závazku věrné služby evangeliu a bratřím, znamená objev, který vyvolává nadšení i strach. Takové rozhodnutí znamená riskovat a opustit vše pro následování Pána a zcela se mu zasvětit, abychom se stali spolupracovníky na jeho díle. Rozhodnutí mohou bránit různé vnitřní překážky, v sekularizovaném prostředí, kde zdánlivě už není místo pro Boha a pro evangelium, můžeme ztratit odvahu a propadnout „únavě naděje“ (Homilie při mši svaté s kněžími, zasvěcenými, laickými hnutími, Panama 26. ledna 2019).
Není však větší radosti než dát svůj život všanc pro Pána! Zvláště vám, mladým lidem, bych rád řekl: Nebuďte hluší k Pánovu volání! Když vás povolá k tomuto životu, nestáhněte vesla do loďky, ale důvěřujte mu. Nenechte se přemoci strachem, který nás paralyzuje při pohledu na vrcholy, které ukazuje Pán. Mějte vždy na paměti, že těm, kdo opustí sítě a loďku, aby ho následovali, slíbil Pán radost nového života, která naplňuje srdce a dodává elán krokům.
Drazí, poznat své povolání a dát životu správný směr není vždy snadné. Je proto zapotřebí, aby se celá církev, kněží, řeholníci, pastorační asistenti, vychovatelé, snažili nabídnout zvláště mladým lidem příležitost k naslouchání a k poznávání povolání. Je zapotřebí pastorace mládeže a pastorace povolání, která pomůže objevit Boží plán, zvláště skrze modlitbu, rozjímání Božího slova, skrze eucharistickou adoraci a duchovní doprovázení.
Během Světového dne mládeže v Panamě vícekrát zaznělo, že je třeba se dívat na Pannu Marii. Také v životě této dívky bylo povolání zaslíbeními rizikem. Její poslání nebylo snadné, přesto však nedovolila strachu, aby měl hlavní slovo. Její „ano“ bylo ano toho, kdo se chce darovat a riskovat, kdo chce dát vše v sázku bez jakékoli záruky, jen s jedinou jistotou, že je nositelem zaslíbení. Ptám se každého z vás: Uvědomujete si, že jste nositeli zaslíbení? Jaké zaslíbení, které nosím v srdci, mám naplnit? Pannu Marii čekalo bezesporu náročné poslání, ale těžkosti nebyly důvodem k tomu, aby řekla „ne“. Ano, přišly komplikace, nikoli však takové komplikace, které vyvstávají, když nás ochromí zbabělost, protože nemáme vše nalinkované a zajištěné dopředu (Vigilie s mládeží, Panama 26. ledna 2019).
Spojme se v tento den v modlitbě a prosme Pána, aby nám ukázal svůj láskyplný záměr s naším životem, aby nám dal odvahu riskovat na cestě, kterou pro nás od počátku zamýšlel.
Ve Vatikánu dne 31. ledna 2019, v den památky sv. Jana Boska
FRANTIŠEK

Strana 23 z 29