POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes je Světový den migrantů a uprchlíků a také DEN CHARITY.

Minulou neděli jsme slavili pouť ke cti sv. Mořice. Děkuji všem, kdo jste jakkoli pomáhali s přípravou a organizací pouti – jak při liturgii, tak při společenském setkání. Při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali 21 090 Kč. „Pán Bůh zaplať.“

Zítra je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona našeho národa. Mše svatá bude v kostele sv. Mořice ráno v 9 hod. Večer mše svatá nebude. Je to výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým. Pamatujme na něj ve svých modlitbách. P. Václavu Altrichterovi i všem Václavům blahopřejeme k svátku a vyprošujeme jim na přímluvu sv. Václava hojné Boží požehnání.

V úterý uplyne 97 let od úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Požehnaně působil v naší farnosti. Prosme, abychom jej mohli brzy uctívat jako svatého.

Ve čtvrtek jste zváni na půlhodinovou adoraci po mši svaté. V pátek je celodenní adorace v kapli sv. Vincence a odpoledne se zpovídá ve farním kostele od 15 do 17 hod.

V měsíci říjnu přicházejte na společnou modlitbu růžence přede mší svatou.

Děkanátní centrum pro rodinu zve všechny bez rozdílu věku na "Jablíčkový den otevřených dveří", který se bude konat ve čtvrtek 1. října. Při té příležitosti se také rodiče předškolních dětí mohou více dovědět o Katechezi Dobrého pastýře. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji.