Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 4. 2. 2024

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 4. 2. 2024, 5. mzd.

Na přímluvu Panny Marie Lurdské vyslyš naše prosby za nemocné bratry a sestry. Poskytni jim milosrdenství, pomoc a útěchu, navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat z jejich uzdravení.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Požehnaná jsi, dcero, od Pána, nejvyššího Boha, - mezi všemi ženami na zemi. - Veleben buď Pán, náš Bůh, který stvořil nebe i zemi.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Na přímluvu Panny Marie Lurdské vyslyš …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Vychvalujme vesele * Matku blahoslavenou, * kterou svatí andělé * chválí písní vznešenou. * S nimi i my s vroucností, * s horlivostí, zbožností * zvučně písně zpívejme, * v chválách neustávejme.

Všem křesťanům přísluší * Matku Boží chváliti, * chvála ta naší duši * může prospěšná býti; * neb Matka milosrdná * není nadarmo ctěná. * Proto ji vychvalujme * a čest jí prokazujme.

Ty, kteří v ni doufají, * ráčí ochraňovati, * když se k ní utíkají, * ráčí je přijímati; * neboť je milostivá * a k hříšným dobrotivá. * A proto v ni doufejme * a k ní se utíkejme.

Často pro nepravosti * chtěl Bůh lidi trestati, * ona hnutá lítostí * nepřestala žádati, * až milost vyprosila, * Boží trest odvrátila. * Proto my k ní volejme, * o přímluvu žádejme. (HYMNUS)

 

Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, vyslyš nás hlas. V nebezpečí a strádání, přímluva Tvá nás ochrání. Lidská kde síla bezmocná, tvá kyne ruka pomocná, neoslyš proseb dítek svých, k tobě tak vroucně lkajících. Matkou ukaž se laskavou, sešli nám v nouzi pomoc svou. Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, vyslyš náš hlas. Amen.