Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 16. 4. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 16. 4. 2023, 2. velikonoční

Prosíme, aby slabí, trpící, nemocní a umírající nezůstali bez dobrých přátel, kteří by jim ochotně a s láskou pomáhali.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Otevřte své srdce, radujte se ze své slávy a vzdávejte díky Bohu, neboť on vás povolal k nebeskému království. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme, aby slabí, trpící, nemocní a umírající …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby v nemoci a utrpení

Bože Otče, tvůj Syn ukázal, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolestí, křížů a zkoušek. Prosíme tě za všechny trpící bratry a sestry kdekoli na světě. Dej jim pocítit svou blízkost, útěchu a pomoc. Ať ti v odevzdanosti do tvé vůle pomáhají obětí zachraňovat svět. Ať poznají, žes je vyvolil mezi ty, které evangelium nazývá blahoslavenými.

Pane Ježíši, když jsi chodil po této zemi, s láskou ses ujímal nemocných, těšil jsi je a uzdravoval.
Ty víš, jak je pro nás lidi těžké prožívat trpělivě dlouhé dny nemoci, vlej nám do duše sílu a trpělivost. Ty sám jsi šel cestou bolesti a vytrval jsi až k smrti na kříži, upevni nás v důvěře v Tebe.
Pane Ježíši, ty, který kvůli naší lásce podstoupíš utrpení, učiň, abychom se Tebou všichni nechali přitáhnout a následovali Tě tam, kam nás chceš dovést. Amen.

Bože, spáso věřících, vyslyš naše prosby za naše nemocné bratry a sestry. Mají účast na utrpení tvého Syna. Poskytni jim ve svém milosrdenství pomoc. Navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat v tvé církvi z jejich uzdravení.

https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/modlitby-rozdelene-podle-formy-zpusobu/prosby-primluvy/v-jakekoli-tisni