Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 26. 3. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 26. 3. 2023, 5. postní

S důvěrou v mateřskou lásku Panny Marie prosíme o požehnání pro celou naši farnost, poutníky k Panně Marii Bolestné a za vyslyšení jejich proseb.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Já jsem vzkříšení a život, praví Pán; kdo věří ve mne, neumře navěky.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

S důvěrou v mateřskou lásku Panny Marie …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

SEKVENCE - Stála Matka uplakaná (část)

Maria, do srdce mého * vtiskni rány Syna svého, * jeho kříž kéž je i můj.

On mé viny smýval svými * krvavými zraněními, * tento trest nám rozděluj.

S tebou pláči, slza smáčí * oči, jimiž nevypláči * soucit s tebou, ženo žen.

Veď mě pod kříž svého Syna, * jenž svou náruč rozepíná, * s tebou stát chci pod křížem.

Panno pannen plná jasu, * nežij sama trpkost času, * přijmi, prosím, lásku mou.

Maria má, kéž ty sama * dáš mi nést smrt Krista Pána, * přijmout ránu za ranou.

Kéž mě jeho rány zraní * a kéž opojení dá mi * jeho kříž a jeho krev.

Až před Božím soudem stanu, * přijď mi, Panno, na ochranu, * vzdal ode mne Boží hněv.

Kéž jsem křížem, smrtí Páně * chráněn v lásce svrchované, * milost buď mou záchranou.

Tělo zemře, Ty však, Panno, * dej, ať je mi nebe přáno, * kéž Bůh přijme duši mou. Amen.