Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Metodika setkání pracovní skupinky „duchovní konverzace Božího lidu“ (4.)

Práce ve skupinách bude vyžadovat aktivní účast a ochotu přijmout za svůj určitý způsob dialogu, který je ve svém jádru duchovním rozhovorem. V čem spočívá? Od každého, kdo se do skupiny zapojí, se očekává snaha velkodušně a bez předsudků naslouchat druhým a odhodlání upřímně a bez nátlaku sdílet svůj názor. V procesu naslouchání a mluvení je přitom důležité nesoustředit se jen na samotná slova, ale všímat si pozorně toho, jak nasloucháme a jak promlouváme svým srdcem. Půjde o to, učit se naslouchat a mluvit ze srdce, zaměřit se na to, co hýbe naším nitrem. Proč? V nitru se totiž nejen soustředí všechno, co žijeme a čím jsme, ale promlouvá v něm také Duch Svatý, který nám jako Boží Láska byl vylit do našich srdcí. Základní pozornost je tedy třeba věnovat tomu, co se během našich rozhovorů a sdílení děje v druhých a ve mně samotném, a jak je samotný Pán v našich srdcích přítomen a v nich pracuje. Takto 

vedený rozhovor se stává společným rozlišováním, ve kterém mají všichni zúčastnění zájem rozpoznat, jaká jsou opravdová znamení působení Ducha Svatého,  který  je  jeden,  a  přesto  se  projevuje  v rozmanitosti našich zkušeností. A právě to, co v naší skupině společně rozpoznáme jako ryzí dílo Božího Ducha, se stane naším vlastním příspěvkem na cestě k synodální církvi, která je společenstvím, na němž máme každý z nás účast, protože všichni jsme Kristem posláni stát se jeho svědky.

Předpokládá se, že pracovní skupinky se sejdou (v průběhu listopadu 2021 – ledna 2022) celkem třikrát. První, úvodní, setkání bude sloužit ke vzájemnému seznámení, sdílení svých dojmů a očekávání od synodálního procesu, ale také k výběru 1 tématu, jemuž se pracovní skupinka bude nadále věnovat. V průběhu druhého a třetího setkání již bude pozornost zaměřena na sdílení (vzájemné naslouchání a promlouvání) zvoleného tématu, s tím, že závěrem třetího setkání bude vypracování závěrečného shrnutí dosavadní společné práce.

Kde se může setkání konat? Všude tam, kde je možné setkat se  v potřebném počtu osob (5-8), aniž by setkání této skupinky bylo rušeno vnějšími vlivy. Doporučujeme tedy pastorační prostory ve farnostech nebo setkání v domácnostech některého z členů skupinky.

Vlastní program 3 setkání pracovní skupinky je následující: 1 . setkání

I. představení členů skupinky (2 min./os.)

II. co očekáváme od zkušenosti synodálního procesu? (2 min./os.) – na závěr této fáze krátce představí moderátor skupinky plán práce

III. představení témat – skupinka si zvolí pouze jedno téma; členové skupinky si pak mohou dle pomocných otázek ke každému tématu určit, z jakého úhlu pohledu budou o tématu hovořit (10 )

IV. modlitba za průběh synody (případně doplněna jinou formou: společný zpěv, chvíle adorace) (10 )

V. sdílení a společné hledání tématu, na které se pracovní skupinka zaměří; případně, pokud je již téma předem vybráno, zaměří se  skupinka  na  zvolení  jedné  otázky  v rámci tématu (3 min./os.)

VI. společná závěrečná modlitba (5)

Po 1. setkání je třeba respektovat čas pro osobní reflexi jednotlivců nad zvoleným tématem. Aby v atmosféře osobní modlitby a aktuálních zkušeností, které jedinec prožívá, měl možnost uzrát projev Božího Ducha. Proto doporučujeme, aby mezi 1. a 2. setkáním uběhl minimálně 1 týden času, tj. příležitosti k osobnímu zamyšlení a naslouchání Duchu Svatému.

2. a 3. setkání

I. Společná modlitba za průběh synody (5 )

II. Četba úryvku Písma svatého: úryvek poskytnutý k těmto setkáním (10 min.)

III. kolo sdílení (3 min./os.)

IV. Chvíle pro ztišení a přestávka (15 )

V. kolo sdílení (zapisovatel zaznamenává hlasy, které zazněly) (3 min./os.)

VI. Modlitba díkůvzdání (5 )

VII. ( setkání pracovní skupinky = následuje vypracování písemného souhrnu.)

Vysvětlení 1. a 2. kola sdílení (2. a 3. setkání):

1. kolo: Cílem je osobní sdílení zkušenosti jednotlivce, které se vztahuje ke zvolené otázce.

2. kolo: Vyjádření toho, co se mě dotklo ve sdílení druhých, anebo toho, co jsem si při naslouchání druhým uvědomil jako nový vhled do diskutované otázky. Cílem je společně rozlišit hlas Ducha Svatého.

Důležité předpoklady pro plodnou práci ve skupinách:

a) Aktivní naslouchání

  • V průběhu sdílení ve skupinách je naprosto podstatné všímat si následujícího: „Jak Bůh jedná a promlouvá skrze druhého, který mluví, a také skrze mě?“ Tato otázka nechť je stále živá v myslích všech a provází veškeré fáze pracovních
  • Cílem naslouchání je porozumět, jak se ve slovem druhých odráží jejich vlastní zkušenost a to, co je obsahem jejich
  • Soustředím se na pozorné naslouchání druhému, nikoliv na přípravu vlastního vypovídání.
  • Přijímám v úctě názor druhého, nekomentuji jej, nehodnotím. Snažím se pochopit řečené v dobrém světle.
  • Učit se vnímat, jak skrze druhého promlouvá Duch Svatý a   k čemu nás takto Duch chce přivést.

b) Umění promlouvat

  • Vyjádřit vlastní zkušenost, tj. to co si opravdu myslím a cítím.
  • Snažím se o svobodné a upřímné promlouvání, skrze které však nechci vnutit svůj názor druhým.
  • Promlouvání předpokládá předchozí přípravu jedince skrze naslouchání Božímu slovu a uvažování nad vlastní zkušeností (nakolik se vztahuje a vypovídá o zvoleném tématu).

© Národní synodální tým při ČBK; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.